Menú

Liquidacions de pressupost i comptes generals d'exercisis anteriors

Liquidació de pressupost i compte general 2021

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2021

Un cop finalitzat l'exercici pressupostari, es procedeix al tancament comptable a través de la liquidació del Pressupost a data 31 de desembre. La Liquidació inclou els estats demostratius de l'execució dels ingressos i despeses del Pressupost de l'Ajuntament, així com el càlcul del resultat pressupostari i el romanent de tresoreria.

Trobareu a continuació la documentació relacionada amb la liquidació pressupostària corresponent  a l'any 2021.

 • Resultat pressupostari
 • Romanent de Tresoreria
 • Estat liquidació Pressupost Despeses
 • Estat liquidació Pressupost ingressos
 • Informe d'Intervenció a la liquidació del Pressupost
 • Informe Intervenció de l'avaluació de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària
 • Certificat d'acord aprovació liquidació

COMPTE GENERAL 2021

El Compte General posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, tant respecte a l'Ajuntament com a les societats municipals.

La Comissió Especial de Comptes té la finalitat d'estudiar i informar els comptes anuals.

El Ple del 'Ajuntament, en la sessió del dia XX de XX de 2022, va aprovar l'acord d'aprovació del Compte General 2021, previ informe favorable de la Comissió Especial de Comptes i exposició pública.

Trobareu a continuació la documentació relacionada amb el Compte General corresponent a l'exercici 2021.

Estats comptables

 • Liquidació del pressupost consolidat
 • Balanç de situació
 • Compte del resultat econòmic patrimonial
 • Estat total de canvis en el patrimoni net
 • Resum d'estats d'execució
 • Estat de fluxos d'efectiu
 • Acta d'arqueig
 • Memòria

Documentació administrativa

 • Certificat d'acord aprovació compte general
 • Informe Intervenció del compte general
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord