Menú

Obres. Instal·lar Rètols, Tendals, Marquesines i Tanques Publicitàries. Comunicació prèvia

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Comunicació prèvia d'obres per a la instal·lació de rètols, tendals, marquesines i tanques publicitàries, d'acord amb l'Ordenança municipal reguladora dels suports publicitaris

És aconsellable que consulteu l'Ordenança Municipal de Publicitat, la qual regula aquest tipus d'instal·lacions.

 

Preu: Veure ordenances fiscals núm. 5 i 10.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Per a poder fer el tràmit telemàtic cal que abans, els serveis administratius de Llicències, us calculin la carta de pagament.   Per a fer el càlcul cal enviar l'imprés d'Obres Menors Comunicació Prèvia omplert i el pressupost detallat de les obres al correu electrònic llicencies@vilanova.cat

Els serveis administratius de Llicències us enviaran al vostre correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el tràmit telemàtic.

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través de l'enllaç que figura a sota, i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés d'Obres Menors Comunicació Prèvia omplert, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida atenent el tipus d'obra que es sol·liciti.

Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 100 Mb. Els documents poden ser en aquests formats:

 • Plànol: bmp,jpg,pdf,png,tif,xml,dwg
 • Projecte :bmp,jpg,pdf,png,tif,xml
 • Altra documentació: xls,xlsx,gif,jpeg,jpg,pdf,docx,doc
Presencialment

IMPORTANT:

La tramitació de qualsevol Llicència o Comunicació Prèvia d'obres es farà preferenment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Servei de Tramitació Avançada.

Només en el cas que no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2130 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça llicencies@vilanova.cat

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Requeriments

L'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, estableix que l'horari de treball serà entre les 8 i les 20 hores dels dies laborables

Quan l'execució de l'obra suposi una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar l'autorització al departament de Serveis Viaris

Procediment

 1. Abonar la carta de pagament que us haurà facilitat el Servei de Llicències 
 2. Presentar, preferentment de forma telemàtica, l'imprés de Comunicació Prèvia i el document de Condicions omplerts i signats a més de la resta de documentació requerida.
 3. Passats 10 dies hàbils des de la presentació, (sense comptar dissabtes, diumenges ni festius), es podran iniciar les obres, sempre i quan no es comuniqui al titular la disconformitat amb la Comunicació presentada, i aquesta s'ajusti a la normativa urbanística, a les ordenances municipals, així com les condicions de establertes a la mateixa comunicació.
 4. El termini per a fer les obres és de 6 mesos des del registre d'entrada de la Comunicació

 

Observacions

IMPORTANT

EL REIAL DECRET 463/2020 DE 14 DE MARÇ, DE DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA, PREVEU LA SUSPENSIÓ I INTERRUPCIÓ DELS TERMINIS DE TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS  QUE ES FACIN A LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.  TAMBÉ SUSPÈN ELS TERMINIS PER A DUR A TERME LES OBRES, ESTABLERTS A LES HABILITACIONS MUNICIPALS (LLICÈNCIES I COMUNICACIONS PRÈVIES), FINS QUE PERDI VIGÈNCIA AQUEST REIAL DECRET I LES SEVES PRÒRROGUES.

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Temps mitjà de resolució

Es podran iniciar les obres un cop transcorreguts 10 dies hàbils des de la presentació de la Comunició Prèvia, sempre i quan no es comuniqui al titular la invalidesa de la Comunicació, i el rètol s'ajusti a l'Ordenança municipal de suports publicitaris

Documentació necessària

 1. Model de Comunicació Prèvia d'obres menors omplert i signat
 2. Document de Condicions de les obres en règim de Comunicació Prèvia signat
 3. Fotocòpia del DNI NIF
 4. Referència cadastral (rebut de l'IBI)
 5. Autorització del representant, si és el cas
 6. Autoliquidació i comprovant de pagament
 7. Pressupost
 8. Croquis amb mides, materials, colors i contigut del rètol (noms genèrics almenys en català)
 9. Fotografia de la façana amb l'emplaçament del rètol o fotomuntatge
 10. Justificació del compliment de l'Ordenança municipal reguladora dels suports publicitaris
 11. Plànol d'emplaçament en el cas de tanques publicitàries

Tràmits relacionats

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració