Menú

Obres. Instal·lacions i Rases de Serveis, Plaques Solars i Aparells de Climatització. Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Obertura de rases o instal·lacions aèries per a xarxes de serveis a la via pública (gas, electricictat, telefonia, aigua, ...).

Instal·lacions interiors de gas i instal·lacions d'aparells de climatització.

Instal·lació de plaques solars o fotovoltàiques en edificis que es trobin dins de l'àmbit del Nucli Antic, o inclosos en el Pla Especial i Catàleg Històric Artístic. En la resta de casos caldrà fer-ho en règim de comunicació prèvia. (veure tràmit Obres Menors Comunicació Prèvia)

 

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Veure apartat Procediment

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat

 

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2150)

Requeriments

D’acord amb l'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, l'horari de treball estarà comprès entre les 8 i les 20 h. dels dies laborables.

Quan les obres comportin una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Viaris

La instal·lacions hauran de complir amb allò que estableix l'ordenança municipal reguladora de la instal·lació d'aparells de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal.lacions a l'exterior dels edificis

Les plaques solars o fotovoltàiques han de complir amb l'ordenança municipal Solar.

Procediment

 1. Enviar correu electrònic a llicencies@vilanova.cat, amb la sol·licitud de Llicència Urbanística d'instal·lació de serveis, plaques solars i aparells de climatització, memòria, plànols i pressupost de les obres.
 2. Abonar l'autoliquidació que els serveis administratius de Llicències us hauran enviat per correu electrònic.
 3. Accedir al registre d'entrada telemàtic a través del botó tramitar en línia, on caldrà penjar tota la documentació requerida, inclòs el justificant de pagament de l'autoliquidació.
 4. El projecte ha de ser en format PDF i tots els plànols han de disposar d'escala gràfica. En determinats casos es podrà requerir una còpia en paper.
 5. La resta de documents poden ser en aquests formats: pdf, jpg, jpeg, gif, png.
 6. Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 12 Mb. No s'admeten formats comprimits.  En el cas que calgui presentar un document de mida més gran caldrà presentar-lo a traves del serveiSTATransfer
 7. Tots els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran d'incloure, en el moment de fer el registre d'entada telemàtic, el correu electrònic de notificació, així com complimentar el consentiment per a rebre notificacions electròniques.  
 8. La sol·licitud i el projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics Municipals que han d'emetre el corresponent informe.
 9. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena en la documentació aportada, s'enviarà el requeriment al sol·licitant o al seu representant.
 10. D'acord amb els informes tècnic i jurídic es prendrà una resolució (favorable, desfavorable, en suspens, ...,) la qual es notificarà al sol·licitant o el seu representant.
 11. Un cop concedida la llicència hi ha un termini de 6 mesos per a fer les obres

Qui el pot demanar?

Particulars o empreses de serveis

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

1) Xarxes de Serveis. Obertura de rases o instal·lacions aèries (Gas, Electricitat, Telefonia, Aigua)

 1. Memòria descriptiva
 2. Plànols en planta i secció, indicant situació de la rasa i profunditat
 3. Estudi bàsic de seguretat i salut
 4. Pressupost
 5. Autoliquidació i justificant de pagament

En aquest cas caldrà també disposar de la corresponent llicència d'ocupació o afectació de la via pública

2) Instal·lació interior de gas

 1. Memòria descriptiva de la instal·lació
 2. Plànol en planta i alçat o fotomuntatge del recorregut de la instal·lació (des de la conneixió de servei fins el punt de consum
 3. Pressupost
 4. Autoliquidació i justificant de pagament

3) Instal·lació d'aparells de climatització

 1. Descripció de la instal·lació
 2. Plànol d'emplaçament
 3. Pressupost
 4. Fotografies
 5. Autoliquidació i justificant de pagament

4) Instal·lació de plaques solars/fotovoltàiques

per a totes les instal·lacions:

 1. Memòria descriptiva
 2. Plànols en planta i alçat
 3. Pressupost
 4. Fotografies
 5. Autoliquidació i justificant de pagament

en cobertes inclinades a més cal aportar:

 1. Estudi bàsic de seguerat i salut
 2. Full d'assumeix de tècnic competent

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració