Menú

Obres. Instal·lar Grua Torre. Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Sol·licitud de llicència per a instal·lar una grua torre

Per a poder obtenir la llicència d'instal·lació de la grua-torre caldrà presentar a l'Ajuntament la documentació necessària per a tramitar l'autorització de Servitud Aèria davant de la Agencia Estatal de Seguridad Aerea (Ministerio de Fomento). Consulteu a l'apartat documentació necessària.   

Aquest tràmit es podrà fer abans o simultaniament a la tramitació de la llicència d'obres. Recordeu que no es pot atorgar la llicència si no es disposa prèviament d'aquesta autorització.

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Veure apartat Procediment

Presencialment

La tramitació es farà preferenment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Servei de Tramitació Avançada.

Consulteu els Obligats legals en les tramitacions telemàtiques

Només en el cas que no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2130 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça llicencies@vilanova.cat

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Requeriments

D’acord amb l'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, l'horari de treball estarà comprès entre les 8 i les 20 h. dels dies laborables.

Quan les obres comportin una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Viaris

Procediment

 1. Enviar correu electrònic a llicencies@vilanova.cat amb la sol·licitud de Llicència Urbanistica per Grua Torre, projecte i assumeix del tècnic
 2. Els serveis administratius de Llicències enviaran per correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el registre d'entrada telemàtic.
 3. Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó tramitar en línia, on caldrà penjar tota la documentació, inclòs el justificant de pagament.
 4. Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 12 Mb (consultar en el cas de documents de més grandària). El projecte ha de ser en format PDF i tots els plànols han de disposar d'escala gràfica. 
 5. La resta de documents poden ser en aquests formats: pdf, jpg, jpeg, gif, png. No s'admeten formats comprimits.
 6. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran d'incloure, en el moment de fer el registre d'entrada telemàtic, el correu electrònic de notificació, així com complimentar el consentiment per a notificacions electròniques.
 7. La sol·licitud i el projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics Municipals que han d'emetre el corresponent informe.
 8. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena en la documentació aportada, s'enviarà el requeriment al sol·licitant o al seu representant.
 9. D'acord amb els informes tècnic i jurídic, la Junta de Govern Local prendrà la resolució que correspongui (favorable, desfavorable, en suspens, ...), la qual es notificarà al sol·licitant o el seu representant.
 10. Un cop concedida la llicència hi ha un termini de 6 mesos per a iniciar les obres i 18 mesos per a finalitzar-les des del seu inici.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

 1. Full de sol·licitud
 2. DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol·licita la llicència
 3. Document signat pel titular de la llicència on autoritzi al seu representant per a la tramitació de la llicència.
 4. Referència cadastral de la finca (Rebut de l'IBI)
 5. Autoliquidació i justificant de pagament
 6. Projecte visat i signat per la propietat
 7. Full d'assumeix de tècnic competent
 8. Certificat de l'EIC a efectes de la tramitació de la llicència municipal
 9. Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (300.500 ¤)

Per a obtenir la llicència d'instal·lació de grua-torre, caldrà tenir prèviament l'autorització de Servitud Aèria que atorga la Agencia Estatal de Seguridad Aerea (AESA), organ depenent del Ministerio de Fomento.

Per a fer aquesta tramitació cal presentar a l'Ajuntament la següent documentació addicional:

 1. Imprés de sol·licitud normalitzat d'AESA omplert i signat. Es pot obtenir a l'adreça de correu electrònic:   www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares/servidumbres/tramitacion/default.aspx
 2. Plànol de situació i emplaçament a escala, indicant la forma en planta i orientació de la construcció (format PDF o DWG)
 3. Plànols de planta i alçat de la construcció. (format PDF o DWG)

Una vegada muntada la grua, cal aportar la següent documentació:

 1. Certificat final de instal·lació, signat pel tècnic i visat pel seu Col·legi professional
 2. Models GR-1 (autorització) i GR-2 (final de instal·lació), degudament diligenciats i segellats per una Entitat d'Inspecció i Control.

Tràmits relacionats

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració