Menú

Obres Majors. Obra de Nova Planta - Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud per a fer obres de nova construcció, habitatges unifamiliars, edificis plurifamiliars, naus industrials, edificis comercials o de qualsevol altre tipologia

Per a obres majors de rehabilitació, reforma i/o ampliació cal utilitzar el tràmit Obres Majors. Rehabilitar, Reformar i/o Ampliar Edifici - Llicència 

Per a canvis d'ús de locals a habitatges cal utilitzar el tràmit Canvi d'us de local a habitatge

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Veure apartat Procediment

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, es pot demanar Cita Concertada per a fer el tràmit de manera presencial.  Per a demanar la cita cal trucar al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores o bé enviar un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat indicant la informació següent: nom i cognoms, DNI, telèfon mòbil, descripció i adreça de les obres

Requeriments

 1. Per a qualsevol obra nova o augment de volum, caldrà tramitar a l'Agencia Estatal de Seguridad Aerea (AESA), la presol·licitud de l'autorització de Servitud Aeronàutica. Consulteu l'apartat documentació necessària.   Aquest tràmit es podrà fer abans o simultaniament a la tramitació de la llicència d'obres. Recordeu que no es pot atorgar la llicència si no es disposa prèviament d'aquesta autorització.
 2. Caldrà complir amb allò que estableix el Decret 89/2010, de 29 de juny, i RD 210/2018, de 6 d'abril. Programa de prevenció i gestió de residus de Catalunya (PROGROC).
 3. D’acord amb l'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, l'horari de treball de les obres estarà comprès entre les 8 i les 20 h. dels dies laborables.
 4. Quan les obres comportin una ocupació o afectació de la via pública per obres, caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Viaris.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

2 mesos.

Silenci administratiu

El silenci es considerarà negatiu en les obres de nova planta en qualsevol tipus de sòl, en moviments de terres i esplanacions de terrenys en sòl no urbanitzable, instal·lació de cases prefabricades o similars en sòls no urbanitzables, tala de masses arbòries o vegetació arbustiva derivats de la legislació de protecció del domini públic i qualsevol altre obra que contravingui la legislació o el planejament  urbanístic. També en els procediments d’exercici del dret de petició a que es refereix l’article 29 de la constitució, aquells l’estimació dels quals tingués com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic, així com els procediments d’impugnació d’actes i disposicions, en què el silenci tindrà efecte desestimatori.  En la resta de casos el silenci serà positiu. (Articles 188 i 5.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. Article 83.25 de la Llei 2/2021, de 29 de desembre de mesures fiscals, financeres, administratives del sector públic, que modifica el punt 2 del referit article 188).

Negatiu

Procediment

 1. Omplir i signar el formulari de Llicència Urbanística (veure impresos del tràmit).  Cal incloure les dades personals, dades de l’obra i marcar les creus segons l’obra a fer i documentació aportada.
 2. Fer el Registre d’Entrada telemàtic mitjançant el botó Tramitar. Cal identificar-se amb signatura electrònica o IdCAT Mòbil.  Cal adjuntar el formulari de sol·licitud així com la resta de documentació requerida segons les obres a fer (veure documentació necessària).
 3. Els projectes han de ser en format PDF i els plànols han de disposar d’escala gràfica. En determinats casos es podrà requerir una còpia en paper. La resta de documents poden ser en format pdf, jpg, jpeg, gif o png.  No s’admeten formats comprimits. No fragmenteu una unitat documental. 
 4. Cada document annexat pot tenir una mida màxima de 12 Mb. En el cas de documents de mida superior, caldrà presentar el document a través del serveiSTATransfer i afegir el justificant de la transferència al registre d'entrada telemàtic
 5. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran de complimentar el consentiment de notificacions electròniques, on ha de figurar el correu electrònic de notificació.
 6. Un cop fet el registre d’entrada, en pocs dies, rebreu l’autoliquidació, la qual caldrà abonar segons les formes de pagament previstes. No es concedirà la llicència si no s’ha abonat prèviament l’autoliquidació.  Cal presentar el justificant d’abonament per registre a: https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17682  
 7. La sol·licitud i projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics que han d'emetre el corresponent informe.
 8. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena s'enviarà el requeriment.
 9. La resolució que correspongui es notificarà al sol·licitant o el seu representant.
 10. Un cop concedida la llicència hi ha un termini de 6 mesos per a iniciar les obres i 18 mesos per a finalitzar-les des del seu inici.

Documentació necessària

 1. Sol·licitud omplerta i signada
 2. Fotocòpia del DNI/NIF del titular de la llicència
 3. Document signat pel titular on autoritzi al seu representant 
 4. Autoliquidació i justificant de pagament
 5. Projecte bàsic i executiu, visat i signat per la propietat en format PDF.  Tots els plànols hauran d'incorporar l'escala gràfica
 6. Estudi bàsic de seguretat i salut / estudi de seguretat i salut visat.
 7. Document d'acceptació dels residus de l'obra per un gestor de residus autoritzat. Ha de constar: codi del gestor, domicili de l'obra i l'import de fiança dipositada (Decret 89/2010, de 29 de juny, i RD 210/2018, de 6 d'abril. Programa de prevenció i gestió de residus de Catalunya.
 8. Justificació del compliment de les Ordenances Municipals següents: a)Reguladora del soroll i vibracions,  b)Estalvi d'Aigua i  c)Reguladora de la incorporació de sistemes de captació d'energia solar per a la producció d'aigua calenta als edificis.
 9. Projecte d'instal·lació de plaques solars (suma de potències de l’energia de suport de tots els habitatges superi 70 kw) 
 10. Projecte de telecomunicacions (edificis plurifamiliars)
 11. Full d’assumeix del director d’obra visat
 12. Full d’assumeix del director d’execució d’obra visat
 13. Full del programa de control de qualitat visat 
 14. Full del coordinador de seguretat 
 15. Nomenament del contractista del Gremi de Constructors del Garraf
 16. Fotografies
 17. Full d’estadística
 18. Document de Bones Pràctiques en el cas de manipular elements que continguin amiant
 19. Còpia de la pre-sol·licitud d'autorització de Servitud Aèronàutica, presentada a l'Agencia Estatal de Seguridad Aerea(AESA), organ depenent del Ministerio de Fomento: https://sede.seguridadaerea.gob.es/SSAACiudadano

IMPORTANT

Edificis amb aparcament amb superfície construïda igual o superior a 100 m² aportar:

 1. Projecte d'activitats de l'aparcament (document separat del projecte d'obres)
 2. Sol·licitud d’informe previ d’incendis, d'acord amb el que estableix la Llei 3/10, de 18 de febrer,  de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Podeu consultar aquest tràmit a:https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=124

 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració