Menú

Obres. Instal·lacions i Rases de Serveis, Aparells de Climatització. Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Obertura de rases o instal·lacions aèries per a xarxes de serveis a la via pública (gas, electricictat, telefonia, aigua, ...).

Instal·lacions interiors de gas i instal·lacions d'aparells de climatització.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Veure apartat Procediment

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, es pot demanar Cita Concertada per a fer el tràmit de manera presencial.  Per a demanar la cita cal trucar al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores o bé enviar un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat indicant la informació següent:nom i cognoms, DNI, telèfon mòbil, descripció i adreça de les obres

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2150)

Requeriments

D’acord amb l'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, l'horari de treball estarà comprès entre les 8 i les 20 h. dels dies laborables.

Quan les obres comportin una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Viaris

La instal·lacions hauran de complir amb allò que estableix l'ordenança municipal reguladora de la instal·lació d'aparells de climatització, ventilació, antenes i altres aparells i instal.lacions a l'exterior dels edificis

 

Qui el pot demanar?

Particulars o empreses de serveis

Temps mitjà de resolució

1 mes

Procediment

 1. Omplir i signar el formulari de sol·licitud de Llicència d’Instal·lacions (veure apartat impresos del tràmit”)  Cal incloure les dades personals, dades de l’obra i marcar les creus que correspongui segons l’obra a fer i documentació aportada.
 2. Fer el registre d’entrada telemàtic mitjançant el botó Tramitar. Cal identificar-se amb signatura electrònica o amb IdCAT Mòbil. Caldrà adjuntar el formulari de sol·licitud omplert i signat així com la resta de documentació requerida segons les obres a fer (veure apartat “documentació necessària)
 3. El projecte ha de ser en format PDF i els plànols han de disposar d’escala gràfica. La resta de documents poden ser en pdf, jpg, jpeg, gif o png.  No s’admeten formats comprimits. No fragmenteu una unitat documental. 
 4. Cada document annexat pot tenir una mida màxima de 12 Mb.  En el cas que sigui de mida superior, caldrà presentar-lo a través del servei STATransfer, i afegir el justificant de transferència al registre d’entrada telemàtic.
 5. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran de complimentar el consentiment de notificacions electròniques, on ha de figurar el correu electrònic de notificació.
 6. Un cop fet el registre d’entrada, en pocs dies, heu de rebre l’autoliquidació, la qual caldrà abonar segons les formes de pagament previstes. Cal presentar el justificant d’abonament per registre d’entrada a:  https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17682 No es concedirà la llicència d’obres si no s’ha abonat prèviament l’autoliquidació.
 7. La sol·licitud i el projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics Municipals que han d'emetre el corresponent informe.
 8. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena s'enviarà el requeriment que correspongui.
 9. La resolució es notificarà al sol·licitant o el seu representant.
 10. Un cop concedida la llicència, hi ha un termini de 6 mesos per a fer les obres.

Documentació necessària

1) Xarxes de Serveis. Obertura de rases o instal·lacions aèries (Gas, Electricitat, Telefonia, Aigua)

 1. Memòria descriptiva
 2. Plànols en planta i secció, indicant situació de la rasa i profunditat
 3. Estudi bàsic de seguretat i salut
 4. Pressupost
 5. Justificant de pagament de l'autoliquidació

En aquest cas caldrà també disposar de la corresponent llicència d'ocupació o afectació de la via pública

2) Instal·lació interior de gas

 1. Memòria descriptiva de la instal·lació
 2. Plànol en planta i alçat o fotomuntatge del recorregut de la instal·lació (des de la conneixió de servei fins el punt de consum
 3. Pressupost
 4. Justificant de pagament de l'autoliquidació

3) Instal·lació d'aparells de climatització

 1. Descripció de la instal·lació
 2. Plànol d'emplaçament
 3. Pressupost
 4. Fotografies
 5. Justificant de pagament de l'autoliquidació

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració