Menú

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys (Plusvàlua)

Comparteix:

Constitueix el fet imposable d'aques impost l'increment de valor que experimenten els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesten a conseqüència de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els béns esmentats.

En el cas de compra-venda és el venedor qui ha de pagar l'impost, i s'ha de fer en un període de 30 dies des de la data de la transmissió.

En el cas d'herència o donació és el nou propietari qui ha de pagar l'impost, i s'ha de fer en un període de 6  mesos des de la data de la transmissió.

Domiciliació bancària

No es pot domiciliar l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys, ja que no es tracta d'un tribut de caràcter periòdic.

Fraccionament o ajornament

L'impost es pot fraccionar en els casos de transmissions a títol gratuït (herència o donació)

Si es troba en període voluntari: consulteu aquest enllaç (voluntari)

Si es troba en període executiu: consulteu aquest enllaç (executiu)

Pagament

- Si el rebut es troba en període voluntari de cobrament el pagament s'ha de fer a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per qualsevol d'aquest mitjans:

Si té certificat digital o paraula de pas:
Pagament mitjançant Web amb identificació digital: Accés a l'Administració oberta

Si NO disposa de certificat digital o paraula de pas:
1. Amb TARGETA BANCÀRIA o XEC conformat a l'oficina del Servei Municipal de Recaptació (Pl. de la Vila, 8) o en qualsevol oficina de les entitats col·laboradores que es relacionen:
      BANC SABADELL      BBVA           SERVICAIXA de CAIXABANK
      BANKIA                   IBERCAJA
2. A través d'INTERNET, a la secció de Pagament de rebuts del Web municipal
3. Per BANCA ELECTRÒNICA, a través de les entitats bancàries que disposen del servei de pagament d'impostos i tributs locals a la seva pàgina web.
4. Mitjançant TRANSFERÈNCIA BANCARIA a favor de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al núm. de compte següent:
    Banco de Sabadell, S.A. IBAN ES77 0081 0050 1200 0126 7530
En cas d'efectuar-se el pagament mitjançant transferència bancària, serà necessari indicar el número de referència.

- Si el rebut és troba en període executiu de cobrament us heu de dirigir a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
 

Bonificacions i subvencions

Es pot acollir a les exempcions i bonificacions regulades a l'Ordenança Fiscal Núm. 6

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració