Menú

Obres. Enderroc. Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Sol·licitud de llícència d'obres per a enderrocar total o parcialment construccions

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Veure apartat Procediment 

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat

 

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2150)

Requeriments

Caldrà complir allò que estableix el Decret 89/2010, de 29 de juny, i RD 218/2018, de 6 d'abril. Programa de prevenció i gestió de residus de Catalunya (PROGROC).

D’acord amb l'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, l'horari de treball estarà comprès entre les 8 i les 20 h. dels dies laborables.

Quan les obres comportin una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Viaris

Procediment

 1. Enviar correu electrònic a llicencies@vilanova.cat, amb la sol·licitud de Llicència Urbanística, projecte d'obres, i justificant del dipòsit de la fiança al gestor de residus
 2. Abonar l'autoliquidació que els serveis administratius de Llicències us hauran enviat per correu electrònic.
 3. Accedir al registre d'entrada telemàtic a través del botó tramitar en línia, on caldrà penjar tota la documentació requerida, inclòs el justificant de pagament de l'autoliquidació.
 4. El projecte ha de ser en format PDF i tots els plànols han de disposar d'escala gràfica. En determinats casos es podrà requerir una còpia en paper.
 5. La resta de documents poden ser en aquests formats: pdf, jpg, jpeg, gif, png.
 6. Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 12 Mb. No s'admeten formats comprimits.  En el cas que calgui presentar un document de mida més gran caldrà presentar-lo a traves del serveiSTATransfer
 7. Tots els obligats legals i també les persones físiques que ho desitgin, hauran d'incloure, en el moment de fer el registre d'entrada telemàtic, el correu electrònic de notificació, així com complimentar el consentiment de notificacions electròniques.
 8. La sol·licitud i el projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics Municipals que han d'emetre el corresponent informe.
 9. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena en la documentació aportada, s'enviarà el requeriment al sol·licitant o al seu representant.
 10. D'acord amb els informes tècnic i jurídic, la Junta de Govern Local prendrà la resolució que correspongui (favorable, desfavorable, en suspens, ...), la qual es notificarà al sol·licitant o el seu representant.
 11. Un cop concedida la llicència hi ha un termini de 6 mesos per a iniciar les obres i 18 mesos per a finalitzar-les des del seu inici.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

 1. Sol·licitud omplerta i signada
 2. DNI de la persona física o del NIF del titular de la llicència
 3. Document signat pel titular on autoritzi al seu representant.
 4. Referència cadastral (Rebut de l’IBI)
 5. Autoliquidació i justificant de pagament
 6. Projecte tècnic visat pel col·legi professional i signat per la propietat en format PDF. Tots els plànols hauran d'incorporar l'escala gràfica.
 7. Estudi bàsic de Seguretat i Salut visat
 8. Full d'assumeix visat de tècnic competent
 9. Full de permanència a l'obra signat per tècnic competent
 10. Document d'acceptació dels residus de l'obra per un gestor de residus autoritzat.  Ha de constar: codi del gestor, domicili de l'obra i import de la fiança dipositada. (Decret 89/1010 de 20 de juny i RD 210/2018, de 6 d'abril. Programa de prevenció i gestió de residus de Catalunya).
 11. Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (300.500 €)
 12. Nomenament del contractista del Gremi de Constructors del Garraf
 13. Fotografies de la construcció que es vol enderrocar
 14. En el cas que l'enderroc suposi la manipulació d'elements que continguin amiant, caldrà omplir i signar el document de Bones Pràctiques que figura a l'apartat documents relacionats)

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració