Menú

Obres. Instal·lació de grua torre. Llicencia

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de llicència per instal·lar una grua torre

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Procediment

Emplenar el model de sol·licitud de llicència urbanística i presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Es verifica la documentació i es fa el càlcul de l'autoliquidació. Un cop pagada l'autoliquidació es presenta la sol·licitud i es passa als serveis tècnics,que fan l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local. Seguidament es traslladarà a la persona interessada. Si l'informe és de manca de documentació, es requerirà la persona interessada perquè esmeni o presenti la documentació sol·licitada

Observacions

Cal tenir present que caldrà tramitar previament o simultànea l'autorització de Servitud Aèria davant de la Agencia Estatal de Seguridad Aerea (Ministerio de Fomento), ja que no es podrà atorgar la llicència sinó es disposa d'aquesta autorització.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

- Full de sol·licitud
- Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol·licita la llicència
- Document signat pel titular de la llicència on autoritzi al seu representant per a la tramitació de la llicència.
- Rebut de l'IBI de l'edifici o del solar objecte de llicència
- Autoliquidació 

- Projecte visat i signat per la propietat
- Full d'assumeix de tècnic competent
- Certificat de l'EIC a efectes de la tramitació de la llicència municipal
- Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (300.500 ¤)

 

Per a obtenir la llicència caldrà tenir l'autorització de Servitud Aèria que atorga la Agencia Estatal de Seguridad Aerea (AESA), òrgan depenent del Ministerio de Fomento.

Per a fer aquesta tramitació cal presentar a l'Ajuntament la següent documentació addicional:

- Omplir l'imprés de sol·licitud normalitzat. Es pot obtenir a l'adreça de correu electrònic http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4257990/f_ap_ssaa_ld.pdf

- Plànol de situació i emplaçament a escala, indicant la forma en planta i orientació de la construcció

- Plànols de planta i alçat.

Tota la documentació aportada amb el formulari de sol·licitud caldrà presentar-lo en forma digital amb un CD i amb paper com a màxim en format DIN-A3. Els plànols hauran de ser en format DWG o PDF.

Una vegada muntada la grua, cal aportar la següent documentació:

- Certificat final de instal·lació, signat pel tècnic i visat pel seu Col·legi professional.
- Models GR-1 (autorització) i GR-2 (final de instal·lació), degudament diligenciats i segellats per una Entitat d'Inspecció i Control.

Tràmits relacionats

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració