Menú

Obres Majors. Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud per a obres de nova construcció, rehabilitació integral o estructural

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Procediment

Emplenar el model de sol·licitud de llicència urbanística i presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Es verifica la documentació i es fa el càlcul de l'autoliquidació. Un cop pagada l'autoliquidació es presenta la sol·licitud i es passa als serveis tècnics,que fan l'informe. Si l'informe és favorable, desfavorable o en suspens, s'aprovarà, denegarà o deixarà en suspens la llicència per decret d'Alcaldia o a través de la Junta de Govern Local. Seguidament es traslladarà a la persona interessada. Si l'informe és de manca de documentació, es requerirà la persona interessada perquè esmeni o presenti la documentació sol·licitada

Observacions

Cal tenir present que qualsevol obra nova o augment de volum caldrà tramitar previament o simultànea l'autorització de Servitud Aèria davant de la Agencia Estatal de Seguridad Aerea (Ministerio de Fomento), ja que no es podrà atorgar la llicència sinó es disposa d'aquesta autorització.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

2 mesos.

Documentació necessària

- Full de sol·licitud 
- Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica titular de la llicència
- Document signat pel titular de la llicència on autoritzi al seu representant per a la tramitació de la llicència. 
-Rebut de l’IBI de l’edifici o del solar objecte de llicència
- Autoliquidació
- Projecte bàsic i executiu, visat i signat per la propietat (2 còpies), 
- Estudi bàsic de seguretat i salut o bé estudi de seguretat i salut visat. (1 còpia)
- Compliment del Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, que modifica el Decret 89/2010, de 29 de juny del Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC)
- Documentació tècnica que especifiqui les mesures aplicades per tal de complir amb l’Ordenança municipal d’estalvi d’aigua. 
- Projecte tècnic signat per tècnic competent i visat pel col·legi professional de la instal·lació de plaques solars, quan la suma de potències de l’energia de suport de tots els habitatges superi els 70 kw (2 còpies) 
- Projecte de telecomunicacions, només pels edificis plurifamiliars. (1 còpia)
- Full d’assumeix del director d’obra visat pel col·legi professional
- Full d’assumeix del director d’execució d’obra visat pel col·legi professional
- Full del programa de control de qualitat visat 
- Full del coordinador de seguretat 
- Full d’estadística 
- Còpia de la sol·licitud de connexió de servei de clavegueram a la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú
- Nomenament del contractista del Gremi de Constructors del Garraf
- Fotografies de la parcel·la a edificar o de la façana de l’edifici a rehabilitar

En el cas d'obra nova o augment de volum, per a obtenir la llicència d'obres, caldrà tenir l'autorització de Servitud Aèria que atorga la Agencia Estatal de Seguridad Aerea (AESA), organ depenent del Ministerio de Fomento.

Per a fer aquesta tramitació cal presentar a l'Ajuntament la següent documentació addicional:

- Omplir l'imprés de sol·licitud normalitzat. Es pot obtenir a l'adreça de correu electrònic www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares/servidumbres/tramitacion/default.aspx

- Plànol de situació i emplaçament a escala, indicant la forma en planta i orientació de la construcció

- Plànols de planta i alçat de la construcció.

Tota la documentació aportada amb el formulari de sol·licitud caldrà presentar-lo en forma digital amb un CD i amb paper com a màxim en format DIN-A3. Els plànols hauran de ser en format DWG o PDF.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració