Menú

Obres Menors. Rehabilitar i Pintar Façanes. Comunicació Prèvia

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Es poden tramitar amb Comunicació Prèvia les obres de reforma i pintura de les façanes dels edificis en sòl urbà, sempre que estiguin fora dels àmbits de protecció del Pla Especial i Catàleg Històric-Artístic i de l'Àmbit de la Carta de Colors de Vilanova i la Geltrú. (consulteu el plànol de l'àmbit de protecció adjunt amb el document de Comunicació

Tampoc es poden tramitar en règim comunicat les obres a les façanes que afectin a l'estructura de l'edifici 

En concret es poden tramitar en règim comunicat les següents obres:

1. Reparar i/o pintar façanes, patis interiors o mitgeres

2. Reparar o canviar portes, finestres, persianes o reixes a la façana sense modificar les dimensions de l'obertura

3. Reparar o substituir baixant d'aigües pluvials

4. Instal·lar estructura i xarxes de protecció provisional a les façanes

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Per a poder fer el tràmit telemàtic cal que abans, els serveis administratius de Llicències, us calculin la carta de pagament.   Per a fer el càlcul cal enviar l'imprés Comunicació Prèvia Obres Menors en Façanes omplert i el projecte o pressupost detallat de les obres al correu electrònic llicencies@vilanova.cat.

Els serveis administratius de Llicències us enviaran al vostre correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el tràmit telemàtic.

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través de l'enllaç que figura a sota, i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés Comunicació Prèvia Obres Menors en Façanes omplert, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida atenent el tipus d'obra que es sol·liciti.

Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 100 Mb. Els documents poden ser en aquests formats:

 • Plànol: bmp,jpg,pdf,png,tif,xml,dwg
 • Projecte :bmp,jpg,pdf,png,tif,xml
 • Altra documentació: xls,xlsx,gif,jpeg,jpg,pdf,docx,doc
Presencialment

IMPORTANT:

La tramitació de qualsevol Llicència o Comunicació Prèvia d'obres es farà preferenment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Servei de Tramitació Avançada.

En el cas que no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2130 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça llicencies@vilanova.cat

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Requeriments

L'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, estableix que l'horari de treball serà entre les 8 i les 20 hores dels dies laborables

Quan l'execució de les obres suposi una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar l'autorització al departament de Serveis Viaris

Procediment

 1. Abonar la carta de pagament que us haurà facilitat el Servei de Llicències 
 2. Presentar, preferentment de forma telemàtica, l'imprés de Comunicació Prèvia de Façanes i el document de Condicions omplerts i signats a més de la resta de documentació requerida.
 3. Passats 10 dies hàbils des de la presentació, (sense comptar dissabtes, diumenges ni festius), es podran iniciar les obres, sempre i quan no es comuniqui al titular la disconformitat amb la Comunicació presentada, i aquesta s'ajusti a la normativa urbanística, a les ordenances municipals, així com les condicions de establertes a la mateixa comunicació.
 4. El termini per a fer les obres és de 6 mesos des del registre d'entrada de la Comunicació

Observacions

IMPORTANT

EL REIAL DECRET 463/2020 DE 14 DE MARÇ, DE DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA, PREVEU LA SUSPENSIÓ I INTERRUPCIÓ DELS TERMINIS DE TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS  QUE ES FACIN A LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.  TAMBÉ SUSPÈN ELS TERMINIS PER A DUR A TERME LES OBRES, ESTABLERTS A LES HABILITACIONS MUNICIPALS (LLICÈNCIES I COMUNICACIONS PRÈVIES), FINS QUE PERDI VIGÈNCIA AQUEST REIAL DECRET I LES SEVES PRÒRROGUES.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada pel tràmit o un/a representant autoritzat/da

Temps mitjà de resolució

Es podran iniciar les obres un cop transcorreguts 10 dies hàbils des de la presentació de la Comunicació Prèvia, sempre i quan no es comuniqui al titular la invalidesa de la Comunicació, i aquesta s'ajusti a la normativa urbanística vigent

Documentació necessària

Per a totes les Comunicacions Prèvies:

 1. Model de Comunicació Prèvia de Façanes omplert i signat
 2. Document de Condicions de les obres en règim de Comunicació Prèvia signat
 3. Fotocòpia del NIF o CIF
 4. Autoliquidació i justificant de pagament
 5. Referència cadastral de l'immoble (rebut de l'IBI)
 6. Autorització del representant, si és el cas
 7. Pressupost
 8. Fotografies

* Per als següents tipus d'obres a més de la documentació genèrica també cal aportar la següent:

Obres a façanes amb bastida a partir de 2 metres d'alçada, bastides penjades o operaris amb arnés, o amb plataforma elevadora en edificis a partir de 3 plantes pis, o que afectin a elements estructurals

 1. Estudi bàsic de seguretat i salut (no cal visat)
 2. Full d'assumeix (no cal visat)

Obres a façanes amb plataforma elevadora (edificis fins 2 Plantes pis)

 1. L'Estudi bàsic de seguretat i salut i el full d'assumeix podran ser substituits per:
 2. Document de amb el nom, cognoms i DNI de l'operari que manipularà la plataforma elevadora, que declari que ha rebut la formació adequada per a utilitzar la maquinària i que aquesta es troba en perfecte estat de funcionament.
 3. Document de característiques i homologació de la plataforma elevadora
 4. Còpia de l'assegurança de Responsabilitat Civil vigent

Instal·lació d'estructura i xarxes de protecció provisionals a les façanes

 1. Memòria tècnica de la instal·lació
 2. Full d'assumeix (no cal visat)

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració