Menú

Normatives no municipals

Articles 106 i 149 de la Constitució Espanyola
Capítol VI (Impost sobre les estades en establiments turístics) de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, financeres i del sector públic
Decret 106/2009 de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
Decret 141/2012 pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat
Decret 150/ 2014 de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic
Decret 161/2013, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Fons per al foment del turisme
Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos
Decret 176/2009, de 10 de novembre, sobre protecció contra la contaminació acústica
Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge
Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques
Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les Normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic
Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda
Decret legislatiu 1/2010 de 3 agost per qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals
Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre de la Generalitat de Catalunya, de vulnerabilitat energètica
Legislació Urbanística (GENCAT), recull de normatives relacionades
Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio
Ley 35/1994, de 23 de diciembre, de modificación del Código Civil en materia de autorización del matrimonio civil por los alcaldes
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Llei 1/1998 de 7 de gener, de política lingüística
Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge
LLEI 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats PACA
Llei 20/2014, del 29 de desembre,per a la millora de la protecció de les persones consumidores
Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica
LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,activitats, infraestructures i edificis
Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú
Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives de l'impost sobre les estades en establiments turístics
LLei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local
Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal - LOPD
Real Decreto 1002/2002 de 27 de septiembre. Aparatos de bronceado
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, certificación de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, Reglamento de Responsabilidad Patrimonial
Registre de planejament urbanístic de Catalunya
Reglament 852-2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris
Reglamento General de Circulación de la Ley RDL 339/1990 sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà
Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d'Empresas Alimentàries i ALiments
Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació d'edificis, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016
Reial Decret 287/2002, de 22 de març. Sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales peligrosos
Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen les normes d'higiene per a l'elaboració, la distribució i el comerç de menjars preparats
Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social
Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines
Resolució de 14 de gener de 2019, per la qual s’estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a obtenir, per a l’exercici 2019, determinades prestacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Resolució de 22 de gener de 2018 per la qual s'estableix el procediment de control i verificació del compliment dels requisits per al manteniment o la pròrroga del dret a obtenir, per a l'exercici 2018, determinades prestacions de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
RESOLUCIÓ GAH/867/2018, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics
Resolució GAH/939/2016, de 5 d'abril, subvencions per al pagament del lloguer
RESOLUCIÓ TES/1969/2019, de 12 de juliol, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les (ref. BDNS 465939).
Resolució TES/816/2019, de 29 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.
RESOLUCIÓ TES/94/2019, de 17 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les prestacions per al pagament del lloguer destinades a col·lectius específics per a l'any 2019 (ref. BDNS 435538).
Resolución de 16 de marzo de 2015, instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració