Menú

Obres Menors. Rehabilitar i Pintar Façanes. Comunicació Prèvia

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Obres de reforma i pintura de les façanes dels edificis en sòl urbà, sempre que estiguin fora dels àmbits de protecció del Pla Especial i Catàleg Històric-Artístic i de l'Àmbit de la Carta de Colors de Vilanova i la Geltrú. (consulteu el plànol de l'àmbit de protecció adjunt amb el document de Comunicació

Tampoc es poden tramitar en règim comunicat les obres a les façanes que afectin a l'estructura de l'edifici 

En concret es poden tramitar en règim comunicat les següents obres:

1. Reparar i/o pintar façanes, patis interiors o mitgeres

2. Reparar o canviar portes, finestres, persianes o reixes a la façana sense modificar les dimensions de l'obertura

3. Reparar o substituir baixant d'aigües pluvials

4. Instal·lar estructura i xarxes de protecció provisional a les façanes

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Veure apartat Procediment

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, es pot demanar Cita Concertada per a fer el tràmit de manera presencial.  Per a demanar la cita cal trucar al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores o bé enviar un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat indicant la informació següent: nom i cognoms, DNI, telèfon mòbil, descripció i adreça de les obres

 

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2150)

Requeriments

L'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, estableix que l'horari de treball serà entre les 8 i les 20 hores dels dies laborables

Quan l'execució de les obres suposi una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar l'autorització al departament de Serveis Viaris

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada pel tràmit o un/a representant autoritzat/da

Temps mitjà de resolució

Es podran iniciar les obres un cop transcorreguts 10 dies hàbils des de la presentació de la Comunicació Prèvia, sempre i quan no es comuniqui al titular la invalidesa de la Comunicació, i aquesta s'ajusti a la normativa urbanística vigent

Procediment

 1. Omplir i signar el formulari de Comunicació Prèvia Façanes (veure apartat “impresos del tràmit”).  Cal incloure les dades personals, dades de l’obra i marcar les creus que correspongui segons l’obra a fer i documentació aportada, marcar l’apartat DECLARO i signar (2 signatures).
 2. Fer el Registre d’Entrada telemàtic mitjançant el botó Tramitar. Cal identificar-se amb signatura electrònica o amb IdCAT Mòbil.  Caldrà adjuntar el formulari de Comunicació omplert i signat i la resta de documents segons les obres a fer (veure apartat “documentació necessària”)
 3. El projecte ha de ser en format PDF i els plànols han de disposar d’escala gràfica. La resta de documents poden ser en pdf, jpg, jpeg, gif o png.  No s’admeten formats comprimits.  No fragmenteu una unitat documental
 4. Cada document annexat pot tenir una mida màxima de 12 Mb.  En el cas que sigui de mida superior, caldrà presentar-lo a través del servei STATransfer, i afegir el justificant de transferència al registre d’entrada telemàtic.
 5. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran de complimentar el consentiment de notificacions electròniques, on ha de figurar el correu electrònic de notificació.
 6. Un cop fet el registre d’entrada, en pocs dies, heu de rebre l’autoliquidació, la qual caldrà abonar segons les formes de pagament previstes. Cal presentar el justificant d’abonament per registre d’entrada a:  https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17682. La Comunicació Prèvia no tindrà validesa si no ha estat abonada la carta de pagament.
 7. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena, s'enviarà el requeriment que correspongui.
 8. Passats 10 dies hàbils des de la presentació,(sense comptar dissabtes, diumenges ni festius), es podran iniciar les obres, sempre i quan no es comuniqui al titular la disconformitat amb la Comunicació presentada, aquesta s'ajusti a la normativa urbanística, ordenances municipals i compleixi amb les condicions establertes a la mateixa comunicació.
 9. La validesa de la Comunicació és de 6 mesos des de la data de registre d'entrada.

Documentació necessària

Per a totes les Comunicacions Prèvies:

 1. Model de Comunicació Prèvia de Façanes omplert i signat
 2. Document de Condicions de les obres en règim de Comunicació Prèvia signat
 3. Fotocòpia del NIF o CIF
 4. Pressupost
 5. Fotografies
 6. Justificant de pagament de l'autoliquidació
 7. Referència cadastral de l'immoble (rebut de l'IBI)
 8. Autorització del representant, si és el cas

* Per als següents tipus d'obres a més de la documentació genèrica també cal aportar la següent:

Obres a façanes amb bastida a partir de 2 metres d'alçada, bastides penjades o operaris amb arnés, o amb plataforma elevadora en edificis a partir de 3 plantes pis, o que afectin a elements estructurals

 1. Estudi bàsic de seguretat i salut (no cal visat)
 2. Full d'assumeix (no cal visat)

Obres a façanes amb plataforma elevadora (edificis fins 2 Plantes pis)

 1. L'Estudi bàsic de seguretat i salut i el full d'assumeix podran ser substituits per:
 2. Document de amb el nom, cognoms i DNI de l'operari que manipularà la plataforma elevadora, que declari que ha rebut la formació adequada per a utilitzar la maquinària i que aquesta es troba en perfecte estat de funcionament.
 3. Document de característiques i homologació de la plataforma elevadora
 4. Còpia de l'assegurança de Responsabilitat Civil vigent

Instal·lació d'estructura i xarxes de protecció provisionals a les façanes

 1. Memòria tècnica de la instal·lació
 2. Full d'assumeix (no cal visat)

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració