Menú

Activitats. Llicència ambiental. Activitats incloses en l'annex II. LPCAA

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Estan sotmeses  al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen en l'annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per tota modificació substancial que s'hi pretengui realizar un cop autoritzades.

Aquestes activitats se subdivideixen en:

1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d'impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés (Codis 11.1 i 11.2).
2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a avaluació d'impacte ambiental simplificada: aquestes activitats són les que es troben en algun d'aquests supòsits:

" En l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés. (Codi 7.9.sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents: a) que estigui situada fora de polígons industrials, b) que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial, c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea)
" Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura; zones humides conveni Ramsar, altres).

3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre's a cap procés d'avaluació d'impacte ambiental.

També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l'annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

Preu: Veure Ordenança Fiscal 9

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina de Disciplina Urbanística
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)
Oficina de Llicències d'Activitats
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital i signatura electrònica.

Requeriments

Els requeriments previs a la presentació de la sol.licitud de la llicència:

-Hver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
-Sol.licitar informe urbanístic respecte la compatibilitat  de l'activitat.(opcional)

Quen sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el titular pot sol.licitar la llicència de forma simultània o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència ambiental, i després demanar la d'obres.

Procediment

La sol.licitud de la llicència ambiental se sotmet als tràmits següents:
a) Verificació formal de la documentació presentada.
b) Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi ambiental.
c) Informació pública.
d) Informes preceptius.
e) Proposta de resolució.
f) Tràmit d'audiència.
g) Resolució.
h) Notficació i comunicació.
I) presentar certificats finals de les instal.lacions
k)acta de comprovació favorable

Titol III Règim de llicència ambiental. Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Observacions

Per tal de saber la classificació de l'activitat dins dels annexos, cal consultar la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats. Taules d'annexes I.1, I.2, I.3, II, III.

Qui el pot demanar?

La persona titular de l'activitat (persona física o jurídica)

Temps mitjà de resolució

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol.licitud

Silenci administratiu

La no resolución i notificació en el termini de sis mesos, comporta la desestimació de la sol.lcitud de llicència i permet a l'interessat interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que sigui procedent.

Documentació necessària

Veure apartat (impresos relacionats)

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració