Menú

Sobre els tributs i els rebuts

Quins són els tipus de rebuts municipals

Tots els tipus de rebuts

Els rebuts que genera l'Ajuntament poden ser dels següents tipus: liquidacions, autoliquidacions, rebuts de padró i multes.

L'Ajuntament genera liquidacions quan té informació per determinar el deute tributari i es realitzen fora d'un padró periòdic (alta o variació cadastral d'una finca, inspeccions, altes d'activitats econòmiques, etc.).

Les autoliquidacions es generen quan l'interessat comunica a l'Ajuntament les dades necessàries per liquidar el tribut (plusvàlues, llicències d'obres, etc.).

Les liquidacions i autoliquidacions poden fer referència a un o més exercicis.

Els rebuts de padró

Els rebuts de padró es generen quan es tracta de tributs periòdics amb notificació col·lectiva i corresponen únicament a un exercici.

L'Ajuntament disposa dels següents padrons fiscals:

 • Impost de Vehicles de Tracció Mecànica: delegada la seva gestió i recaptació a l'ORGT.
 • Impost sobre Béns Immobles (IBI) (urbans i rústics): delegada la seva recaptació a l'ORGT.
 • Taxa d'Entrada i Sortida (guals).
 • Taxa per Recollida d'Escombraries (industrials i domiciliàries).
 • Impost d'Activitats Econòmiques.
 • Taxa de Taules i Cadires.
 • Taxa d'Aprofitaments Especials.

Al calendari fiscal s'especifiquen els terminis de cobrament de cada padró.

Rebuts no gestionats o recaptats per l'Ajuntament

L'Ajuntament ha delegat a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) la gestió i recaptació dels següents rebuts:

 • Impost sobre Béns Immobles (IBI) (urbans i rústics): només la recaptació.
 • Padró i liquidacions de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (circulació).
 • Multes de circulació.
 • Tots aquells rebuts (del concepte que sigui) que hagin passat el seu període de pagament voluntari.

Podeu consultar l'estat d'aquests rebuts a la web de l'ORGT.

Domiciliació dels rebuts de padró

Els rebuts de padró que gestiona l'Ajuntament es podran domiciliar fins a un mes abans de l'inici del termini ordinari de pagament de cada tribut. Els rebuts dels padrons següents gaudiran d'un fraccionament i ajornament del deute si es domicilien:

 • Taxa per Recollida d'Escombraries (industrials i domiciliàries).
 • Impost d'Activitats Econòmiques.
 • Taxa de Taules i Cadires.
 • Taxa d'Aprofitaments Especials.
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord