Menú

Obres Menors. Rehabilitar i Pintar Façanes. Comunicació Prèvia

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Es poden tramitar amb Comunicació Prèvia les obres de reforma i pintura de les façanes dels edificis en sòl urbà, sempre que estiguin fora dels àmbits de protecció del Pla Especial i Catàleg Històric-Artístic i de l'Àmbit de la Carta de Colors de Vilanova i la Geltrú. (consulteu el plànol de l'àmbit de protecció adjunt amb el document de Comunicació

Tampoc es poden tramitar en règim comunicat les obres a les façanes que afectin a l'estructura de l'edifici 

En concret es poden tramitar en règim comunicat les següents obres:

1. Reparar i/o pintar façanes, patis interiors o mitgeres

2. Reparar o canviar portes, finestres, persianes o reixes a la façana sense modificar les dimensions de l'obertura

3. Reparar o substituir baixant d'aigües pluvials

4. Instal·lar estructura i xarxes de protecció provisional a les façanes

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Veure apartat Procediment

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat

 

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2150)

Requeriments

L'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, estableix que l'horari de treball serà entre les 8 i les 20 hores dels dies laborables

Quan l'execució de les obres suposi una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar l'autorització al departament de Serveis Viaris

Procediment

 1. Enviar correu electrònic a llicencies@vilanova.cat amb el model de Comunicació Prèvia de Façanes  omplert i signat
 2. Abonar l'autoliquidació que els serveis administratius de Llicències us hauran enviat per correu electrònic.
 3. Accedir al registre d'entrada telemàtic a través del botó tramitar en línia, on caldrà penjar tota la documentació requerida, inclòs el justificant de pagament de l'autoliquidació.
 4. El projecte ha de ser en format PDF i tots els plànols han de disposar d'escala gràfica. En determinats casos es podrà requerir una còpia en paper.
 5. La resta de documents poden ser en aquests formats: pdf, jpg, jpeg, gif, png.
 6. Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 12 Mb. No s'admeten formats comprimits.  En el cas que calgui presentar un document de mida més gran caldrà presentar-lo a traves del serveiSTATransfer
 7. Tots els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin hauran d'incloure, en el moment de fer el registre d'entrada telemàtic, el correu electrònic de notifificació, així com complimentar el consentiment per a les notificacions electròniques.
 8. Passats 10 dies hàbils des de la presentació, (sense comptar dissabtes, diumenges ni festius), es podran iniciar les obres, sempre i quan no es comuniqui al titular la disconformitat amb la Comunicació presentada, i aquesta s'ajusti a la normativa urbanística, a les ordenances municipals, així com les condicions de establertes a la mateixa comunicació.
 9. El termini per a fer les obres és de 6 mesos des del registre d'entrada de la Comunicació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada pel tràmit o un/a representant autoritzat/da

Temps mitjà de resolució

Es podran iniciar les obres un cop transcorreguts 10 dies hàbils des de la presentació de la Comunicació Prèvia, sempre i quan no es comuniqui al titular la invalidesa de la Comunicació, i aquesta s'ajusti a la normativa urbanística vigent

Documentació necessària

Per a totes les Comunicacions Prèvies:

 1. Model de Comunicació Prèvia de Façanes omplert i signat
 2. Document de Condicions de les obres en règim de Comunicació Prèvia signat
 3. Fotocòpia del NIF o CIF
 4. Pressupost
 5. Fotografies
 6. Autoliquidació i justificant de pagament
 7. Referència cadastral de l'immoble (rebut de l'IBI)
 8. Autorització del representant, si és el cas

* Per als següents tipus d'obres a més de la documentació genèrica també cal aportar la següent:

Obres a façanes amb bastida a partir de 2 metres d'alçada, bastides penjades o operaris amb arnés, o amb plataforma elevadora en edificis a partir de 3 plantes pis, o que afectin a elements estructurals

 1. Estudi bàsic de seguretat i salut (no cal visat)
 2. Full d'assumeix (no cal visat)

Obres a façanes amb plataforma elevadora (edificis fins 2 Plantes pis)

 1. L'Estudi bàsic de seguretat i salut i el full d'assumeix podran ser substituits per:
 2. Document de amb el nom, cognoms i DNI de l'operari que manipularà la plataforma elevadora, que declari que ha rebut la formació adequada per a utilitzar la maquinària i que aquesta es troba en perfecte estat de funcionament.
 3. Document de característiques i homologació de la plataforma elevadora
 4. Còpia de l'assegurança de Responsabilitat Civil vigent

Instal·lació d'estructura i xarxes de protecció provisionals a les façanes

 1. Memòria tècnica de la instal·lació
 2. Full d'assumeix (no cal visat)

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració