Menú

Normatives no municipals

Articles 106 i 149 de la Constitució Espanyola
BOE Convocatoria de prestaciones extraordinarias para el alquilar de abril y mayo de 2020.
Capítol VI (Impost sobre les estades en establiments turístics) de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, financeres i del sector públic
CONVOCATÒRIA DE LES PRESTACIONS EXTRAORDINÀRIES D’HABITATGE PER FER FRONT A LES DESPESES DE LLOGUER DE L’HABITATGE DELS MESOS D’ABRIL I MAIG 2020 DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ
Decret legislatiu 1/2010 de 3 agost per qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals
Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre de la Generalitat de Catalunya, de vulnerabilitat energètica
Decret 106/2009 de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
DECRET 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Decret 141/2012 pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat
Decret 150/ 2014 de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic
Decret 161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Fons per al foment del turisme
Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos
Decret 176/2009, de 10 de novembre, sobre protecció contra la contaminació acústica
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge
DECRET 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya.
DECRET 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.
Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques
Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les Normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic
Decret 95/2000 pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic
Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda
Legislació Urbanística (GENCAT), recull de normatives relacionades
Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio
Ley 35/1994, de 23 de diciembre, de modificación del Código Civil en materia de autorización del matrimonio civil por los alcaldes
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal - LOPD
LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents (DOGC núm. 3437, de 24.7.2001)
Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
Llei 1/1998 de 7 de gener, de política lingüística
LLEI 1/2023, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, i del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, amb relació a l'adopció de mesures urgents per a afrontar la inactivitat dels propietaris en els casos d'ocupació il·legal d'habitatges amb alteració de la convivència veïnal.
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge
LLEI 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.
LLEI 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats PACA
Llei 20/2014, del 29 de desembre,per a la millora de la protecció de les persones consumidores
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,activitats, infraestructures i edificis
Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives de l'impost sobre les estades en establiments turístics
LLei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local
Real Decreto 1002/2002 de 27 de septiembre. Aparatos de bronceado
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, certificación de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, Reglamento de Responsabilidad Patrimonial
Registre de planejament urbanístic de Catalunya
Reglament UE 1169/2011 d’informació alimentària i al·lèrgens
Reglament 852-2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris
Reglamento General de Circulación de la Ley RDL 339/1990 sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
Reial decret 1021/2022, de 13 de desembre, pel qual es regulen determinats requisits en matèria d’higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris a establiments de comerç minorista
Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d'Empresas Alimentàries i ALiments
Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació d'edificis, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016
Reial Decret 287/2002, de 22 de març. Sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales peligrosos
Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament
Reial Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi
Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social
Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines
Resolució de 14 de gener de 2019, per la qual s’estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a obtenir, per a l’exercici 2019, determinades prestacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Resolució de 14 de gener de 2020, per la qual s’estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment del dret a obtenir, per a l’exercici 2020, les prestacions permanents per al pagament del lloguer, obtingudes a l’empara de l’Ordre MAH/402/2009, de 5 d’agost per la qual es regulen les prestacions permanents per al pagament del lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Resolució de 22 de gener de 2018 per la qual s'estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a obtenir, per a l'exercici 2018, determinades prestacions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Resolució de 3 de febrer de 2023, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, por la que es modifica la de 17 de febrer de 2020, por la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del Padró municipal.
Resolució DSO/2763/2022, de 13 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a persones joves.
Resolució DSO/2837/2022, de 16 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a persones joves per a l'any 2022 (ref. BDNS 649201)
RESOLUCIÓ DSO/414/2022, de 18 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2022
RESOLUCIÓ DSO/87/2022, de 20 de gener, de modificació de la Resolució TES/662/2020, de 9 de març, perla qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans.
RESOLUCIÓ GAH/867/2018, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics
Resolució GAH/939/2016, de 5 d'abril, subvencions per al pagament del lloguer
Resolució per la qual s’amplia el programa Reallotgem.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al reallotjament de persones en situació d’emergència econòmica i social.
RESOLUCIÓ TER/402/2024, de 14 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació
RESOLUCIÓ TER/402/2024, de 14 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació.
RESOLUCIÓ TER/4481/2023, de 21 de desembre, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les
RESOLUCIÓ TER/504/2024, de 20 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2024 per a persones que tinguin 65 anys o més o que tinguin 35 anys o menys (ref. BDNS 745249).
RESOLUCIÓ TER/504/2024, de 20 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer
RESOLUCIÓ TER/859/2023, de 14 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació.
RESOLUCIÓ TER/931/2023, de 17 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2023 (ref. BDNS 682709)
RESOLUCIÓ TES/126/2021, de 15 de gener, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les (ref. BDNS 545712)
RESOLUCIÓ TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans.
Resolució TES/816/2019, de 29 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.
RESOLUCIÓ TES/94/2019, de 17 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics per a l'any 2019 (ref. BDNS 435538).
Resolución de 16 de marzo de 2015, instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal
Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració