Menú

Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic

Comparteix:

Taxa que grava l'ocupació i l'ús de la via pública en els següents casos:

  • Ocupació amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal.lacions anàlogues.
  • La utilització privativa dels horts municipals.
  • Activitats a la via pública i a les platges.
  • Parades, barraques, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic.
  • Mercadets, festes i fires.
  • Taules i cadires situats en terrenys d'ús públic.

Domiciliació bancària

La domiciliació bancària de la taxa es pot fer fins a dos mesos abans d'inici del període voluntari de pagament (només per als casos de tributs de caràcter periòdic). Si es domicilia la taxa, aquesta es fracciona en dos terminis.

Accés a la domiciliació

Fraccionament o ajornament

Si es troba en període voluntari: consulteu aquest enllaç (voluntari)

Si es troba en període executiu: consulteu aquest enllaç (executiu)

Pagament

Atesa la situació d’alarma en la que ens trobem, el Govern municipal ha decidit ajornar el cobrament dels rebuts domiciliats de la Taxa de Taules i Cadires i la Taxa d'Aprofitaments Especial d’aquest any segons el calendari següent:

Rebuts domiciliats:

1r. termini (50%)    1 d'octubre

2n. termini (50%)    1 de desembre

El termini de pagament dels rebuts no domiciliats serà de l'1 de setembre al 2 de novembre.

 

Període de pagament de la Taxa de Taules i Cadires (terrasses a la via pública): consultar el calendari fiscal

- Si el rebut es troba en període voluntari de cobrament el pagament s'ha de fer a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per qualsevol d'aquest mitjans:

Si té certificat digital o paraula de pas:
Pagament mitjançant Web amb identificació digital: Accés a l'Administració oberta

Si NO disposa de certificat digital o paraula de pas:
1. Amb TARGETA BANCÀRIA o XEC conformat a l'oficina del Servei Municipal de Recaptació (Pl. de la Vila, 8) o en qualsevol oficina de les entitats col·laboradores que es relacionen:
    BANC SABADELL         BBVA            SERVICAIXA de CAIXABANK
    BANKIA                      IBERCAJA
2. A través d'INTERNET, a la secció de Pagament de rebuts del Web municipal
3. Per BANCA ELECTRÒNICA, a través de les entitats bancàries que disposen del servei de pagament d'impostos i tributs locals a la seva pàgina web.
4. Mitjançant TRANSFERÈNCIA BANCARIA a favor de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al núm. de compte següent:
    Banco de Sabadell, S.A. IBAN ES77 0081 0050 1200 0126 7530
En cas d'efectuar-se el pagament mitjançant transferència bancària, serà necessari indicar el número de referència.

- Si el rebut és troba en període executiu de cobrament us heu de dirigir a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

 


 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració