Menú

Obres Majors. Enderroc - Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de llícència d'obres per a enderrocar total o parcialment construccions

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Veure apartat Procediment 

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, es pot demanar Cita Concertada per a fer el tràmit de manera presencial.  Per a demanar la cita cal trucar al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores o bé enviar un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat indicant la informació següent: nom i cognoms, DNI, telèfon mòbil, descripció i adreça de les obres

 

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2150)

Requeriments

Caldrà complir allò que estableix el Decret 89/2010, de 29 de juny, i RD 218/2018, de 6 d'abril. Programa de prevenció i gestió de residus de Catalunya (PROGROC).

D’acord amb l'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, l'horari de treball estarà comprès entre les 8 i les 20 h. dels dies laborables.

Quan les obres comportin una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Viaris

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

1 mes

Procediment

 1. Omplir i signar el formulari de Llicència Urbanística (veure impresos del tràmit”).  Cal incloure les dades personals, dades de l’obra i marcar les creus que corresponguin segons l’obra a fer documentació aportada.
 2. Fer el Registre d’Entrada telemàtic mitjançant el botó Tramitar. Cal identificar-se amb signatura electrònica o amb IdCAT Mòbil.  Cal adjuntar el formulari de sol·licitud així com la resta de documentació requerida segons les obres a fer (veure “documentació necessària).
 3. Els projectes han de ser en format PDF i els plànols han de disposar d’escala gràfica. En determinats casos es podrà requerir una còpia en paper. La resta de documents poden ser en format pdf, jpg, jpeg, gif o png.  No s’admeten formats comprimits. No fragmenteu una unitat documental. 
 4. Cada document annexat pot tenir una mida màxima de 12 Mb. En el cas de documents de mida superior, caldrà presentar el document a través del serveiSTATransfer i afegir el justificant de la transferència al registre d'entrada telemàtic
 5. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran de complimentar el consentiment de notificacions electròniques, on ha de figurar el correu electrònic de notificació.
 6. Un cop fet el registre d’entrada, en pocs dies, heu de rebre l’autoliquidació, la qual caldrà abonar segons les formes de pagament previstes. No es concedirà la llicència si no s’ha abonat prèviament l’autoliquidació.  Cal presentar el justificant d’abonament per registre a: https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17682  
 7. La sol·licitud i projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics que han d'emetre el corresponent informe.
 8. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena s'enviarà el requeriment.
 9. La resolució que correspongui es notificarà al sol·licitant o el seu representant.
 10. Un cop concedida la llicència hi ha un termini de 6 mesos per a iniciar les obres i 18 mesos per a finalitzar-les des del seu inici.

Documentació necessària

 1. Sol·licitud omplerta i signada
 2. DNI de la persona física o del NIF del titular de la llicència
 3. Document signat pel titular on autoritzi al seu representant.
 4. Referència cadastral (Rebut de l’IBI)
 5. Autoliquidació i justificant de pagament
 6. Projecte tècnic visat pel col·legi professional i signat per la propietat en format PDF. Tots els plànols hauran d'incorporar l'escala gràfica.
 7. Estudi bàsic de Seguretat i Salut visat
 8. Full d'assumeix visat de tècnic competent
 9. Full de permanència a l'obra signat per tècnic competent
 10. Document d'acceptació dels residus de l'obra per un gestor de residus autoritzat.  Ha de constar: codi del gestor, domicili de l'obra i import de la fiança dipositada. (Decret 89/1010 de 20 de juny i RD 210/2018, de 6 d'abril. Programa de prevenció i gestió de residus de Catalunya).
 11. Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (300.500 €)
 12. Nomenament del contractista del Gremi de Constructors del Garraf
 13. Fotografies de la construcció que es vol enderrocar
 14. En el cas que l'enderroc suposi la manipulació d'elements que continguin amiant, caldrà omplir i signar el document de Bones Pràctiques que figura a l'apartat documents relacionats)

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració