Menú

Sol·licitud per ser Entitat Col·laboradora del programa d'activitats d'educació en el lleure a l' Estiu

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Les entitats sense afany de lucre que organitzin activitats d'educació en el lleure i esportives durant l'estiu per a infants, adolescents i joves menors de 18 anys poden sol·licitar formar part  del Programa d'Activitats d'Estiu de Vilanova i la Geltrú.

Període de tramitació

11 març a 22 març

Termini de la sol·licitud

11 març a 22 març

Com es pot tramitar:
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital i signatura electrònica.

Requeriments

1.    Ser entitat sense afany de lucre, registrada al Registre Municipal d'Entitats i Associacions de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

2.    Complir la normativa legal vigent pel tipus d'activitat d'estiu que es realitzi.

3.    Complir amb les condicions de contractació i sous recollits en el Conveni col·lectiu vigent del sector del lleure educatiu i sociocultural.

4.    Complir les orientacions referents a l'Exposició al sol responsable i a l'alimentació equilibrada.

5.    Programar i executar les activitats d'estiu de manera que siguin de qualitat, enriquidores, accessibles i segures pels infants, adolescents i joves. Vetllar per la inclusió de tots els infants, adolescents i joves, incloent aquells que tenen discapacitat.

6.    A les famílies que sol·licitin subvenció a l'Ajuntament les entitats no poden cobrar més del 25% del cost  total de 4 setmanes (subvenció cobreix màxim 4 setmanes) 

7.    Facilitar a les famílies que sol·licitin subvenció a l'Ajuntament el Full de preinscripció degudament complimentat.

8.    Oferir dies d'inscripcions que coincideixin, com a mínim amb 3 dies del període de Sol·licitud de Subvenció per activitats d'estiu de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Aquest període es fixarà anualment en la seva pròpia convocatòria.

9.    En cas d'anul·lar les activitats d'estiu organitzades, s'haurà de comunicar a l'Ajuntament de Vilanova, com a mínim, 10 dies abans de l'inici de l'activitat mitjançant Carpeta Ciutadana. Les entitats hauran d'informar a cada inscrit sobre aquesta circumstància.

10.  Lliurar a les famílies amb infants/joves amb discapacitat (empadronats a Vilanova i la Geltrú) en el moment de la inscripció l'Autorització de dades personals per tal que l'Ajuntament, un cop rebi la sol·licitud de Subvenció d'una part del cost del monitoratge de suport per infants i/o joves menors de 21 anys amb discapacitat que realitzen aquestes activitats, pugui coordinar la valoració amb el centre educatiu on assisteix l'infant/jove per determinar el suport de reforç de monitoratge i l'adequació de l'activitat d'estiu a les característiques de l'infant o jove.

 11. L'entitat col·laboradora haurà de coordinar-se amb l'Associació Suport i amb la persona tècnica responsable de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per tal de facilitar l'inclusiu de l'infant/jove.

 

Procediment

1. Sol·licitud per ser Entitat Col·laboradora

2. Signatura del conveni de col·laboració

3. Presentar la documentació d'inici d'activitat (abans 25 juny)

4. Justificar la realització de l'activitat (abans del 30 setembre)

5. Presentar la Fitxa valoració (abans del 30 setembre)

Observacions

Tramitació mitjançant carpeta ciutadana i amb certificat digital. 

Tan sols aquelles entitats organitzadores d'activitats d'estiu per infants, adolescents i joves que signin conveni amb l'ajuntament podran encabir-se al llibret d'estiu que edita l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Així mateix, tan sols seràn objecte de subvenció les families que participin en les activitats recollides en aquest llibret informatiu.

Qui el pot demanar?

- Entitats sense afany de lucre que organitzen activitats per infants, adolescents i joves durant els mesos d'estiu.
- El/la president/a de l'entitat organitzadora de les activitats.

Temps mitjà de resolució

2 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Documentació necessària

1. Sol·licitud per ser Entitat Col·laboradora 

2. Adjuntar el document word amb la informació a publicar de l'activitat d'educació en el lleure o esportiva que s'organitza.

3. Declaració responsable conforme l'entitat compleix tots els requisits exigits per poder gaudir de la condició d'Entitat Col·laboradora, que està al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

4. En cas de fer ús d'una escola pública de primària, caldrà sol·licitar (mitjançant model de sol·licitud específic) la utilització de l'escola a la regidoria d'Educació. Aquesta autorització, un cop presentada també s'ha d'adjuntar a la sol·licitud per ser entitat col·laboradora de les activitats d'estiu. Aquesta informació es comprovarà amb l'IMET abans de publicar les activitats al llibret.

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Infància, Entitats
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració