Menú

Gestió tributària i recaptació

Bases

Pla, Projecte o programa Àrea responsable
Bases Generals dels processos selectius

Ordenances fiscals

Any 2019
2019 - ORDENANÇA REGULADORA DE PRESTACIONS PATRIMONIALS PÚBLIQUES NO TRIBUTÀRIES (OPPPNT)
ANNEX A LES ORDENANCES FISCALS 2019
BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS
OF01 - Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació
OF02 - Ordenança fiscal de l'impost sobre béns immobles
OF03 - Ordenança fiscal Impost Sobre Activitats Econòmiques
OF04 - Ordenança sobre vehicles de tracció mecànica
OF05 - Ordenança sobre construccions, instal·lacions i obres
OF06 - Ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
OF07 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per expedició de documents administratius
OF08 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a l'autorització d'utilitzar en plaques, patents i altres distingius anàlegs l'escut del municipi
OF09 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per l’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans/nes i les empreses
OF10 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a la intervenció de l'Administació municipal en activitats d'edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient
OF11 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a recollida d'escombraries
OF12 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a la immobilització i la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusiva a la via pública
OF13 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per actuacions singulars de la Guàrdia Urbana
OF14 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per la prestació del servei de comprovació de sorolls molestos procedents de vehicles
OF15 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per l'estacionament regulat de vehicles
OF16 - Ordenança fiscal sobre la Taxa de registre i recollida d'animals
OF17 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per prestació de serveis de mercats
OF18 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a prestació de serveis d'atenció a les persones
OF19 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per aprofitaments de l'estació d'autobusos
OF20 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a la utilització d'edificis municipals i d'altres instal·lacions
OF21 - Taxa per la prestació de serveis d'inspecció i prevenció sanitària
OF22 - Taxa per la prestació del servei de comprovació del grau d'alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, mitjançant l'obtenció de mostres de sang, orina, o altres, com a proves de contrast
OF23 - Ordenança fiscal sobre les Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
OF24 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
OF25 - Contribucions especials
OF26 - A 0 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (contingut)
OF26 - A 1 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (escoles)
OF26 - A 2 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (entitats esportives)
OF26 - A 3 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (cessió de material per a entitats privades )
OF26 - A 4 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (patrimoni Víctor Balaguer)
OF26 - A 5 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (sessions fotogràfiques, actes i exposicions)
OF26 - A 6 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (unitat móbil Canal Blau)
OF26 - A 7 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (venda materials)
OF26 - A 8 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (espai Neàpolis)
OF26 - A 9 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (equip de so i llum de Reg.Joventut)
OF26 - A10 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (serveis IMET)
OF26 - A11 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (pàrquings)
OF26 - A12 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (Serveis del Consorci de Serveis a les Persones )
OF26 - A13 - Ordenança fiscal reguladora dels preus públics (Fires de Vilanova)
OF26 - A14 - Ordenança reguladora dels preus públics (serveis als centres cívics i al casal municipal de gent gran )
OF26 - A15 - Ordenança reguladora dels preus públics (assistència a activitats artístiques i culturals al teatre principal i a l’Auditori Eduard Toldrà )
Any 2017
Ordenances fiscals del 2017
Any 2016
Ordenances fiscals del 2016
Any 2015
Ordenances fiscals del 2015
Any 2014
Ordenances fiscals del 2014

Ordenances municipals

Reglaments i normatives municipals

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració