Menú

Comunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Aquelles persones que, essent propietàries d'un habitatge, en cedeixen l'ús, directament o indirecta, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat, han de comunicar-ho prèviament a l'administració.

Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.

Es considera estada de temporada tota ocupació per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l'habitatge es cedeix dues o més vegades dins del període d'un any.
 

Preu: Veure Ordenança Fiscal 9, article 5 (punt 2F)

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment, sempre abans d'iniciar l'activitat.

Com es pot tramitar:
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada

Per Internet (en línia i amb sistema Vàlid). Per identificar-se cal certificat digital o idCAT Mòbil. Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia i adjuntar els impresos sol·licitats 

Requeriments

Cal que l'habitatge disposi de viabilitat d'habitatge d'ús turístic segons el pla d'usos de l'Ajuntament. En aquest sentit i per tal de confirmar-ne la viabilitat d’acord amb la normativa vigent, caldrà la validació de l’Oficina Tècnica de Llicències i Disciplina (938140000). L’horari presencial preferent per aquesta validació és els dijous, de 9.30 a 14 hores. L’esmentada validació es podrà sol·licitar també telemàticament, tot indicant referència cadastral i adreça, al correu, llicencies@vilanova.cat.

Un cop es disposi de la validació i la pertinent documentació, la persona sol•licitant ho tramitarà en línia, una vegada rebuda se'ls farà arribar la liquidació.

L'habitatge ha de disposar de cèdula d'habitabilitat i certificat d'eficiència energètica.
L'habitatge no pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
Els habitatges han d'estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per la seva ocupació immediata.
Cal facilitar als usuaris, veïns i administracions competents un telèfon de contacte, propi o d'una tercera persona, que pugui atendre de manera immediata comunicacions i incidències relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic.
Cal disposar d'un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge.
L'habitatge ha de tenir a disposició de les persones usuàries fulls oficials de reclamació.
Cal exhibir en un lloc visible, a l'interior de l'habitatge, el rètol informatiu que us facilitarà la Regidoria de Promoció Econòmica i Projecció Exterior un cop obtingut el número d'inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya, on s'indicarà:

* La disponibilitat de fulls de reclamació/denúncia
* El número de telèfon de contacte per a consultes o incidències
* El número de registre d'entrada a l'ajuntament de la comunicació prèvia d'inici.
* El número d'inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya

La destinació d'un habitatge a l'ús turístic no és possible si està prohibit per l'ordenació d'usos del sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.

Procediment

1- Contactar amb l'Oficina Tècnica de Llicències i Disciplina. Per aconseguir la validació de l'habitatge com a HUT.
2- Emplenar i signar el full de comunicació.
3- Presentar la sol·licitud amb la documentació indicada en línia.
4- Pagar l'autoliquidació de la taxa de tramitació de la comunicació.
5- Caldrà comunicar obligatòriament a l'Ajuntament qualsevol variació en les dades que indiqueu a la sol·licitud.
6- Caldrà registrar les persones usuàries allotjades i remeteu a la Direcció General de la Policia, per mitjans telemàtics, la informació relativa a l'estada de les persones que s'hi allotgin, d'acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable a tots els establiments que faciliten, mitjançant preu, allotjament a les persones. S'ha d'omplir el formulari web que trobareu en l'enllaç indicat més avall, imprimir-lo i presentar-lo a la Comissaria dels Mossos més propera; en pocs dies es rebrà la comunicació d'alta (és imprescindible disposar de correu electrònic).
7- Caldrà fer a liquidació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, per a més informació caldrà adreçar-se a l'Agència Tributària Catalana.

Formulari Registre de viatgers d'establiments d'hostalatge

https://registreviatgers.mossos.gencat.cat/mossos_hotels/AppJava/pmf.do?reqCode=create

El número d'inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya ha de constar en tota mena de publicitat que els anunciï.

 

Observacions

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol de les dades que han de constar en la comunicació prèvia, com també la no-presentació d’aquesta, determinen la impossibilitat d’exercir l’activitat sens perjudici de les responsabilitats que puguin derivar-se, de conformitat amb el que preveu l'article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en tot el seu abast.
 

Qui el pot demanar?

Els titulars de la llicència hauran de ser els propietaris de l'habitatge, tant si són persones físiques com persones jurídiques. En el cas que sobre la propietat s'hagi constituit un dret real (usdefruit) i sempre que en l'escriptura de constitució no s'esmenti el contrari, el titular de la llicència serà la persona que té la nua propietat.

Pot fer la sol·licitud un representant degudament autoritzat, en el seu nom.

Temps mitjà de resolució

Un cop comunicat l'inici de l'activitat, aquesta pot exercir-se sota l'exclussiva responsabilitat de la persona declarant

Documentació necessària

- Sol·licitud de comunicació prèvia.
- Validació técnica de l'habitatge com a HUT.
- DNI o CIF del titular de l'habitatge.
- DNI o CIF del representant del titular de l'habitatge, si s'escau.
- DNI o CIF del gestor de l'habitatge, si s'escau.
- Autoliquidació (a efectuar en el moment del registre a l'Ajuntament).

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Turisme, Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració