Menú

Ordenances fiscals

Any 2024
Bases per a la concessió d’ajuts econòmics en els tributs municipals
OF01 - Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació
OF02 - Ordenança fiscal de l'impost sobre béns immobles
OF03 - Ordenança fiscal Impost Sobre Activitats Econòmiques
OF04 - Ordenança sobre vehicles de tracció mecànica
OF05 - Ordenança sobre construccions, instal·lacions i obres
OF06 - Ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
OF07 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per expedició de documents administratius
OF08 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a l'autorització d'utilitzar en plaques, patents i altres distintius anàlegs l'escut del municipi
OF09 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions.
OF10 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a la intervenció de l'Administació municipal en activitats d'edificació, ús del sòl, via pública i medi ambient
OF11 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a recollida d'escombraries
OF12 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a la immobilització i la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusiva a la via pública
OF13 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per actuacions singulars de la Policia Local
OF14 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per la prestació del servei de comprovació de sorolls molestos procedents de vehicles
OF15 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per l'estacionament regulat de vehicles
OF16 - Ordenança fiscal sobre la Taxa de registre i tinença d’animals de companyia
OF17 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per prestació de serveis de mercats
OF18 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a prestació de serveis d'atenció a les persones
OF19 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per aprofitaments de l'estació d'autobusos
OF20 - Ordenança fiscal sobre la Taxa per a la utilització d'edificis municipals i d'altres instal·lacions
OF21 - Taxa per la prestació de serveis d'inspecció i prevenció sanitària
OF22 - Taxa per la prestació del servei de comprovació del grau d'alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, mitjançant l'obtenció de mostres de sang, orina, o altres, com a proves de contrast
OF23 - Ordenança fiscal sobre les Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
OF24 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
OF25 - Contribucions especials
OPP26 - A 0 - Ordenança reguladora dels preus públics (contingut)
OPP26 - A 1 - Ordenança reguladora dels preus públics (escoles municipals)
OPP26 - A 2 - Ordenança reguladora dels preus públics (Instal·lacions esportives)
OPP26 - A 3 - Ordenança reguladora dels preus públics (cessió de material per a entitats privades )
OPP26 - A 4 - Ordenança reguladora dels preus públics (Préstec i reproducció de materials propietat de l’Institut Municipal de Patrimoni Cultural)
OPP26 - A 5 - Ordenança reguladora dels preus públics (sessions fotogràfiques, actes i exposicions)
OPP26 - A 6 - Ordenança reguladora dels preus públics (venda materials)
OPP26 - A 7 - Ordenança reguladora dels preus públics (equip de so i llum reg. Joventut)
OPP26 - A 8 - Ordenança reguladora dels preus públics (servis IMET)
OPP26 - A 9 - Ordenança reguladora dels preus públics (serveis AISSA)
OPP26 - A10 - Ordenança reguladora dels preus públics (Fires de Vilanova)
OPP26 - A11 - Ordenança reguladora dels preus públics (Xarxa de Centres Cívics)
OPP26 - A12 - Ordenança reguladora dels preus públics (Assistència a activitats artístiques i culturals en espais municipals)
OPP26 - A13 - Ordenança reguladora dels preus públics (Servei d’atenció i d’acolliment al recurs habitacional d’urgències per a dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles a càrrec)
OPP26 - A14 - Ordenança reguladora dels preus públics (Serveis Regidoria de Salut )
OPP26 - A15 - Ordenança reguladora dels preus públics (Servei d’aula gastronòmica Mercat del Centre)
ORDENANÇA REGULADORA DE PRESTACIONS PATRIMONIALS PÚBLIQUES NO TRIBUTÀRIES (OPPPNT)
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PRIVATS (AJUNTAMENT VILANOVA I LA GELTRÚ)
Vies Públiques Classificació (Annex Ordenances 2024)
Any 2023
Ordenances Fiscal 2023
Vies Públiques Classificació (Annex Ordenances 2023)
Any 2022
Ordenances Fiscals 2022
Vies Públiques Classificació (Annex Ordenances 2022)
Any 2021
Ordenances Fiscals 2021
Vies Públiques Classificació (Annex Ordenances 2021)
Any 2020
 ANNEX A LES ORDENANCES FISCALS 2020 (Classificació vies públiques)
Ordenances Fiscals 2020
Any 2019
Ordenances Fiscals 2019
Any 2018
Ordenances fiscals 2018
Any 2017
Ordenances fiscals del 2017
Any 2016
Ordenances fiscals del 2016
Any 2015
Ordenances fiscals del 2015
Any 2014
Ordenances fiscals del 2014
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració