Menú

Presentació de fulls oficials de Reclamació/Denúncia

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Són un mitjà que la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb els establiments comercials, posa a disposició dels clients, com a persones consumidores i usuàries, per què puguin formular queixes, denúncies i reclamacions al mateix lloc on es produeix el fet que les motiva.
Els fulls de reclamació/denúncia estan integrats per un joc unitari d'impresos compost per tres exemplars: un original per a la persona consumidora, un per l’organisme habilitat, i el tercer per l’empresari o empresària. Han d’estar disponibles en català, castellà i, si s’escau, anglès. Totes les persones físiques i jurídiques que a Catalunya comercialitzin béns o prestin serveis directament o com a intermediaris a les persones consumidores han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia, d’acord amb els models estandaritzats.

Preu: Gratuït

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital i signatura electrònica.        

Presencialment A les oficines indicades
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor - OMIC
Carrer dels Escolapis, 1
Tel.: 938935555 / 938140000 (Ext. 3190)

Requeriments

Cal que el tema plantejat estigui contemplat en la normativa sobre consum.
Els fulls de reclamació/denúncia hauran d'estar degudament emplenats i registrats a l'OAC de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Procediment

Queixes i Reclamacions
La persona consumidora s’adreçarà a l'establiment per plantejar la queixa o reclamació, ja sigui a través del servei d'atenció al client o bé omplint un full de reclamació ( tots els establiments tenen l'obligació de tenir-ne). L’empresari signarà, o segellarà, el full, i es quedarà la seva còpia, facilitant a la persona consumidora la còpia per a ella i l’Administració. En els casos de queixa o reclamació, si la persona consumidora no rep una resposta satisfactòria en el termini màxim d’un mes des que l’empresari o empresària ha tingut coneixement de la formulació, pot sol•licitar la intervenció de l’OMIC presentant les seves còpies dels fulls, acompanyades de la documentació que consideri necessària, a l’OMIC per al seu Registre i posterior tramitació.
En el supòsit que el full sigui formalitzat sense presència de l’empresari o empresària, o de qui el representi, i no sigui signat o segellat, la persona consumidora presentarà el full amb la documentació que consideri oportuna a l’OAC per al seu Registre i posterior tramitació des de l’OMIC.

 

Per Internet (on Line i amb certificat digital) cal emplenar la sol·licitud genèrica on line i adjuntar la sol·licitud especifica  de la Generalitat,  i la documentació requerida, així com altres documents que es creguin convenients per a la reclamació i/o denúncia.
 

 

Observacions

Recordeu que:
* en l’escrit de queixa, reclamació o denúncia cal que hi incloguis les teves dades (adreça, telèfon de contacte,etc.), que hi exposis els fets i facis la petició i que hi adjuntis tota la documentació de què disposes (factura, tiquet, publicitat, pressupost...).
* amb una queixa poses en coneixement de l'Administració uns fets per tal que els traslladi a l’establiment afectat perquè en tingui coneixement i pugui millorar la qualitat del servei que ofereix als seus clients.
* amb una reclamació pots obtenir, mitjançant una mediació o un arbitratge, la reparació d’un dany, el retorn de determinades quantitats, o bé la rescissió d’un contracte i/o anul•lació d’un deute.
* amb una denúncia poses en coneixement de l'Administració uns fets que poden ser constitutius d'infracció administrativa per tal que els investigui i, si escau, actuï d’ofici per corregir la conducta infractora i defensar els interessos generals.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o un representant degudament autoritzat:
- Persones empadronades a Vilanova i la Geltrú
- Reclamacions contra establiments de la ciutat.

Temps mitjà de resolució

Resolt la Generalitat

Documentació necessària

Documents que justifiquin la vostra exposició ( factures, pressupostos, contractes, opuscles publicitaris). 

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Consumidors
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració