Menú

Ofertes de treball

En actiu

Tècnic/a mitjà de Comunicació (Gestió de xarxes socials)

Concurs-oposició lliure

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 26,90€
Termini de presentació d'instàncies del 26 de setembre al 16 d'octubre de 2023

2 places Tècnic/a superior d'Administració General

Funcionari/ària de carrera A1-24

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 32,25€
Termini de presentació d'instàncies Del 8 al 27 de juny de 2023

Gerent de Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen -
Termini de presentació d'instàncies Fins el 21 de maig de 2023

BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA SELECTIU EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÈRITS DE L'ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER

Presentació d'instàncies mitjançant sol.licitud genèrica.

Terminis de presentació
Termini de presentació d'instàncies 2 de febrer de 2023

BASES GENERALS I ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DELS PROCESSOS D'ESTABILITZACIÓ, MITJANÇANT EL SISTEMA SELECTIU EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÈRITS, D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ, SAM.

Concurs de mèrits

Laboral fix

Terminis de presentació
Termini de presentació d'instàncies 24 de gener 2023

Més informació

Convocatòria processos estabilització pel sistema selectiu excepcional de concurs oposició

Sistema selectiu excepcional de concurs oposició.

Drets d'examen i terminis de presentació
Finalització termini de presentació d'instàncies 19 de gener de 2023
Finalització termini de presentació d'instàncies exclusiu plaça 9807, laboral, Tècnic/a Auxiliar, C1 29 de març de 2023

Convocatòria processos estabilització pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits

Sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits

Terminis de presentació
Finalització termini de presentació d'instàncies 14 de febrer de 2023

Més informació

1 Tècnic/a de grau mitjà de Cultura

Concurs oposició lliure

LES PROVES ES REALIZARAN A PARTIR DE SETEMBRE 2023

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 26,90€
Termini de presentació d'instàncies Del 16 de desembre de 2022 fins al 4 de gener de 2023

1 Operari/ària (reservat a persones amb discapacitat intel.lectual i/o de desenvolupament)

Concurs oposició lliure reservat a persones amb discapacitat intel.lectual i/o de desenvolupament.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 0€
Termini de presentació d'instàncies Del 16 de desembre de 2022 fins al 16 de gener de 2023

1 Operari/ària (torn de reserva especial)

Concurs oposició lliure en torn de reserva especial per a persones amb discapacitat.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 0€
Termini de presentació d'instàncies Del 16 de desembre de 2022 fins al 4 de gener de 2023

1 Conserge (reservat a persones amb discapacitat intel·lectual i/o de desenvolupament)

Concurs oposició lliure reservat a persones amb discapacitat intel.lectual i/o de desenvolupament.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 0€
Termini de presentació d'instàncies Del 16 de desembre de 2022 fins al 16 de gener de 2023

1 Conserge (torn reserva especial)

Concurs oposició lliure en torn de reserva especial per a persones amb discapacitat.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 0€
Termini de presentació d'instàncies Del 16 de desembre de 2022 fins al 4 de gener de 2023

Tècnic/a de grau mitjà (Recursos Humans) - Promoció interna

Concurs-oposició promoció interna.

Grup A2.

Drets d'examen i terminis de presentació
Drets d'examen 26,90€
Termini de presentació d'instàncies Del 14/04/22 al 03/05/22

Més informació

Borsa de treball professorat de l'Escola Municipal d'Art i Disseny

Diverses especialitats.

Contractació temporal per substitucions.

Borsa de treball Juliol 2023
Borsa de treball Juliol 2023

Borsa de treball de professorat de l'Escola Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat

Diverses especialitats

Borsa de treball Juliol 2023
Borsa de treball Juliol 2023

Ja realitzades - Bosses de Treball vigents

Treballador/a Social

Borsa de Treball

Borsa Treballadors/es socials Juliol 2023

Educador/a Social

Borsa de treball

Borsa de treball Juliol 2023
Borsa de treball Juliol 2023

Delineant

Lloc de treball temporal.

Nomenament com a funcionari/ària interí/na.

Categoria C1-19.

Resultat final i borsa de treball Juliol 2023
Resultat final i borsa de treball Juliol 2023

TREBALL I FORMACIÓ 2023. LÍNIES DONA, PANP, MG52 I PRGC

Contracte de treball subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i efectuat d'acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/4162/2022, de 27 desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, per a la participació de les entitats locals (SOC – TRFO EELL)(ref. BDNS 667328) l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació) modificada per l'Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, i per l'Ordre EMT/2/2023, de 5 de gener

Línia DONA. 3 Auxiliars Administratives Línia PANP 2 Auxiliars Administratius/ives Línia MG52 4 Auxiliars Administratives Línia MG52 4 Conserges Línia PRGC 8 Operaris
Resultats de la selecció Resultats de la selecció i llistes d'espera

6 Auxiliars administratius/ves

Aquest nomenaments estan finançats amb càrrec a l'ajut atorgat en el marc dels Plans d' Ocupació 2023 de la Diputació de Barcelona.

Destinats a persones que formin part del següent col·lectiu en especial situació de vulnerabilitat:

  • Estar inscrit/a al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) a la data de la sol·licitud per participar al procés de selecció i a data de formalització del nomenament.
  • Dones més grans de 45 anys o Persones que tinguin un grau de discapacitat igual o major al 33% més grans de 45 anys.
Resultat final i borsa de treball Juny 23
Resultat final i borsa de treball Juny 23

3 Conserges Instal·lacions municipals

Personal funcionari interí- Categoria AP14

Nomenaments finançats en part amb càrrec a l'ajut atorgat en el marc dels Pla Local d'Ocupació 2023, finançat parcialment per la Diputació de Barcelona.

Destinats a persones que formin part del següent col·lectiu en especial situació de vulnerabilitat:

  • Estar inscrit/a al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) a la data de la sol·licitud per participar al procés de selecció i a data de formalització del nomenament.
  • Tenir més de 60 anys.
  • Tindran caràcter prioritari les persones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació o una prestació per desocupació.
Resultat final i borsa de treball Juny 23
Resultat final i borsa de treball Juny 23

Tècnic/a mitjà de Relacions Institucionals i Protocol

Concurs-oposició lliure. Funcionari/a de carrera.

Resultat final i borsa de treball Maig 2023
Resultat final i borsa de treball Maig 2023

Més informació

Tècnic/a de grau mitjà (Llicències i Disciplina)

Concurs-oposició lliure. Personal funcionari

Resultat final i borsa de treball Maig 2023
Resultat final i borsa de treball Maig 2023

Tècnic/a superior d'Administració General

Personal funcionari interí. Grup A1.

Concurs oposició lliure.

Resultat final i borsa de treball Maig 2023
Resultat final i borsa de treball Maig 2023

Borsa de conserges

Oferta de treball.

Contracte laboral temporal.

Borsa de treball conserges Maig 2023
Borsa de treball conserges Maig 2023

Cap de secció d'Enginyeria

Concurs oposició.

Funcionari/ària interí/na.

Resultat final i borsa de treball Abril 2023
Resultat final i borsa de treball Abril 2023

Tècnic/a Auxiliar d'Integració Social

Lloc com a funcionari interí / funcionària interina vinculat al Contracte Programa - Fitxa 44 subvencionat per la Generalitat de Catalunya

Resultat final i Borsa de treball Març 2023
Resultat final i Borsa de treball Març 2023

Professor/a de música, piano i repertorista

Lloc de treball laboral temporal

Resultat final i Borsa de treball Març 2023
Resultat final i Borsa de treball Març 2023

Treball i Formació ARC

2 Tècnics/es Espai Públic

Contracte de treball subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i efectuat d'acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2545/2022, de 28 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions del programa Treball i Formació, destinat a la inserció de persones més grans de 45 anys, per a la gestió de projectes sostenibles en la recollida selectiva i/o d'autocompostatge (SOC TRFO – ARC) (ref. BDNS 642755) i l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació)

Resultats de la selecció i llista d'espera

Més informació

Treball i Formació 2022 Línia DONA

Selecció de 2 Conserges - Selecció de 2 auxiliars administratives

 

Contracte de treball subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i efectuat d'acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA (SOC – TRFO EELL DONA) (ref. BDNS 641046)ii l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació).

Resultat de la selecció i llista d'espera
Resultat de la selecció 2 Conserges - Resultat de la selecció 2 Auxiliars administratives

Treball i Formació UCRAÏNA

Contracte de treball subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i efectuat d'acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2833/2021, de 17 de setembre i l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació)

Resultat de la selecció i llistes d'espera

Professor/a de música, modalitat Violí i viola

Lloc de treball laboral temporal.

Resultat final i Borsa de Treball Febrer 23
Resultat final i Borsa de Treball Febrer 23

Professor/a de Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny, de l'especialitat d'Història de l'Art

Lloc de treball laboral temporal

Resultat final i Borsa de Treball Febrer 23
Resultat final i Borsa de Treball Febrer 23

Operari/ària de reprografia (torn reserva especial)

Personal laboral fix.

Concurs - oposició lliure.

Plaça d'operari/ària, reservada a persones amb discapacitat intel·lectual i/o de desenvolupament.

Resultat fina i Borsa de treball Febrer 2023
Resultat final i Borsa de treball Febrer 2023

2 places d'Oficial C2 (paleta)

Promoció interna

Resultat final i Borsa de treball Gener 23
Resultat final i Borsa de treball Gener 23

Oficial fuster

 CONTRACTE LABORAL TEMPORAL DE RELLEU.

Categoria C2-15

Resultat final i Borsa de treball Novembre 22
Resultat final i Borsa de treball Novembre 22

Tècnic/a de grau mitjà (PRL)

Resultat final i Borsa de Treball Octubre 2022
Resultat final i Borsa de Treball Octubre 2022

AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) de transformació digital empresarial

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d' Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

 

Resultat final i Borsa de Treball Octubre 2022
Resultat final i Borsa de Treball Octubre 2022

AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) pel suport al desplegament de projectes estratègics d'economia social i solidària i pel desplegament econòmic sostenible de les petites empreses i iniciatives econòmiques, l'ocupació, la diversificació i la intercooperació a Vilanova i la Geltrú

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d' Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

 

Resultat final i Borsa de treball Octubre 2022
RESULTAT de la convocatòria d'AODL economia social i solidària i Borsa de treball Octubre 2022

2 places Tècnic/a auxiliar convivència (educació infantil) Octubre 2022

Concurs oposició lliure

Funcionari/a interí/na

Resultat final i Borsa de Treball Octubre 2022
Resultat final i Borsa de Treball Octubre 2022

5 places Tècnic/a auxiliar convivencia (integració) Octubre 2022

Concurs oposició lliure

Funcionari/a interí/na

Resultat Final i Borsa de Treball Octubre 2022
Resultat Final i Borsa de Treball Octubre 2022

Resultat Final i Borsa de Treball Octubre 2022

Tècnic/a Auxiliar de Participació

Concurs-oposició lliure

Resultat final i Borsa de Treball Setembre 2022
Resultat final i Borsa de Treball Setembre 2022

Oficial especialista (grua)

Resultat final i Borsa de Treball Setembre 2022
Resultat final i Borsa de Treball Setembre 2022

14 places Auxiliar Administratiu/va Agost 2022

Funcionari/ària de carrera

Concurs - oposició

Grup C2

 

Resultat final i borsa de treball Agost 2022

Més informació

Tècnic/a mitjà d'Empresa Agost 2022

Plaça de funcionari/ària de carrera.

Concurs oposició lliure.

 

Resultat final i borsa de treball Agost 2022

Més informació

Treball i Formació Joves 2022

Contracte subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i finançat amb càrrec als fons rebuts del Servicio Público de Empleo Estatal

Resultat selecció i llista d'espera

1 Professor/a de música, modalitat Sensibilització, Llenguatge Musical i Piano, de l'ECMM Mestre Montserrat Juny 2022

Resultat final i Borsa de treball Professor/a de música, modalitat Sensibilització, Llenguatge Musical i Piano, de l'ECMM Mestre Montserrat Juny 2022

Tècnic/a Superior (Salut Pública) Maig 2022

Funcionari/ària de carrera.

Concurs - oposició lliure.

Grup A1.

Resultat final i Borsa de Treball Tècnic/a Superior (Salut Pública) Maig 2022

Resultat final i Borsa de Treball Tècnic/a Superior (Salut Pública) Maig 2022

DINAMITZADOR/A DEL PUNT ÒMNIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ Abril 2022

Resultat final i Borsa de Treball DINAMITZADOR/A DEL PUNT ÒMNIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ Abril 2022

Resultat final i Borsa de TReball DINAMITZADOR/A DEL PUNT ÒMNIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ Abril 2022

3 places d'arquitecte/a Febrer 2022

Funcionari/ària de carrera.

Concurs - oposició lliure.

Grup A1.

Resultat final i borsa de treball 3 places d'arquitecte/a Febrer 2022

Resultat final i borsa de treball 3 places d'arquitecte/a Febrer 2022

AODL inserció persones amb diagnostic de salut mental Desembre 2021

Resultat final i Borsa de treball AODL inserció persones amb diagnòstic de salut mental Desembre 2021

Resultat final i Borsa de treball AODL inserció persones amb diagnòstic de salut mental Desembre 2021

AODL foment de tecnologies disruptives Desembre 2021

Resultat final i Borsa de treball AODL foment de tecnologies disruptives Desembre 2021

Resultat final i Borsa de treball AODL foment de tecnologies disruptives Desembre 2021

AODL Primer sector Desembre 2021

Resultat final i Borsa de treball AODL Primer sector 2021 Desembre 2021

Resultat final i Borsa de treball AODL Primer sector Desembre 2021

Tècnic/a superior Espai Públic Octubre 2021

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a superior Espai Públic 2021

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a superior Espai Públic Octubre 2021

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a superior Espai Públic Octubre 2021

Tècnic/a superior de medi ambient

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a superior de medi ambient

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a superior de medi ambient Setembre 2021

Resultat final i Borsa de treball Tècnic/a superior de medi ambient Setembre 2021

  • SOC
T'ha sigut útil aquesta pàgina? Si No
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració
Utilitzem cookies per garantir-vos una millor experiència al web. Si continueu navegant, entendrem que n'accepteu el seu ús. Més informació D'acord