Menú

Obres. Instal·lacions i Rases de Serveis, Plaques Solars i Aparells de Climatització. Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Obertura de rases o instal·lacions aèries per a xarxes de serveis a la via pública (gas, electricictat, telefonia, aigua, ...).

Instal·lacions interiors de gas i instal·lacions d'aparells de climatització.

Instal·lació de plaques solars o fotovoltàiques en edificis que es trobin dins de l'àmbit del Nucli Antic, o inclosos en el Pla Especial i Catàleg Històric Artístic. En la resta de casos caldrà fer-ho en règim de comunicació prèvia. (veure tràmit Obres Menors Comunicació Prèvia)

 

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Per a poder fer el tràmit telemàtic cal que abans, els serveis administratius de Llicències, us calculin la carta de pagament.   Per a fer el càlcul cal enviar l'imprés Sol·licitud de Llicència d'Obres d'Instal·lacions omplert i el projecte o pressupost detallat de les obres al correu electrònic llicencies@vilanova.cat

Els serveis administratius de Llicències us enviaran al vostre correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el tràmit telemàtic.

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó que figura a sota, i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés Sol·licitud de Llicència d'Obres d'Instal·lacions, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida atenent el tipus d'obra que es sol·liciti.

Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 100 Mb. Els documents poden ser en aquests formats:

 • Plànol: bmp,jpg,pdf,png,tif,xml,dwg
 • Projecte :bmp,jpg,pdf,png,tif,xml
 • Altra documentació: xls,xlsx,gif,jpeg,jpg,pdf,docx,doc

Tot i el tràmit telemàtic per a poder avaluar el projecte en determinats casos es podrà requerir una còpia en paper.

Presencialment

IMPORTANT:

La tramitació de qualsevol Llicència o Comunicació Prèvia d'obres es farà preferenment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Servei de Tramitació Avançada.

En el cas que no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2130 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça llicencies@vilanova.cat

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Requeriments

D’acord amb l'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, l'horari de treball estarà comprès entre les 8 i les 20 h. dels dies laborables.

Quan les obres comportin una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Viaris

La instal·lacions hauran de complir amb allò que estableix l'ordenança municipal reguladora de la instal·lació d'aparells de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal.lacions a l'exterior dels edificis

Les plaques solars o fotovoltàiques han de complir amb l'ordenança municipal Solar.

Procediment

 1. Abonar la carta de pagament que us haurà facilitat el Servei de Llicències 
 2. Presentar, preferentment de forma telemàtica, l'imprés de Sol·licitud de Llicència d'Obres d'Instal·lacions signada, a més de la resta de documentació requerida.
 3. La sol·licitud i el projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics Municipals que han d'emetre el corresponent informe.
 4. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena en la documentació aportada, s'enviarà el requeriment al sol·licitant o al seu representant.
 5. D'acord amb els informes tècnic i jurídic, la Junta de Govern Local prendrà la resolució que correspongui (favorable, desfavorable, en suspens, ...), la qual es notificarà al sol·licitant o el seu representant.
 6. Un cop concedida la llicència hi ha un termini de 6 mesos per a fer les obres

Observacions

IMPORTANT

EL REIAL DECRET 463/2020 DE 14 DE MARÇ, DE DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA, PREVEU LA SUSPENSIÓ I INTERRUPCIÓ DELS TERMINIS DE TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS  QUE ES FACIN A LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.  TAMBÉ SUSPÈN ELS TERMINIS PER A DUR A TERME LES OBRES, ESTABLERTS A LES HABILITACIONS MUNICIPALS (LLICÈNCIES I COMUNICACIONS PRÈVIES), FINS QUE PERDI VIGÈNCIA AQUEST REIAL DECRET I LES SEVES PRÒRROGUES.

Qui el pot demanar?

Particulars o empreses de serveis

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

1) Xarxes de Serveis. Obertura de rases o instal·lacions aèries (Gas, Electricitat, Telefonia, Aigua)

 1. Memòria descriptiva
 2. Plànols en planta i secció, indicant situació de la rasa i profunditat
 3. Estudi bàsic de seguretat i salut
 4. Pressupost
 5. Autoliquidació i justificant de pagament

En aquest cas caldrà també disposar de la corresponent llicència d'ocupació o afectació de la via pública

2) Instal·lació interior de gas

 1. Memòria descriptiva de la instal·lació
 2. Plànol en planta i alçat o fotomuntatge del recorregut de la instal·lació (des de la conneixió de servei fins el punt de consum
 3. Pressupost
 4. Autoliquidació i justificant de pagament

3) Instal·lació d'aparells de climatització

 1. Descripció de la instal·lació
 2. Plànol d'emplaçament
 3. Pressupost
 4. Fotografies
 5. Autoliquidació i justificant de pagament

4) Instal·lació de plaques solars/fotovoltàiques

per a totes les instal·lacions:

 1. Memòria descriptiva
 2. Plànols en planta i alçat
 3. Pressupost
 4. Fotografies
 5. Autoliquidació i justificant de pagament

en cobertes inclinades a més cal aportar:

 1. Estudi bàsic de seguerat i salut
 2. Full d'assumeix de tècnic competent

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració