Menú

Ajuts i subvencions: Programa de Lloguer Jove (18-35 anys)

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Subvenció econòmica per persones joves (18-35 anys) que resideixin o vulguin residir a Vilanova i la Geltrú i que reuneixen els requisits. S'atorga una sola subvenció per habitatge, és a dir, no podrà haver-hi més d'una sol·licitud per un mateix habitatge.

Es pot sol·licitar subvenció per:

- la fiança (màxim 800€) sempre que el contracte s'hagi subscrit en els 3 mesos anteriors a la data sol·licitut

- el pagament del lloguer de les mensualitats de 2021 fins a un màxim del 50% de l'import mensual i amb un topall màxim de 300€ mensuals. 

- per ambdós conceptes (fiança i lloguer)

Termini de la sol·licitud

del 4 de juny fins el 23 de juny de 2021

Com es pot tramitar:  Fora de termini
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Des d'aquí podeu presentar en línia l'imprès de sol·licitud d'aquest tràmit i tota la documentació requerida. Per fer-ho heu de tenir certificat digital o idCAT Mòbil.  Si no el teniu, podeu obtenir-lo aquí.

 

Altres

Totes les tramitacions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible fer-ho, cal que contacteu amb l'OFICINA LOCAL D'HABITATGE:

Requeriments

Apartat 4 "Bases Reguladores Específiques per a la concessió de Subvencions del Programa de Lloguer Jove del municipi de Vilanova i la Geltrú":

- ser major d'edat

- ser titular d'un contracte d'arrendament d'un habitatge destinat a domicili habitual ubicat a VNG o bé estar en disposició de subscriure contracte en el termini de 2 mesos a comptar a partir de la notificació de la concessió de la subvenció

- acreditar un mínim de 3 anys d'empadronament a VNG en el termini dels 10 anys anteriors en el moment de presentar la sol·licitud

- que la renda mensual de lloguer no superi els 800€/mes 

- fer el pagament del lloguer per sistema bancari (transferència, ingrès de caixer, rebut domiciliat) o bé per rebut emès per finques o API degudament segellat i signat

- acreditar que els ingressos unitat de convivència no superen 2 vegades IRSC (índex renda suficiència de Catalunya)

- no tenir deutes amb les diferents administracions públiques

 

Procediment

  • Es valoraran les sol·licituds en funció de les situacions que acrediti el/la sol·licitant i la resta de membres de la unitat de convivència.
  • Si la sol·licitud no reuneix tots els requeriments establerts, es podrà requerir la persona interessada perquè l'esmeni en el termini màxim i improrrogable de 10 dies
  • La proposta de resolució final atendrà totes les sol·licituds valorades favorables, ordenades segons barem i, en cas d'empat de puntuació, per ordre de presentació, fins a exhaurir el crèdit pressupostàriament disponible. 
  • Els joves que presenten sol·licitud subvenció Lloguer Jove i no tenen encara contracte han de presentar contracte màxim 2 mesos a comptar a partir de la notificació de la concessió de la subvenció. La resolució de concessió de la subvenció està condicionada a l’aportació del contracte. El dret de percebre la subvenció no serà efectiva fins que no aportin el contracte i es comprovi que tot està correcte.

Qui el pot demanar?

- La persona interessada
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Temps mitjà de resolució

Màxim 3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Documentació necessària

- Sol·licitud específica de Lloguer Jove 2021

- Model normalitzat (Ajuntament VNG) per autoritzar transferència bancària, degudament segellat

- Contracte de lloguer (si és el cas)

- Rebuts lloguer pagats 2021

- Acreditació ingressos

- Segons situació personal: veure apartat 11 de "Convocatòria Lloguer Jove 2021"

 

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Joves, Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració