Menú

Llicències, permisos i autoritzacions

Normatives no municipals

Pla, Projecte o programa Àrea responsable
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats PACA
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,activitats, infraestructures i edificis
Real Decreto 1002/2002 de 27 de septiembre. Aparatos de bronceado
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, certificación de la eficiencia energética de los edificios
Reglament 852-2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris
Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació d'edificis, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016
Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines

Reglaments i normatives municipals

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració