Menú

Obres Menors. Comunicació Prèvia

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Es poden tramitar amb Comunicació Prèvia obres de reforma menors en habitatges i locals dins de sòl urbà.

No es poden tramitar en règim comunicat les obres que suposin l'afectació estructural de l'edifici, els canvi d'ús, ni tampoc aquelles obres que afectin als edificis inclosos en el Pla Especial i Catàleg Històric, Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú.

Tampoc es poden tramitar en règim comunicat les obres d'adequació de locals de pública concurrència, com ara bars, restaurants, tallers mecànics, gimnàs, ....  En aquest cas consulteu al departament de Llicències el tràmit administratiu.

Les obres hauran d'ajustar-se al planejament urbanístic vigent.

En concret es poden tramitar en règim comunicat les següents obres:

1. Renovació de la cuina, el bany.

2. Reparar o substituir paviments, cel rasos, instal·lacions interiors i fusteria interior

3. Repicar, enguixar i pintar parets i sostres

4. Canvi de distribució interior d'habitatges i locals sense afectar l'estructura

5. Reparar o substituir claveguera interior

6. Substituir impermeabilització a cobertes planes i inclinades

7. Reformes interiors a vestíbuls comunitaris i escales que no disminueixin dimensions ni afectin rampes.

8. Substituir canaló de recollida d'aigües pluvials

9. Tala d'arbres (sempre que no es tracti de masses arbòries o vegetació arbustiva)

10 Neteja i desbrossat de solars urbans  

11. Reparar i pintar tanques

 

Preu: Veure Ordenances Fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Procediment

Cal anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, fer efectiu el pagament de l'autoliquidació i presentar l'imprés de Comunicació Prèvia i el Document de Condicions signat, adjuntant la documentació que s'especifica a l'apartat "documentació necessària"

Es podran iniciar les obres un cop transcorreguts 10 dies hàbils des de la presentació de la Comunicació Prèvia, sempre i quan no es comuniqui al titular la invalidesa de la Comunicació, i aquesta s'ajusti a la normativa urbanística i a les condicions de establertes a la mateixa comunicació.

Hi ha un termini de 6 mesos per a fer les obres des de la data de presentació de la Comunicació

Observacions

Es podran iniciar les obres un cop transcorreguts 10 dies hàbils des de la presentació de la Comunicació Prèvia,  sempre i quan no es comuniqui al titular la invalidesa de la Comunicació Prèvia, i aquesta s'ajusti a la normativa urbanística, les ordenances municipals i el Pla general d'ordenació urbana municipal de Vilanova i la Geltrú.

El termini per a fer les obres és de 6 mesos des del registre d'entrada de la Comunicació

L'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, estableix que l'horari de treball serà entre les 8 i les 20 hores dels dies laborables

Quan l'execució de l'obra suposi una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar l'autorització al departament de Serveis Viaris

 

Qui el pot demanar?

La persona interessada pel tràmit o un/a representant degudament autoritzat/da

Temps mitjà de resolució

Es podran iniciar les obres un cop transcorreguts 10 dies hàbils des de la presentació de la Comunicació Prèvia, sempre i quan no es comuniqui al titular la invalidesa de la Comunicació, i aquesta s'ajusti a la normativa urbanística vigent

Silenci administratiu

Positiu

Documentació necessària

Per a totes les Comunicacions Prèvies:

- Model de Comunicació Prèvia d'obres menors, omplert i signat

- Document de Condicions de les obres en règim de Comunicació Prèvia signat

- Fotocòpia del NIF o DNI del sol·licitant

- Referència cadastral de l'immoble (rebut de l'IBI)

- Autorització del representant, si és el cas.

- Pressupost

- Fotografies

- Autoliquidació

 

* Per als següents tipus d'obres a més de la documentació genèrica també cal aportar la següent:

Obres de reforma amb canvis de distribució interior:

Memòria tècnica

- Plànols de l'estat actual i de la nova distribució

- Certificat tècnic acreditatiu que no s'afecta a l'estructura

Obres en cobertes inclinades:

- Estudi bàsic de seguretat i salut (no cal visat)

- Full d'assumeix (no cal visat)

Tala d'arbres

- Pressupost d'una empresa de jardineria

- Còpia de la pòlisssa de R.Civil de l'empresa de jardineria

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Llicències, permisos i autoritzacions, Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració