Menú

Catàleg de tràmits i gestions ordenats alfabèticament

  • Tramitable presencialment
  • Tramitable telefònicament
  • Tramitable per correu electrònic
  • Tramitable per altres mitjans (correu postal, SMS,...)
  • Tramitació en linia amb identificació digital
  • Tramitació en linia sense identificació digital
TràmitActiuCom tramitar-ho
Abonament circuit de ciclisme
Abonament de les pistes d'atletisme
Accés a la informació pública
Accés a preservatius
Accés al servei d'atenció jurídica
Accés al servei d'atenció psicològica
Accés al servei de consulta del fons de documentació i recursos ambientals
Accés al servei de contenidor i recollida de piles usades
Accés al servei de petició d'ordre de protecció de víctimes de violència en l'àmbit de la llar
Accés al servei de recollida de cartró dels establiments comercials
Accés al servei de recollida d'oli dels establiments comercials
Accés al servei de recollida gratuïta de mobles i estris vells
Accés al servei d'educació ambiental. Programa Agenda 21 escolar
Accés als Serveis Socials (primera acollida)
Accés gratuït a Internet i xarxa WiFi
Activitats. Autoliquidació taxa d'obertura d'establiment
Activitats. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
Activitats. Comunicació Prèvia Ambiental Municipal (annex III LPCAA)
Activitats. Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
Activitats. Comunicació Prèvia d'Obertura. Llei 16/2015
Activitats. Declaració responsable d'obertura
Activitats. Declaració responsable en matèria de seguretat alimentària
Activitats. Llicència ambiental. Activitats incloses en l'annex II. LPCAA
Activitats. Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries (en creació)
Activitats. Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis
Activitats. Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
Ajornament i fraccionament de deutes fiscals
Ajut al lloguer: sol·licitud prestació per al pagament del lloguer, any 2019 (COL·LECTIUS ESPECÍFICS)
Ajut al lloguer: sol·licitud subvenció per al pagament del lloguer. CONVOCATÒRIA MIFO 2019
Ajuts a l'habitatge: Prestacions d'especial urgència
Ajuts a transeünts - bitllet de tren
Ajuts menjador escolar
Alienació per subhasta i concurs de béns immobles
Al·legacions per contribucions especials i quotes urbanístiques per obres de millora
Al·legacions per projectes municipals d'obres
Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència
Alta al Padró Municipal d'Habitants per naixement
Alta al Padró Municipal d'habitants per omissió
Alta al Registre Ciutadà de Vilanova i la Geltrú
Alta, baixa i/o modificació en el Registre Censal d'animals de companyia
Alta de nou usuari a la Carpeta Ciutadana
Alta d'un acte a l'Agenda Municipal
Alta/baixa al servei de notificacions electròniques (només persones físiques)
Alta/Baixa/Modificació al Directori de l'Ajuntament
Alta/Baixa/Modificació al Registre municipal de bicicletes
Alta/Modificació/Baixa al Registre municipal d'entitats
Aportació de documentació a un expedient
Aportació de documentació per l'Oficina Local d'Habitatge
Aportació documentació Entitats Col·laboradores - INICI ACTIVITAT -
Assessorament a menjadors escolars i de llars d'infants
Assessorament i orientació educativa per a joves
Assessorament tècnic en temes d'higiene i seguretat alimentària
Autoliquidació de plusvàlua
Autorització per encendre foc
Autorització per fer manifestacions al carrer
Autorització sanitària de funcionament de piscines d'ús públic
Autorització sanitària de funcionament dels establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing
Baixa al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència d'un ciutadà/ana estranger/a un altre país.
Baixa al Padró Municipal d'Habitants per defunció
Baixa del Registre Municipals d'Unions Civils
Biennal d’arts plàstiques i visuals ARDHARA
Borsa de Lloguer: oferta d'habitatge
Borsa de Lloguer: sol·licitud d'habitatge
Borsa d'habitacions en pisos compartits
Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants
Canvi de domicili d'un vehicle
Canvi de nom de la targeta sanitària
Canvi de titular al Registre municipal de bicicletes
Carnet d'usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals
Carta de pagament d'un rebut
Cèdula d'habitabilitat - Sol·licitud de Duplicat
Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació (habitatge nou/rehabilitació)
Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació (habitatge usat)
Celebració de casaments civils a l'Ajuntament
Certificat de canvi de nom i/o numeració d'un carrer
Certificat Negatiu de Delictes Sexuals (DS)
Certificat negatiu de prestacions
Cessió de mapes i ortofotos en format digital (servei gratuït)
Comunicació d'alteració de la titularitat de finques
Comunicació prèvia d'activitat de publicitat dinàmica en taxis
Comunicació prèvia d'habitatges d'ús turístic a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Consulta de deutes d'un contribuent o d'una finca
Consulta de la borsa de professors / hores de repàs
Consulta del Registre del patrimoni municipal
Consultar o penjar un anunci al tauler d'anuncis virtual de l'Oficina Jove Garraf
Consultar o posar ofertes de feina de l'Oficina Jove Garraf
Contacte amb l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
Curs d'al·lèrgies i intoleràncies alimentàries per a la restauració i el comerç minorista
Denúncia de discriminació per LGTBIfòbia
Denúncies a la Policia per Internet
Denúncies de vehicles abandonats a la via pública
Denúncies d'obres o instal·lacions
Denúncies en seguretat alimentària
Denúncies ocasionades pel funcionament de les activitats
Domiciliació de l'Impost de Béns Immobles (IBI) i de Vehicles (IVTM)
Domiciliació de tributs periòdics
El Cau dels Petits (espai familiar per a infants entre 0 i 40 mesos i els seus pares i mares)
Entitat Col·laboradora - Sol·licitud de COBRAMENT I JUSTIFICACIÓ de les subvencions
Entrega i/o recuperació d'objectes trobats/perduts
Espai Jove- Centre Obert grup d'adolescents (de 12 a 16 anys, ESO)
Estatuts i bases d'actuació, modalitats: compensació bàsica i compensació per concertació, del sistema de reparcel·lació
Estudis de detall
Fraccionament anual dels tributs
Incidències, queixes i suggeriments
Informació i assessorament laboral per a joves
Informació i assessorament per a joves (Oficina Jove Garraf)
Informació i assessorament per a joves sobre el consum de drogues
Informació i assessorament sobre emprenedoria
Informació i assessorament sobre projectes de Mobilitat Internacional
Informació sobre drets de reproducció de les peces de les col·leccions de l'OAPVB
Informació sobre les col·leccions dels museus de l'OAPVB per a treballs de recerca
Informació sobre salut sexual i reproductiva per a joves
Informació sobre temes mediambientals
Informació sobre un tema de consum
Informe municipal d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència
Informe municipal de disponibilitat i adequació de l'habitatge per reagrupament familiar
Informe tècnic i/o inspecció sobre l'estat de conservació d'un habitatge o immoble (Sol·licitat per llogater/a o persona afectada)
Informe tècnic i/o inspecció sobre l'estat de conservació d'un habitatge o immoble (Sol·licitat per propietari/a)
Inscripció a l'Àgora d'Equitat
Inscripció al Butlletí Jove
Inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial
Inscripció als cursos de formació per a manipuladors d'aliments
Inscripció per a participar en el procés d'atorgament d'un espai en el Mercat d'artesania d'estiu (2019)
Inscripció per a participar en el procés d'atorgament d'un espai en el Mercat de Brocanters, col·leccionisme, art i artesania (2018/2020)
Inscripció per a participar en el procés d'atorgament d'una caseta al mercat de Nadal i Reis (2019/2020)
Inscripcions Mercat de segona mà i d'intercanvi
Instal·lació d'atraccions i parades de Fira
Instal·lació de circs
Instal·lació de pancartes
Instal·lació de parades per a la venda de llibres i roses per Sant Jordi
Instal·lació d'envelats
Intervenció oral de les entitats en el Ple Municipal
ITE (INSPECCIÓ TÈCNICA DE L'EDIFICI). Sol·licitud del Certificat d'Aptitud.
Justificació de subvencions destinades a centres docents, modalitat Ajuts a l'Escolaritat, Igualtat d'Oportunitats
Justificació de subvencions destinades a centres docents, modalitat Desplaçaments nucli urbà per sortides programades dins del PAE i/o proposades per l'Aj. de Vilanova i la Geltrú i/o IMET
Justificació de subvencions destinades a entitats de l'àmbit de Cooperació al Desenvolupament exercici 2018
Justificació de subvencions destinades a entitats 2019
Justificació subvencions nominatives
Justificant de pagament d'un tribut
Llicència d'ocupació i afectació de la via pública per a obres de xarxa de serveis
Llicència d'ocupació i afectació de la via pública per obres
Llicència municipal per exercir la venda no sedentària en els mercats de marxants
Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos
Llicència per obres en vorera (adaptació de gual, retirada adaptació de gual, arranjament panots malmesos ...)
Nadó (escola de pares i mares de nadons)
Obres. Canvi de titularitat d'una llicència urbanística
Obres. Connexió de serveis. Llicència
Obres. Enderroc. Llicència
Obres. Instal·lació de grua torre. Llicencia
Obres. Instal·lació de rètols, tendals, marquesines i tanques publicitàries. Comunicació Prèvia
Obres. Legalització d'edificis. Llicència
Obres. Llicència d'obres menors per a adequar local per a exercir una activitat classificada en Règim de Comunicació
Obres. Llicència per a instal·lar estació de telefonia mòbil
Obres Majors. Llicència
Obres Menors. Comunicació Prèvia
Obres Menors. Llicència
Obres Menors. Rehabilitar i pintar façanes. Comunicació prèvia
Obres Menors. Rehabilitar i pintar façanes. Llicència
Obres. Moviment de terres. Llicències
Obres. Parcel·lació/Divisió horitzontal. Llicència
Obres. Primera Ocupació. Comunicació
Obres. Pròrroga de llicència urbanística
Obtenir el certificat electrònic de la FNMT
Obtenir el certificat electrònic IdCat
Ocupació de via pública amb taules i cadires
Organització d'activitats a la via pública
Organització de festes majors als barris
Organització de revetlles i festes privades
Orientació en matèria d'habitatge
Pagament avançat dels tributs municipals
Pagament de tributs municipals
Participar a l'espai d'intercanvi Agenda 21
Pintar la ratlla groga al lloc oposat de la calçada
Plans de millora urbana
Plans especials urbanístics
Plans parcials urbanístics
Preinscripcions i matriculacions ensenyament obligatori
Presentació a les proves de selecció de personal de l'Ajuntament i/o els seus organismes dependents
Presentació a les proves de selecció de personal de l'IMET
Presentació d'al·legacions cadastrals
Presentació d'auditoria i/o declaració jurada per acreditar la producció anual de residus comercials o industrials
Presentació de candidatura a Paborde/Pabordessa de Festa Major 2020 a títol individual
Presentació de candidatura a Paborde/Pabordessa de Festa Major 2020 presentades per les associacions participants a les cercaviles de Festa Major
Presentació de candidatura a Paborde/Pabordessa de Festa Major 2020 presentades per les entitats culturals o associacions de veïns
Presentació de consultes, queixes i/o suggeriments sobre el Codi d'Ètica i Bon Govern
Presentació de fulls oficials de Reclamació/Denúncia
Préstec d'obres a institucions culturals
Préstec d’ajudes tècniques
Projectes de reparcel·lació en les modalitats de compensació bàsica, de compensació per concertació i de cooperació
Projectes d'urbanització
Pròrroga de presentació de l'autoliquidació de la plusvàlua
Punt de Voluntariat: Crida de voluntariat (per les entitats del Registre Municipal)
Punt de Voluntariat: Vols ser voluntari/a? Inscripció
Queixes i suggeriments d'actuacions de la Policia Local
Racó dels Menuts (Espai Familiar per a infants entre 9 i 36 mesos)
Reclamació de multes de circulació
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament
Reclamacions en matèria de consum
Recollida de voluminosos i andròmines per barris
Rectificació i/o actualització de les dades personals als Padrons fiscals
Rectificació i/o actualització de dades al Padró municipal d'habitants
Recuperació de vehicles retirats per la grua municipal
Registre de parelles estables de Catalunya
Renovació de documents dels usuaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals
Renovació padronal per a estrangers no comunitaris
Renúncia o desistiment de llicències urbanístiques
Renúncia voluntària d'un vehicle a l'Ajuntament per al seu desballestament
Representar legalment a una persona jurídica
Representar legalment una entitat
Reserva de documents per part dels usuaris de la Xarxa de Biblioteques Municipals
Reserva d'estacionament per a persones amb disminució
Reserva i lloguer del Banc de recursos de la Regidoria de Joventut
Servei de dutxa
SIDH. Servei d'Intermediació en Deutes d'Habitatge
Sol·licitud d'accés al Servei de Primera Acollida per a les persones estrangeres immigrades i les retornades (Servei de Convivència i Equitat)
Sol·licitud de baixa de gual (pas d'entrada i sortida de vehicles)
Sol·licitud de baixa de la llicència de la zona de càrrega i descàrrega
Sol·licitud de bonificació per mesures d'estalvi energètic a l'impost IBIU
Sol·licitud de carta d'invitació de particulars a favor d'estrangers
Sol·licitud de certificat d'acords i resolucions presos pels òrgans de la corporació
Sol·licitud de certificat d'activitats
Sol·licitud de certificat de béns
Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística, de qualificació urbanística, d' antiguitat i legalitat, i viabilitat de llicència urbanística
Sol·licitud de certificat de disciplina urbanística (expedient no sancionador d'una finca)
Sol·licitud de certificat de llicències urbanístiques
Sol·licitud de certificat de no existència de deutes del contribuent
Sol·licitud de certificat d'empadronament o convivència al municipi
Sol·licitud de certificat d'inscripció en el Registre Municipal d'Unions Civils
Sol·licitud de certificat sobre les característiques dels immobles
Sol·licitud de cessió de crèdit de factures i subvencions al departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a una entitat bancària (factoring)
Sol·licitud de Codi d'Identificació Personal (CIP)
Sol·licitud de compensació de deute
Sol·licitud de concessió d'ajut (subvenció) per llicències d'activitats 2019 d'acord amb les Bases per a la concessió d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials
Sol·licitud de concessió d'ajut (subvenció) per obres 2019 d'acord amb les Bases per a la concessió d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials.
Sol·licitud de còpies d'expedients de llicències urbanístiques.
Sol·licitud de dades a l'Observatori social
Sol·licitud de declaració d'alteracions cadastrals a IBIU
Sol·licitud de declaració d'aptitud legal i fe de vida
Sol·licitud de devolució de fiança per obres per import superior a 144,50 euros
Sol·licitud de devolució de fiances per obres amb import de la fiança igual o inferior a 144,50 euros
Sol·licitud de devolució de fiances per organització d'activitats a la via pública
Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts
Sol·licitud de gual (pas d'entrada i sortida de vehicles)
Sol·licitud de justificant històric d'empadronament o convivència al municipi
Sol·licitud de la proposta del certificat d’acollida per a les persones estrangeres immigrades i les retornades
Sol·licitud de la targeta d'armes
Sol·licitud de licitació i contractació d'obres municipals
Sol·licitud de l’equipament Nau del Ferrocarril
Sol·licitud de mapes en format digital (CD o DVD) o paper.
Sol·licitud de mediació
Sol·licitud de modificació de la cotitularitat als tributs d'una finca
Sol·licitud de neteja de pintades en façanes particulars
Sol·licitud de pagament de les subvencions singularment previstes en el pressupost municipal destinades a entitats titulars de la pròpia seu social
Sol·licitud de pas pels controls fotogràfics establerts en carrers considerats residencials (zones de pacificació)
Sol·licitud de permís per penjar cartells no comercials a les cartelleres municipals
Sol·licitud de permís per realitzar fotografies dels objectes de les col·leccions de l'OAPVB per ús d'investigació o documental
Sol·licitud de proposta d'informe d'integració social al municipi (renovació de residència temporal)
Sol·licitud de protecció en matèria de trànsit d'escolars/grups en excursions
Sol·licitud de revocació d’endós de factures i subvencions al departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Sol·licitud de subvencions destinades a centres docents, modalitat Ajuts a l'Escolaritat, Igualtat d'Oportunitats
Sol·licitud de subvencions destinades a centres docents, modalitat Desplaçaments nucli urbà per sortides programades dins del PAE i/o proposades per l'Aj. de Vilanova i la Geltrú i/o l'IMET
Sol·licitud de subvencions destinades a entitats
Sol·licitud de subvencions esportives per a la temporada 2019/2020
Sol·licitud de subvencions i/o bonificacions en els tributs municipals per atendre situacions especials 2019
Sol·licitud de subvencions Nominatives 2019
Sol·licitud de tall de carrer total, tall de carrer parcial o reserva d'estacionament
Sol·licitud de targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda
Sol·licitud de targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat
Sol·licitud de targeta d'estacionament provisional per malalties d’extrema gravetat
Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria
Sol·licitud de traspàs de la llicència de taxi o canvi de vehicle
Sol·licitud de visita a la Defensora de la Ciutadania
Sol·licitud de volant d'empadronament i justificant de convivència al municipi
Sol·licitud de vot de les candidatures a Paborde/Pabordessa de Festa Major 2020 presentades per les associacions participants a les cercaviles de Festa Major
Sol·licitud de vot de les candidatures a Paborde/Pabordessa de Festa Major 2020 presentades per les entitats culturals o associacions de veïns
Sol·licitud de zona reservada de càrrega i descàrrega
Sol·licitud del Carnet Actiu (carnet municipal de pensionista)
Sol·licitud del passi per l'Estació (targeta RENFE)
Sol·licitud d'entrada de cotxe nupcial a la plaça de la Vila
Sol·licitud d'exempció brossa industrial
Sol·licitud d'expedient de ruïna
Sol·licitud d'informació i assessorament a l'Agència Local de l'Energia (ALE)
Sol·licitud d'informe d'arrelament social a Catalunya
Sol·licitud d'informe social de vulnerabilitat energètica (als Serveis Socials Bàsics)
Sol·licitud d'informe tècnic d'accidents i atestats
Sol·licitud d'informe tècnic sobre dades meteorològiques
Sol·licitud d'inscripció al Pla de formació i de suport a entitats i associacions
Sol·licitud d'inscripció al registre de suport a persones refugiades
Sol·licitud d'ús de les instal·lacions esportives de les escoles d'educació infantil i primària públics de Vilanova i la Geltrú fora de l'horari lectiu.
Sol·licitud d’endós de factures i subvencions al departament d’Intervenció de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Sol·licitud genèrica (tràmits no especificats al Catàleg de Tràmits)
Sol·licitud per a la concessió d'ajut (subvenció) a la Taxa d'Escombraries industrials
Sol·licitud per a la concessió de llicència d'ocupació temporal d'espais públics destinats a horts/espais agrícoles socials ecològics a entitats sense ànim de lucre
Sol·licitud per a la concessió de llicències de parcel·les d'horts urbans ecològics
Sol·licitud per al ProjectG: Incorporació d’una paret de titularitat no municipal al catàleg de murs per a la realització d’obres d’art mural urbà
Sol·licitud per al ProjectG: realització de grafitis o pintures murals
Sol·licitud per comprar més de dos abonaments mensuals de transport interurbà amb descompte (carnet actiu)
Sol·licitud per instal·lar una parada durant un dia a la via pública, en règim de comunicació prèvia
Sol·licitud per ser Entitat Col·laboradora del programa d'activitats d'educació en el lleure a l' Estiu
Sol·licitud per ser Entitat col·laboradora: Inclusió en activitats extraescolars per a infants i adolescents amb diversitat funcional
Sorteig: 5 places al balcó de l'Ajuntament per la Diada de les Neus, exhibició castellera de la Festa Major
Subvencions a infants, adolescents i joves per a activitats d'estiu
Subvencions destinades a infants i adolescents amb diversitat funcional per a activitats extraescolars
Subvencions per a la rehabilitació d'habitatges desocupats que es destinin a lloguer social
Targeta de Tarifa Reduïda
Targeta Punt Net per a les persones propietàries i llogateres
Targeta verda metropolitana
Teleassistència domiciliària
Tramitació de documentació per a persones estrangeres
Tramitació del carnet d'alberguista adult
Tramitació del carnet d'alberguista de grup
Tramitació del carnet d'alberguista familiar
Tramitació del carnet d'alberguista jove
Tramitació del carnet internacional de professor/a
Tramitació del carnet internacional d'estudiant
Tramitació del DNI electrònic i/o Passaport
Truca a la Carme
Ús de la deixalleria fixa Punt Net
Ús de la deixalleria mòbil
Ús dels espais de la Xarxa d' Equipaments Cívics Municipals
Ús dels espais de les Biblioteques Municipals i del Teatre Principal
Ús d'espais dels museus de l'Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer
Ús d'instal·lacions esportives municipals per a esdeveniments de caràcter puntual
Xarxa de Centres Oberts Municipals

Visita també

T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració