Menú

Obres Majors. Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Sol·licitud per a fer obres de nova construcció, de rehabilitació integral, d'ampliació de superfície i volum construit o obres estructurals, d'habitatges unifamiliars, edificis plurifamiliars, naus industrials, edificis comercials o de qualsevol altre tipologia 

Si l'edifici a construir té aparcament, caldrà presentar el projecte d'activitats en un document a part del projecte constructiu.

Per a qualsevol obra nova o augment de volum caldrà presentar a l'Ajuntament la documentació necessària per a tramitar l'autorització de Servitud Aèria davant de la Agencia Estatal de Seguridad Aerea (Ministerio de Fomento). Consulteu a l'apartat documentació necessària.   Aquest tràmit es podrà fer abans o simultaniament a la tramitació de la llicència d'obres. Recordeu que no es pot atorgar la llicència si no es disposa prèviament d'aquesta autorització.

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Per a poder fer el tràmit telemàtic cal que abans, els serveis administratius de Llicències, us calculin la carta de pagament.   Per a fer el càlcul cal enviar l'imprés de Sol·licitud de Llicència Urbanística omplert i el projecte de les obres al correu electrònic llicencies@vilanova.cat

Els serveis administratius de Llicències us enviaran al vostre correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el tràmit telemàtic.

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó que figura a sota, i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés de Sol·licitud de Llicència Urbanística omplert, el justificant del pagament, el projecte i la resta de documentació requerida atenent el tipus d'obra que es sol·liciti.

Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 100 Mb. Els documents poden ser en aquests formats:

 • Plànol: bmp,jpg,pdf,png,tif,xml,dwg
 • Projecte :bmp,jpg,pdf,png,tif,xml
 • Altra documentació: xls,xlsx,gif,jpeg,jpg,pdf,docx,doc

Tot i el tràmit telemàtic per a poder avaluar el projecte en determinats casos es podrà requerir una còpia en paper.

Presencialment

IMPORTANT:

La tramitació de qualsevol Llicència o Comunicació Prèvia d'obres es farà preferenment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Servei de Tramitació Avançada.

Només en el cas que no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2130 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça llicencies@vilanova.cat

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Requeriments

 1. D’acord amb l'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, l'horari de treball de les obres estarà comprès entre les 8 i les 20 h. dels dies laborables.
 2. Quan les obres comportin una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Viaris

Procediment

 1. Abonar la carta de pagament que us haurà facilitat el Servei de Llicències 
 2. Presentar, preferentment de forma telemàtica, l'imprés de Sol·licitud de Llicència Urbanística signada, a més de la resta de documentació requerida.
 3. La sol·licitud i el projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics Municipals que han d'emetre el corresponent informe.
 4. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena en la documentació aportada, s'enviarà el requeriment al sol·licitant o al seu representant.
 5. D'acord amb els informes tècnic i jurídic, la Junta de Govern Local prendrà la resolució que correspongui (favorable, desfavorable, en suspens, ...), la qual es notificarà al sol·licitant o el seu representant.
 6. Un cop concedida la llicència hi ha un termini de 6 mesos per a iniciar les obres i 18 mesos per a finalitzar-les des del seu inici.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

2 mesos.

Silenci administratiu

Positiu

Documentació necessària

 1. Sol·licitud omplerta i signada
 2. Fotocòpia del DNI/NIF de la persona titular de la llicència
 3. Document signat pel titular on autoritzi al seu representant per a la tramitació de la llicència. 
 4. Autoliquidació i justificant de pagament
 5. Projecte bàsic i executiu, visat i signat per la propietat
 6. Estudi bàsic de seguretat i salut o estudi de seguretat i salut visat.
 7. Compliment del Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril. Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya.
 8. Documentació justificativa del compliment de l’Ordenança municipal d’estalvi d’aigua.
 9. Projecte tècnic de la instal·lació de plaques solars, quan la suma de potències de l’energia de suport de tots els habitatges superi els 70 kw. 
 10. Projecte de telecomunicacions (només edificis plurifamiliars)
 11. Full d’assumeix del director d’obra visat
 12. Full d’assumeix del director d’execució d’obra visat
 13. Full del programa de control de qualitat visat 
 14. Full del coordinador de seguretat 
 15. Nomenament del contractista del Gremi de Constructors del Garraf
 16. Fotografies
 17. Full d’estadística
 18. Document de Bones Pràctiques (veure apartat documents relacionats) en el cas de manipular elements que continguin amiant.

IMPORTANT

A) Edificis amb aparcament amb superfície construïda igual o superior a 100 m², caldrà aportar:

 1. Projecte d'activitats de l'aparcament (document separat del projecte d'obres)
 2. Sol·licitud d’informe previ d’incendis, d'acord amb el que estableix la Llei 3/10, de 18 de febrer,  de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Podeu consultar aquest tràmit a:https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=124

B) En el cas d'obra nova o augment de volum, caldrà tenir prèviament l'autorització de Servitud Aèria que atorga la Agencia Estatal de Seguridad Aerea (AESA), organ depenent del Ministerio de Fomento.

Per a fer aquesta tramitació caldrà presentar a l'Ajuntament:

 1. Imprés de sol·licitud normalitzat d'AESA omplert i signat. Es pot obtenir a: www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares/servidumbres/tramitacion/default.aspx
 2. Plànol de situació i emplaçament a escala, indicant la forma en planta i orientació de la construcció (format PDF o DWG)
 3. Plànols de planta i alçat de la construcció. (format PDF o DWG)

La presentació d'aquesta documentació caldrà fer-la per registre telemàtic seguint el següent enlllaç:

https://tramitacio.vilanova.cat/sta/Relec/STAValidManager?url=Relec%2FTramitaForm&showApplet=false&lang=CA&dboidSolicitud=6269004632739110606106

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració