Menú

Ajuts i subvencions: Rehabilitació d'habitatges desocupats que es destinin a lloguer social

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Les persones propietàries d'habitatges ubicats al municipi de Vilanova i la Geltrú que estiguin descupats i que requereixin d'alguna obra de rehabilitació o reforma, poden cedir-los a l'administració per a destinar-los a lloguer social i, a canvi, l'Ajuntament s'encarregarà de la seva reforma i condicionament per a poder-los llogar.

L'ajuntament pot encarregar-se directament de la rehabilitació dels immobles o bé subvencionar econòmicament les obres que sigun realitzades pels propietaris, segons s'acordi en el document de cessió.

Un cop transcorregut el termini de cessió, el propietari recuperarà l'immoble ja rehabilitat.

Període de tramitació

anual

Termini de la sol·licitud

El que es determini en el moment de l'anunci de convocatòria

Com es pot tramitar:  Fora de termini
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada

Des del botó TRAMITAR EN LÍNIA que trobareu a continuació, podeu presentar l'imprès de sol·licitud d'aquest tràmit i tota la documentació requerida. Per fer-ho heu de tenir certificat digital o idCAT Mòbil.  Si no el teniu, podeu obtenir-lo aquí.

Presencialment

Totes les tramitacions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, cal que contacteu amb l'OLH i us donarem cita concertada.

Oficina Local d'Habitatge
Plaça de la Vila, 8 Edifici nou, 1r pis
Tel.: 938169031 / 938140000 (Ext. 2060)

Requeriments

Podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques propietàries d'habitatges ubicats al municipi de Vilanova i la Geltrú, que reuneixin les condicions descrites als articles 3 i 4 de les Bases reguladores i que vulguin cedir-los a l'administració per a què siguin rehabilitats i destinats a lloguer social.

Els habitatges que es destinin a lloguer social hauran de complir les condicions següents:

a) Estar ubicats al municipi de Vilanova i la Geltrú.

b) Estar desocupats en la data de la cessió de l'habitatge (a tal efecte es considerarà que és aquella en la que es faci la signatura del corresponent conveni de cessió).

c) Que s'hi hagin de realitzar obres de rehabilitació, reforma o posada al dia, d'acord amb les tipologies d'obres descrites a l'article 5 de les bases reguladores.

d) Ser habitatges que provinguin del mercat lliure o amb protecció oficial. En aquest darrer cas, cal obtenir l'autorització de lloguer.

e) Disposar de cèdula d'habitabilitat i certificat d'eficiència energètica, o estar en condicions d'obtenir-los un cop s'hagi dut a terme la rehabilitació de l'habitatge.

Procediment

Les persones interessades en demanar la subvenció poden emplenar el model normalitzat de sol·licitud i presentar-ho,  juntament amb la documentació detallada a l'article 9 de les Bases reguladores, en el registre general d'entrada de l'Ajuntament o bé per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La valoració de les sol·licituds es farà segons el procediment establert a l'article 10 de les Bases reguladores.

Totes les sol·licituds que compleixin correctament amb els tràmits, justificacions i obligacions que es preveuen en les Bases seran avaluades per rigorós ordre de presentació, a mesura que els expedients siguin complets.

Per a l'avaluació de les sol·licituds presentades, els tècnics de l'Oficina Local d'Habitatge inspeccionaran cadascun dels habitatges, i aplicaran el  barem de puntuació, establert a l'article 11 de les Bases reguladores, segons les característiques de cada immoble, de manera que els habitatges amb major puntuació resultaran els més favorables per a ser objecte d'aquesta actuació de rehabilitació.

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Temps mitjà de resolució

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Documentació necessària

  • Imprès de sol·licitud normalitzat.
  • Original o fotocòpia compulsada, del NIF/NIE/CIF de la persona sol·licitant.
  • En el cas de persones jurídiques, caldrà aportar també:fotocòpia compulsada de l'escriptura de constitució i dels estatuts, fotocòpia compulsada del document acreditatiu dels poders del representant de  l'entitat que signa la sol·licitud i documents acreditatius de la inscripció de la persona jurídica en el registre corresponent.
  • Original o fotocòpia compulsada de l'escriptura de propietat de l'habitatge objecte de cessió.
  • Breu descripció de l'estat en què es troba l'habitatge i indicació de les obres a realitzar (es pot acompanyar de fotografies o informes tècnics, si se'n disposa). A tal efecte es pot emprar el Full de descripció de l'estat de l'immoble que s'adjunta a la sol·licitud.
  • Declaració responsable que s'adjunta a la sol·licitud, degudament signada.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració