Menú

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Comparteix:

Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigeixi l'obtenció de la llicència o el règim de comunicació prèvia d'obra urbanística corresponent o autorització amb règim de comunicació prèvia, s'hagi obtingut o no aquesta llicència o autorització, sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi

Les construccions, instal.lacions o obres podran consistir en:

  • Obres de construcció d'edificacions i instal.lacions de tota mena de nova planta.
  • Obres de demolició / enderrocs.
  • Obres en edificis, siguin aquelles que modifiquen la seva disposició interior com les que modifiquen el seu aspecte exterior.
  • Alineacions i rasant.
  • Altres construccions, instal.lacions o obres que requereixin llicència urbanística o autorització amb règim de comunicació prèvia.

Domiciliació bancària

No és pot domiciliar l'Impost sobre construccions, instal.lacions i obres, ja que no es tracta d'un tribut de caràcter periòdic.

Fraccionament o ajornament

Si es troba en període voluntari: consulteu aquest enllaç (voluntari)

Si es troba en període executiu: consulteu aquest enllaç (executiu)

Pagament

- Si el rebut es troba en període voluntari de cobrament el pagament s'ha de fer a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, per qualsevol d'aquest mitjans:

Si té certificat digital o paraula de pas:
Pagament mitjançant Web amb identificació digital: Accés a l'Administració oberta

Si NO disposa de certificat digital o paraula de pas:
1. Amb TARGETA BANCÀRIA o XEC conformat a l'oficina del Servei Municipal de Recaptació (Pl. de la Vila, 8) o en qualsevol oficina de les entitats col·laboradores que es relacionen:
      BANC SABADELL     BBVA      SERVICAIXA de CAIXABANK
      BANKIA                  IBERCAJA
2. A través d'INTERNET, a la secció de Pagament de rebuts del Web municipal
3. Per BANCA ELECTRÒNICA, a través de les entitats bancàries que disposen del servei de pagament d'impostos i tributs locals a la seva pàgina web.
4. Mitjançant TRANSFERÈNCIA BANCARIA a favor de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al núm. de compte següent:
Banco de Sabadell, S.A. IBAN ES77 0081 0050 1200 0126 7530
En cas d'efectuar-se el pagament mitjançant transferència bancària, serà necessari indicar el número de referència.

- Si el rebut és troba en període executiu de cobrament us heu de dirigir a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
      

Bonificacions i subvencions

Gaudiran d'una bonificació de fins al 95% de la quota, prèvia sol·licitud de l'interessat, les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades pel Ple Municipal com d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de l'ocupació.
El percentatge concret de bonificació es fixarà al mateix acord del Ple en funció de les circumstàncies anteriors.


També es podrá sol.licitar la subvenció per quelles obres destinades a la rehabilitació i manteniment d'edificis, el foment de l'activitat econòmica o la millora de l'estalvi energètic o la utilització d'energies alternatives.
Les obres destinades a fomentar determinades activitats o comportaments d'especial rellevància social o que millorin l'entorn urbà, el medi ambient o fomentin la creació d'ocupació podran rebre ajuts de fins el 100% de l'impost.

 

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració