Menú

Obres Menors. Rehabilitar i Pintar Façanes. Llicència
edificis inclosos en els àmbits de protecció del P.E.Catàleg Històric-Artístic i Carta de Colors

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Obres per a rehabilitar i/o pintar façanes dels edificis que, per les seves característiques, no es poden tramitar en règim de Comunicació Prèvia.

Cal tramitar llicència d'obres per a rehabilitar i pintar façanes en aquells edificis que formin part del Pla Especial i Catàleg Històric-Artístic, o bé que es trobin en els àmbits de protecció d'aquest Pla Especial o de la Carta de Colors de Vilanova i la Geltrú.

Consulteu l'àmbit de protecció en el plànol que figura a l'imprès de sol·licitud

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Veure apartat Procediment

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat

 

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2150)

Requeriments

D’acord amb l'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, l'horari de treball estarà comprès entre les 8 i les 20 h. dels dies laborables.

Quan les obres comportin una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Viaris

Procediment

 1. Enviar correu electrònic a llicencies@vilanova.cat amb el model de sol·licitud de Llicències d'Obres de Façanes  omplert i signat
 2. Abonar l'autoliquidació que els serveis administratius de Llicències us hauran enviat per correu electrònic.
 3. Accedir al registre d'entrada telemàtic a través del botó tramitar en línia, on caldrà penjar tota la documentació requerida, inclòs el justificant de pagament de l'autoliquidació.
 4. Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 12 Mb (consultar en el cas de documents de més gràndària).  Els projectes han d'estar en format PDF i tots els plànols han de disposar d'escala gràfica.
 5. La resta de documents poden ser en aquests formats: pdf, jpg, jpeg, gif o png. No s'admeten formats comprimits.
 6. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin hauran d'incloure, en el moment de fer el registre d'entrada telemàtic, el correu electrònic de notifificació, així com complimentar el consentiment per a les notificacions electròniques.
 7. La sol·licitud i el projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics Municipals que han d'emetre el corresponent informe.
 8. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena en la documentació aportada, s'enviarà el requeriment al sol·licitant o al seu representant.
 9. D'acord amb els informes tècnic i jurídic, la Junta de Govern Local prendrà la resolució que correspongui (favorable, desfavorable, en suspens, ...), la qual es notificarà al sol·licitant o el seu representant.
 10. Un cop concedida la llicència hi ha un termini de 6 mesos per a fer les obres

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

Per a totes les sol·licituds:

 1. Sol·licitud de llicència urbanística (façanes), omplert i signat
 2. Fotocòpia del NIF o CIF
 3. Referència cadastral de la finca (Rebut de l'IBI)
 4. Autoliquidació i justificant de pagament
 5. Autorització del representant
 6. Pressupost
 7. Fotografies de la façana 
 8. Indicar el color de la pintura i material a emprar 
 9. Document d'acceptació dels residus de l'obra per un gestor de residus autoritzat, en el cas que el volum de residus generats a l'obra sigui superior a 10 m3 de runa. En el document ha de constar: codi del gestor, domicili de l'obra i l'import de fiança dipositada.

* Depenent del mitjà que s'empri per a fer la reparació i del tipus de reparació, caldrà aportar també la següent documentació:

Cas de instal·lar bastida a partir de 2 metres d'alçada, bastida penjada o treballs en alçada per operaris penjats amb arnés també cal aportar:

 1. Full d'assumeix de tècnic competent, assumint la responsabilitat de les obres i de la col·locació de la bastida
 2. Estudi bàsic de seguretat i salut

Cas d'instal·lar plataforma elevadora:

 1. Full d'assumeix de tècnic competent (no es necessari si són petites reparacions no estructurals)
 2. Document original amb el nom complert i el DNI, de la persona que manipularà la plataforma elevadora, que declari que ha rebut la formació adequada per a utilitzar la plataforma i que la rep en perfecte estat de funcionament.
 3. Documentació de les característiques i homologació de la plataforma elevadora.
 4. Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil vigent

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració