Menú

Obres Majors. Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Sol·licitud per a fer obres de nova construcció, rehabilitació integral, ampliació de superfície i volum construit o altres obres estructurals, en habitatges unifamiliars, edificis plurifamiliars, naus industrials, edificis comercials o de qualsevol altre tipologia. També els canvis d'us de local a habitatge. 

 

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Veure apartat Procediment

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat

Requeriments

 1. Per a qualsevol obra nova o augment de volum, caldrà tramitar a l'Agencia Estatal de Seguridad Aerea (AESA), la presol·licitud de l'autorització de Servitud Aeronàutica. Consulteu l'apartat documentació necessària.   Aquest tràmit es podrà fer abans o simultaniament a la tramitació de la llicència d'obres. Recordeu que no es pot atorgar la llicència si no es disposa prèviament d'aquesta autorització.
 2. Caldrà complir amb allò que estableix el Decret 89/2010, de 29 de juny, i RD 210/2018, de 6 d'abril. Programa de prevenció i gestió de residus de Catalunya (PROGROC).
 3. D’acord amb l'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, l'horari de treball de les obres estarà comprès entre les 8 i les 20 h. dels dies laborables.
 4. Quan les obres comportin una ocupació o afectació de la via pública per obres, caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Viaris.

Procediment

 1. Enviar correu electrònic a llicencies@vilanova.cat, amb la sol·licitud de Llicència Urbanística,  projecte i justificant del dipòsit de la fiança al gestor de residus.
 2. Abonar l'autoliquidació que els serveis administratius de Llicències us hauran enviat per correu electrònic 
 3. Accedir al registre telemàtic a través del boto tramitar en línia, on caldrà penjar tota la documentació requerida, inclòs el justificant de pagament de l'autoliquidació.
 4. El projecte ha de ser en format PDF i tots els plànols han de disposar d'escala gràfica. En determinats casos es podrà requerir una còpia en paper.
 5. La resta de documents poden ser en aquests formats: pdf, jpg, jpeg, gif, png.
 6. Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 12 Mb. No s'admeten formats comprimits.  En el cas que calgui presentar un document de mida més gran caldrà presentar-lo a traves del serveiSTATransfer
 7. Tots els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran d'incloure, en el moment de fer el registre d'entrada telemàtic, el correu electrònic de notificació, així com complimentar el consentiment per a notificacions electròniques.
 8. La sol·licitud i el projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics Municipals que han d'emetre el corresponent informe.
 9. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena en la documentació aportada, s'enviarà el requeriment al sol·licitant o al seu representant.
 10. D'acord amb els informes tècnic i jurídic es prendrà una resolució (favorable, desfavorable, en suspens, ...), la qual es notificarà al sol·licitant o el seu representant.
 11. Un cop concedida la llicència hi ha un termini de 6 mesos per a iniciar les obres i 18 mesos per a finalitzar-les des del seu inici.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

2 mesos.

Silenci administratiu

El silenci es considerarà negatiu en les obres de nova planta en qualsevol tipus de sòl, en moviments de terres i esplanacions de terrenys en sòl no urbanitzable, instal·lació de cases prefabricades o similars en sòls no urbanitzables, tala de masses arbòries o vegetació arbustiva derivats de la legislació de protecció del domini públic i qualsevol altre obra que contravingui la legislació o el planejament  urbanístic. També en els procediments d’exercici del dret de petició a que es refereix l’article 29 de la constitució, aquells l’estimació dels quals tingués com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic, així com els procediments d’impugnació d’actes i disposicions, en què el silenci tindrà efecte desestimatori.  En la resta de casos el silenci serà positiu. (Articles 188 i 5.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. Article 83.25 de la Llei 2/2021, de 29 de desembre de mesures fiscals, financeres, administratives del sector públic, que modifica el punt 2 del referit article 188).

Negatiu

Documentació necessària

 1. Sol·licitud omplerta i signada
 2. Fotocòpia del DNI/NIF del titular de la llicència
 3. Document signat pel titular on autoritzi al seu representant 
 4. Autoliquidació i justificant de pagament
 5. Projecte bàsic i executiu, visat i signat per la propietat en format PDF.  Tots els plànols hauran d'incorporar l'escala gràfica
 6. Estudi bàsic de seguretat i salut / estudi de seguretat i salut visat.
 7. Document d'acceptació dels residus de l'obra per un gestor de residus autoritzat. Ha de constar: codi del gestor, domicili de l'obra i l'import de fiança dipositada (Decret 89/2010, de 29 de juny, i RD 210/2018, de 6 d'abril. Programa de prevenció i gestió de residus de Catalunya.
 8. Compliment Ordenança municipal d’estalvi d’aigua.
 9. Projecte d'instal·lació de plaques solars (suma de potències de l’energia de suport de tots els habitatges superi 70 kw) 
 10. Projecte de telecomunicacions (edificis plurifamiliars)
 11. Full d’assumeix del director d’obra visat
 12. Full d’assumeix del director d’execució d’obra visat
 13. Full del programa de control de qualitat visat 
 14. Full del coordinador de seguretat 
 15. Nomenament del contractista del Gremi de Constructors del Garraf
 16. Fotografies
 17. Full d’estadística
 18. Document de Bones Pràctiques en el cas de manipular elements que continguin amiant

IMPORTANT

A) Edificis amb aparcament amb superfície construïda igual o superior a 100 m² aportar:

 1. Projecte d'activitats de l'aparcament (document separat del projecte d'obres)
 2. Sol·licitud d’informe previ d’incendis, d'acord amb el que estableix la Llei 3/10, de 18 de febrer,  de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Podeu consultar aquest tràmit a:https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=124

B) En el cas d'obra nova o augment de volum, cal tramitar prèviament l'autorització de Servitud Aèria a l'Agencia Estatal de Seguridad Aerea (AESA).  Per això caldrà fer la presolucitud a la web https://sede.seguridadaerea.gob.es/SSAACiudadano/

Un cop presentada la presolicitud a AESA, caldrà presentar a l'Ajuntament per registre telemàtic la següent documentació:

 1. Còpia de la presol·licitud tramitada a AESA
 2. Plànols de situació, emplaçament, planta i alçats, incloent elements auxiliars (format PDF)
 3. La presentació d'aquesta documentació caldrà fer-la per registre telemàtic: https://tramitacio.vilanova.cat/sta/Relec/STAValidManager?url=Relec%2FTramitaForm&showApplet=false&lang=CA&dboidSolicitud=6269004632739110606106

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració