Menú

Espai públic

Normatives no municipals

Pla, Projecte o programa Àrea responsable
Decret legislatiu 1/2010 de 3 agost per qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme
Decret 106/2009 de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial
Decret 141/2012 pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic
Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge
Legislació Urbanística (GENCAT), recull de normatives relacionades
Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge
Llei 20/2014, del 29 de desembre,per a la millora de la protecció de les persones consumidores
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
Registre de planejament urbanístic de Catalunya
Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació d'edificis, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016
Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social
Resolució de 22 de gener de 2018 per la qual s'estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a obtenir, per a l'exercici 2018, determinades prestacions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Resolució GAH/939/2016, de 5 d'abril, subvencions per al pagament del lloguer

Reglaments i normatives municipals

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració