Menú

Obres. Instal·lar Estació de Telefonia Mòbil. Comunicació prèvia

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Sol·licitud per instal·lar una estació base de telefonia mòbil

Per a poder obtenir la llicència d'instal·lació de l'antena de telefonia mòbil, caldrà presentar a l'Ajuntament la documentació necessària per a tramitar l'autorització de Servitud Aèria davant de la Agencia Estatal de Seguridad Aerea (Ministerio de Fomento). Consulteu a l'apartat documentació necessària.   

Aquest tràmit es podrà fer abans o simultaniament a la tramitació de la llicència d'obres. Recordeu que no es pot atorgar la llicència si no es disposa prèviament d'aquesta autorització.

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Veure apartat Procediment

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, es pot demanar Cita Concertada per a fer el tràmit de manera presencial.  Per a demanar la cita cal trucar al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores o bé enviar un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat indicant la informació següent: nom i cognoms, DNI, telèfon mòbil, descripció i adreça de les obres

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2150)

Requeriments

D’acord amb l'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, l'horari de treball estarà comprès entre les 8 i les 20 h. dels dies laborables.

Quan les obres comportin una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Viaris

Qui el pot demanar?

Operadores de telefonia mòbil i aquelles empreses en les quals aquestes deleguin

Temps mitjà de resolució

2 mesos

Procediment

 1. Omplir i signar el formulari de sol·licitud d'Instal·lació d'EB telefonia móbil (veure apartat “impresos del tràmit”).  Cal incloure les dades personals, dades de l’obra i marcar les creus que correspongui segons l’obra a fer i documentació aportada, així com l’apartat DECLARO.
 2. Fer el Registre d’Entrada telemàtic mitjançant el botó Tramitar. Cal identificar-se amb signatura electrònica o amb IdCAT Mòbil.  Caldrà adjuntar el formulari de Comunicació omplert i signat (2 signatures) així com la resta de documents segons les obres a fer (veure apartat “documentació necessària”)
 3. El projecte ha de ser en format PDF i els plànols han de disposar d’escala gràfica. La resta de documents poden ser en pdf, jpg, jpeg, gif o png. No s’admeten formats comprimits.  No fragmenteu una unitat documental.
 4. Cada document annexat pot tenir una mida màxima de 12 Mb. En el cas que sigui de mida superior, caldrà presentar-lo a través del servei STATransfer, i afegir el justificant de transferència al registre d’entrada telemàtic.
 5. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran de complimentar el consentiment de notificacions electròniques, on ha de figurar el correu electrònic de notificació.
 6. Un cop fet el registre d’entrada, en pocs dies, heu de rebre l’autoliquidació, la qual caldrà abonar segons les formes de pagament previstes. Cal presentar el justificant d’abonament per registre d’entrada a:  https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17682. La Comunicació Prèvia no tindrà validesa si no ha estat abonada la carta de pagament. 
 7. Passats 10 dies hàbils des de la presentació,(sense comptar dissabtes, diumenges ni festius), es podran iniciar les obres, sempre i quan no es comuniqui al titular la disconformitat amb la Comunicació presentada, aquesta s'ajusti a la normativa urbanística, ordenances municipals i compleixi amb les condicions establertes a la mateixa comunicació.
 8. La validesa de la Comunicació és de 6 mesos des de la data de registre d'entrada

Documentació necessària

 1. Sol·licitud de llicència d'instal·lacions signada
 2. Projecte visat i signat pel tècnic competent.
 3. DNI o CIF del titular de la llicència
 4. Rebut contribució urbana.
 5. Llicència municipal ambiental.
 6. Estudi d'impacte visual.
 7. Estudi bàsic seguretat/salut.
 8. Autoliquidació i justificant de pagament.

Abans de tramitar la Com.d'Obres caldrà haver obtingut prèviament l'autorització de Servitud Aeronàutica que atorga la Agencia Estatal de Seguridad Aerea (AESA), organ depenent del Ministerio de Fomento.

Per a fer aquesta tramitació cal presentar a l'Ajuntament la següent documentació:

 1. Còpia de la presentació de la pre-sol·licitud d'autorització de Servitud Aèronàutica que cal fer a l'Agencia Estatal de Seguridad Aerea (AESA), organ depenent del Ministerio de Fomento: https://sede.seguridadaerea.gob.es/SSAACiudadano

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració