Menú

El pressupost municipal

PRESSUPOST MUNICIPAL 2024

El pressupost és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia formulada pel govern de la ciutat. Conté la previsió d'ingressos que s'esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar, i esdevé l'eina clau per a la gestió pública.

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha aprovat en la sessió plenària del dia 06 de febrer de 2024 el pressupost municipal corresponent a l'exercici 2024 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 09 de febrer de 2024.

Podeu accedir a través d'aquesta pàgina a tota la informació relacionada.

Les xifres del pressupost

Documentació administrativa

Documentació complementària

Personal

El pressupost consolidat

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2023

Un cop iniciat l'exercici es van executant els ingressos i les despeses contra les previsions i els crèdits, respectivament, del pressupost en vigor. Tot això amb la finalitat de desenvolupar les activitats pròpies de l'entitat, planificades en el document pressupostari.

Quan es parla d'execució en l'estat de despeses del pressupost, es vol especificar tot el procediment necessari per formalitzar i realitzar les despeses habilitades en el pressupost. El mateix es pot dir en relació amb l'execució en l'estat d'ingressos del pressupost: es fa referència a la liquidació i la recaptació dels drets públics de caràcter pressupostari d'acord amb les normes jurídiques i procedimentals que els són d'aplicació.

A cotinuació teniu disponible els resums i les execucions del pressupost d'ingressos i de despeses trimetrals aprovats per acord plenari:

Primer trimestre 2023

Segon trimestre 2023

Tercer trimestre 2023

Quart trimestre 2023

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I COMPTE GENERAL 2022

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2022

Un cop finalitzat l'exercici pressupostari, es procedeix al tancament comptable a través de la liquidació del Pressupost a data 31 de desembre. La Liquidació inclou els estats demostratius de l'execució dels ingressos i despeses del Pressupost de l'Ajuntament, així com el càlcul del resultat pressupostari i el romanent de tresoreria.

Trobareu a continuació la documentació relacionada amb la liquidació pressupostària corresponent  a l'any 2022.

COMPTE GENERAL 2022

El Compte General posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, tant respecte a l'Ajuntament com a les societats municipals.

La Comissió Especial de Comptes té la finalitat d'estudiar i informar els comptes anuals.

El Ple del 'Ajuntament, en la sessió del dia 18 de setembre de 2023, va aprovar l'acord d'aprovació del Compte General 2022, previ informe favorable de la Comissió Especial de Comptes i exposició pública.

Trobareu a continuació la documentació relacionada amb el Compte General corresponent a l'exercici 2022.

Estats comptables

Documentació administrativa

SINDICATURA DE COMPTES

Control del compliment de les obligacions de tramesa de documentació a la Sindicatura de Comptes

GENERALITAT DE CATALUNYA - MUNICAT

Liquidació del Pressupost i Compte general de l'Ajuntament. Generalitat de Catalunya

T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord