Menú

Obres Menors. Rehabilitar i pintar façanes. Comunicació prèvia

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Es poden tramitar amb Comunicació Prèvia les obres de reforma i pintura de les façanes dels edificis en sòl urbà, sempre que estiguin fora dels àmbits de protecció del Pla Especial i Catàleg Històric-Artístic i de l'Àmbit de la Carta de Colors de Vilanova i la Geltrú. (consultar el plànol de l'àmbit de protecció adjunt amb el document de Comunicació)

Tampoc es poden tramitar en règim comunicat les obres a les façanes que afectin a l'estructura de l'edifici 

En concret es poden tramitar en règim comunicat les següents obres:

1. Reparar i/o pintar façanes, patis interiors o mitgeres

2. Reparar o canviar portes, finestres, persianes o reixes a la façana sense modificar les dimensions de l'obertura

3. Reparar o substituir baixant d'aigües pluvials

4. Instal·lar estructura i xarxes de protecció provisional a les façanes

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment

A les oficines indicades

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900
Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada (requereix certificat digital)

Tramitació electrònica

Procediment

Cal emplenar el model de Comunicació Prèvia per façanes i presentar-lo adjuntant la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Es verifica la documentació i es fa el càlcul de l'autoliquidació. Un cop pagada l'autoliquidació es presenta l'imprés de Comunicació Prèvia i el Document de Condicions signat, adjuntant la documentació que s'especifica a l'apartat "documentació necessària"

Es podran iniciar les obres un cop transcorreguts 10 dies hàbils des de la presentació de la Comunicació Prèvia, sempre i quan no es comuniqui al titular la invalidesa de la Comunicació, i aquesta s'ajusti a la normativa urbanística.

Hi ha un termini de 6 mesos per a fer les obres des de la data de presentació de la Comunicació

Observacions

Es podran iniciar les obres un cop transcorreguts 10 dies hàbils des de la presentació de la Comunicació Prèvia, sempre i quan no es comuniqui al titular la invalidesa de la Comunicació, i aquesta s'ajusti a la normativa urbanística.

El termini per a fer les obres és de 6 mesos des de la data de presentació de la Comunicació

L'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, estableix que l'horari de treball serà entre les 8 i les 20 hores dels dies laborables

Quan l'execució de les obres suposi una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar l'autorització al departament de Serveis Viaris

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada pel tràmit o un/a representant autoritzat/da

Temps mitjà de resolució

Es podran iniciar les obres un cop transcorreguts 10 dies hàbils des de la presentació de la Comunicació Prèvia, sempre i quan no es comuniqui al titular la invalidesa de la Comunicació, i aquesta s'ajusti a la normativa urbanística vigent

Documentació necessària

Per a totes les Comunicacions Prèvies:

- Model de Comunicació Prèvia de Façanes omplert i signat

- Document de Condicions de les obres en règim de Comunicació Prèvia signat

- Fotocòpia del NIF o CIF

- Referència cadastral de l'immoble (rebut de l'IBI)

- Autorització del representant

- Pressupost

- Fotografies

- Autoliquidació

* Per als següents tipus d'obres a més de la documentació genèrica també cal aportar la següent:

Obres a façanes amb bastida a partir de 2 metres d'alçada, bastides penjades o operaris amb arnés, o amb plataforma elevadora en edificis a partir de 3 plantes pis, o que afectin a elements estructurals

- Estudi bàsic de seguretat i salut (no cal visat)

- Full d'assumeix (no cal visat)

Obres a façanes amb plataforma elevadora (edificis fins 2 Plantes pis)

L'Estudi bàsic de seguretat i salut i el full d'assumeix podran ser substituits per:

- Document de amb el nom, cognoms i DNI de l'operari que manipularà la plataforma elevadora, que declari que ha rebut la formació adequada per a utilitzar la maquinària i que aquesta es troba en perfecte estat de funcionament.

- Document de característiques i homologació de la plataforma elevadora

- Còpia de l'assegurança de Responsabilitat Civil vigent

Instal·lació d'estructura i xarxes de protecció provisionals a les façanes

- Memòria tècnica de la instal·lació

- Full d'assumeix (no cal visat)

 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració