Menú

Subvencions a infants, adolescents i joves per a activitats d'estiu

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la voluntat de donar suport i potenciar les activitats d'educació en el lleure a d’estiu per als infants, adolescents i joves menors de 18 anys, garantint la igualtat d’accés, la pluralitat i la qualitat de les diferents propostes.

Mitjançant les Bases de subvencions d'estiu aprovades el passat 18 de març 2019 pel Ple municipal i la Convocatòria anual, aprovada a la Junta de Govern Local del passat 16 d'abril 2019, es regulen les subvencions econòmiques destinades als infants, adolescents i joves de Vilanova i la Geltrú per a la participació en activitats d'educació en el lleure a l'estiu en les següents línies:

  1. Subvencionar les activitats d'educació en el lleure a l'estiu publicades en el Llibret d'activitats d'estiu per als infants, adolescents i joves menors de 18 anys. Import màxim de la subvenció: 195€/ persona/ activitat durant 4 setmanes
  2. Subvencionar el menjador dels infants, adolescents i joves menors de 18 anys que realitzen aquestes activitats de lleure a l'estiu i que es troben en una situació de vulnerabilitat alimentària justificada pels serveis socials municipals. Import màxim: 6'20 €/menú/diari durant 4 setmanes. 
  3. Subvencionar una part del cost del monitoratge de suport per infants, adolescents i joves menors de 21 anys amb discapacitat que realitzen aquestes activitats. Import màxim: 145 €/setmana per suport total; 97€/setmana per suport parcial; recurs i assessorament tècnic als monitors/es per a casos menys complexes. Durant 4 setmanes.

 

Període de tramitació

06/05/2019 fins al 17/05/2019

Termini de la sol·licitud

06/05/2019 fins el 17/05/2019

Com es pot tramitar:  Fora de termini
Presencialment A les oficines indicades
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

 

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital i signatura electrònica

Per Internet (en línia i amb certificat digital) cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia i adjuntar la sol·licitud específica i la documentació requerida, en cas de tenir que presentar originals, hauran de fer arribar els documents compulsats a la regidoria de joventut abans del 17 de maig.

Procediment

Presentar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) la sol·licitud específica de la subvenció, on s'especifiqui la demanda concreta de quina/quines subvencions sol·licita, adjuntant la documentació requerida.

Per Internet (en línia i amb certificat digital) cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia i adjuntar la sol·licitud específica i la documentació requerida, en cas de tenir que presentar originals, hauran de fer arribar els documents compulsats a la regidoria de joventut abans del 17 de maig.

Durant el termini de sol·licitud hi haurà una taula específica per informació i revisió de sol·licituds i documents de les subvencions a la 2ª planta de la Casa Olivella (plaça de la vila, núm. 12).

Del 6 a 10 maig 2019: de dilluns a divendres de 10h a 14h. 

Del 13 al 17 maig 2019: de dilluns a divendres de 10h a 14h, dijous 16 maig de 16h a 18h i divendres 17 maig de 16h a 18h. 

Les persones que hagin presentat sol·licitud dins el termini, podran aportar documentació per complementar la seva sol·licitud del 27 de maig al 7 juny (termini aportació documents i reclamacions) 

Les llistes definitives es publicaran al web municipal i a l'E-Tauler.

Observacions

 


 

Qui el pot demanar?

1. Que el pare/mare o tutor/a legal disposi de NIF o NIE vigent
2. Que els beneficiaris de les subvencions siguin menors de 18 anys
3. Empadronats a Vilanova i la Geltrú
4. Que la unitat de convivència no posseeixin cap altre immoble, excepte l’habitatge habitual que inclou una plaça d’aparcament
5. No superar el llindar màxim de renda de la unitat de convivència publicat en cada convocatòria anual.
6. Inscrit/a en una activitat d’educació en el lleure publicada en el Llibret d’activitats d’estiu editat per l’Ajuntament
7. Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat social.

Requisits específics per a la subvenció de suport al monitoratge per infants amb discapacitat: punts 1, 2, 6 i 7 de l'apartat anterior. Infants i joves amb discapacitat igual o superior al 33% amb com a màxim 21 anys, autorització de dades per consultar al centre educatiu.
Documentació necessària

1. Imprès de la sol·licitud específica de subvencions activitats d'estiu

2. Ingressos econòmics de tots els majors de 16 anys que convisquin amb l'infant/adolescent sol·licitant de subvenció (dues últimes nómines treballador fix / dues últimes nómines i contracte de treball -treballador eventual/ certificat OTG en cas d'atur / fotocòpia resum ingressos anuals en cas de rebre pensió, estudiants < 16 anys cal aportar informe de vida laboral).

3. Despeses de l'habitatge: fotocòpia 2 últims rebuts pagats (hipoteca o lloguer)

4. Preinscripció a l'activitat d'estiu (facilitada per l'entitat organitzadora de l'activitat)

5. En cas de divorci o separació: fotocòpia sentència on s'especifiquin acords econòmics i guarda i custòdia de l'infant/adolescent.

6. Si és el cas, certificat de grau de discapacitat del sol·licitant o familiars

7. Si és el cas, fotocòpia resum ingressos anuals si hi ha pensió derivada de discapacitat

8. Si és el cas, carnet família nombrosa o família monoparental.

9. En cas de sol·licitar subvenció per a suport al monitoratge d'infants amb discapacitat cal entregar l'autorització de dades personals.

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Esport, Infància
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració