Menú

Obres Menors. Rehabilitar i Pintar Façanes. Llicència
Edificis inclosos en els àmbits de protecció del P.E.Catàleg Històric-Artístic i Carta de Colors

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Obres per a rehabilitar i/o pintar façanes dels edificis que, per les seves característiques, no es poden tramitar en règim de Comunicació Prèvia.

Cal tramitar llicència d'obres per a rehabilitar i pintar façanes en aquells edificis que formin part del Pla Especial i Catàleg Històric-Artístic, o bé que es trobin en els àmbits de protecció d'aquest Pla Especial o de la Carta de Colors de Vilanova i la Geltrú.

Consulteu l'àmbit de protecció en el plànol que figura a l'imprès de sol·licitud

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Veure apartat Procediment

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, es pot demanar Cita Concertada per a fer el tràmit de manera presencial.  Per a demanar la cita cal trucar al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores o bé enviar un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat indicant la informació següent: nom i cognoms, DNI, telèfon mòbil, descripció i adreça de les obres

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2150)

Requeriments

D’acord amb l'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, l'horari de treball estarà comprès entre les 8 i les 20 h. dels dies laborables.

Quan les obres comportin una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Viaris

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

1 mes

Procediment

 1. Omplir i signar el formulari de sol·licitud de Llicència Façanes (veure apartat impresos del tràmit”)  Cal incloure les dades personals, dades de l’obra i marcar les creus que correspongui segons l’obra a fer i documentació aportada.
 2. Fer el registre d’entrada telemàtic mitjançant el botó Tramitar. Cal identificar-se amb signatura electrònica o amb IdCAT Mòbil. Caldrà adjuntar el formulari de sol·licitud omplert i signat així com la resta de documentació requerida segons les obres a fer (veure apartat “documentació necessària)
 3. El projecte ha de ser en format PDF i els plànols han de disposar d’escala gràfica. La resta de documents poden ser en pdf, jpg, jpeg, gif o png.  No s’admeten formats comprimits. No fragmenteu una unitat documental. 
 4. Cada document annexat pot tenir una mida màxima de 12 Mb.  En el cas que sigui de mida superior, caldrà presentar-lo a través del servei STATransfer, i afegir el justificant de transferència al registre d’entrada telemàtic.
 5. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran de complimentar el consentiment de notificacions electròniques, on ha de figurar el correu electrònic de notificació.
 6. Un cop fet el registre d’entrada, en pocs dies, heu de rebre l’autoliquidació, la qual caldrà abonar segons les formes de pagament previstes. Cal presentar el justificant d’abonament per registre d’entrada a:  https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17682 No es concedirà la llicència d’obres si no s’ha abonat prèviament l’autoliquidació.
 7. La sol·licitud i el projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics Municipals que han d'emetre l'informe corresponent.
 8. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena s'enviarà el requeriment que correspongui.
 9. La resolució es notificarà al sol·licitant o el seu representant.
 10. Un cop concedida la llicència, hi ha un termini de 6 mesos per a fer les obres.

Documentació necessària

Per a totes les sol·licituds:

 1. Sol·licitud de llicència urbanística (façanes), omplert i signat
 2. Fotocòpia del NIF o CIF
 3. Referència cadastral de la finca (Rebut de l'IBI)
 4. Autoliquidació i justificant de pagament
 5. Autorització del representant
 6. Pressupost
 7. Fotografies de la façana 
 8. Indicar el color de la pintura i material a emprar 
 9. Document d'acceptació dels residus de l'obra per un gestor de residus autoritzat, en el cas que el volum de residus generats a l'obra sigui superior a 10 m3 de runa. En el document ha de constar: codi del gestor, domicili de l'obra i l'import de fiança dipositada.

* Depenent del mitjà que s'empri per a fer la reparació i del tipus de reparació, caldrà aportar també la següent documentació:

Cas de instal·lar bastida a partir de 2 metres d'alçada, bastida penjada o treballs en alçada per operaris penjats amb arnés també cal aportar:

 1. Full d'assumeix de tècnic competent, assumint la responsabilitat de les obres i de la col·locació de la bastida
 2. Estudi bàsic de seguretat i salut

Cas d'instal·lar plataforma elevadora:

 1. Full d'assumeix de tècnic competent (no es necessari si són petites reparacions no estructurals)
 2. Document original amb el nom complert i el DNI, de la persona que manipularà la plataforma elevadora, que declari que ha rebut la formació adequada per a utilitzar la plataforma i que la rep en perfecte estat de funcionament.
 3. Documentació de les característiques i homologació de la plataforma elevadora.
 4. Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil vigent

Documents relacionats

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració