Menú

Obres Menors. Rehabilitar i Pintar Façanes. Llicència
edificis inclosos en els àmbits de protecció del P.E.Catàleg Històric-Artístic i Carta de Colors

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Obres per a rehabilitar i/o pintar façanes dels edificis que, per les seves característiques, no es poden tramitar en règim de Comunicació Prèvia.

Cal tramitar llicència d'obres per a rehabilitar i pintar façanes en aquells edificis que formin part del Pla Especial i Catàleg Històric-Artístic, o bé que es trobin en els àmbits de protecció d'aquest Pla Especial o de la Carta de Colors de Vilanova i la Geltrú.

Consulteu l'àmbit de protecció en el plànol que figura a l'imprès de sol·licitud

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Per a poder fer el tràmit telemàtic cal que abans, els serveis administratius de Llicències, us calculin la carta de pagament.   Per a fer el càlcul cal enviar l'imprés Sol·licitud de Llicència Urbanística (façanes) omplert i el projecte de les obres al correu electrònic llicencies@vilanova.cat

Els serveis administratius de Llicències us enviaran al vostre correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el tràmit telemàtic.

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través de l'enllaç que figura a sota, i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés Sol·licitud de Llicència Urbanística (façanes) omplert, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida atenent el tipus d'obra que es sol·liciti.

Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 100 Mb. Els documents poden ser en aquests formats:

 • Plànol: bmp,jpg,pdf,png,tif,xml,dwg
 • Projecte :bmp,jpg,pdf,png,tif,xml
 • Altra documentació: xls,xlsx,gif,jpeg,jpg,pdf,docx,doc
Presencialment

IMPORTANT:

La tramitació de qualsevol Llicència o Comunicació Prèvia d'obres es farà preferenment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Servei de Tramitació Avançada.

Només en el cas que no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2130 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça llicencies@vilanova.cat

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Requeriments

D’acord amb l'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, l'horari de treball estarà comprès entre les 8 i les 20 h. dels dies laborables.

Quan les obres comportin una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Viaris

Procediment

 1. Abonar la carta de pagament que us haurà facilitat el Servei de Llicències 
 2. Presentar, preferentment de forma telemàtica, l'imprés de Sol·licitud de Llicència Urbanística de Façanes signada, a més de la resta de documentació requerida.
 3. La sol·licitud i el projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics Municipals que han d'emetre el corresponent informe.
 4. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena en la documentació aportada, s'enviarà el requeriment al sol·licitant o al seu representant.
 5. D'acord amb els informes tècnic i jurídic, la Junta de Govern Local prendrà la resolució que correspongui (favorable, desfavorable, en suspens, ...), la qual es notificarà al sol·licitant o el seu representant.
 6. Un cop concedida la llicència hi ha un termini de 6 mesos per a fer les obres

Observacions

IMPORTANT

EL REIAL DECRET 463/2020 DE 14 DE MARÇ, DE DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA, PREVEU LA SUSPENSIÓ I INTERRUPCIÓ DELS TERMINIS DE TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS  QUE ES FACIN A LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.  TAMBÉ SUSPÈN ELS TERMINIS PER A DUR A TERME LES OBRES, ESTABLERTS A LES HABILITACIONS MUNICIPALS (LLICÈNCIES I COMUNICACIONS PRÈVIES), FINS QUE PERDI VIGÈNCIA AQUEST REIAL DECRET I LES SEVES PRÒRROGUES.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

Per a totes les sol·licituds:

 1. Sol·licitud de llicència urbanística (façanes), omplert i signat
 2. Fotocòpia del NIF o CIF
 3. Referència cadastral de la finca (Rebut de l'IBI)
 4. Autoliquidació i justificant de pagament
 5. Autorització del representant
 6. Pressupost
 7. Fotografies de la façana 
 8. Indicar el color de la pintura i material a emprar

* Depenent del mitjà que s'empri per a fer la reparació i del tipus de reparació, caldrà aportar també la següent documentació:

Cas de instal·lar bastida a partir de 2 metres d'alçada, bastida penjada o treballs en alçada per operaris penjats amb arnés també cal aportar:

 1. Full d'assumeix de tècnic competent, assumint la responsabilitat de les obres i de la col·locació de la bastida
 2. Estudi bàsic de seguretat i salut

Cas d'instal·lar plataforma elevadora:

 1. Full d'assumeix de tècnic competent (no es necessari si són petites reparacions no estructurals)
 2. Document original amb el nom complert i el DNI, de la persona que manipularà la plataforma elevadora, que declari que ha rebut la formació adequada per a utilitzar la plataforma i que la rep en perfecte estat de funcionament.
 3. Documentació de les característiques i homologació de la plataforma elevadora.
 4. Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil vigent

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració