Menú

Obres. Primera Ocupació. Comunicació

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Comunicació de primera ocupació de qualsevol edifici de nova construcció, d'una gran rehabilitació o un canvi d'ús de local a habitatge

Si durant el transcurs de l'obra s'han fet modificacions respecte del projecte original, no es pot presentar la Comunicació de Primera Ocupació fins haver tramitat i obtingut abans la llicència de legalització d'aquestes modificacions.

Preu: Veure ordenances fiscals 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Veure apartat Procediment

Presencialment

La tramitació es farà preferenment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Servei de Tramitació Avançada.

Només en el cas que no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2130 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça llicencies@vilanova.cat

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Procediment

 1. Enviar correu electrònic a llicencies@vilanova.cat amb la Comunicació de Primera Ocupació i tota la documentació requerida.
 2. Els serveis administratius de Llicències enviaran per correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el regsitre d'entrada telemàtic.
 3. Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del boto tramitar en línia, on caldrà penjar tota la documtació requerida, inclòs el justificant de pagament.
 4. Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 12 Mb (consultar en el cas de documents de més grandària) 
 5. Els documents han de ser en format PDF. El plànol de la planta coberta ha de ser en format DWG (Autocad).  En el cas dels plànols han de disposar d'escala gràfica.    No s'admeten formats comprimits
 6. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran d'incloure en el moment de fer el registre d'entrada telemàtic, el correu electrònic de notificació, així com complimentar el consentiment per a notificacions electròniques

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

 1. Full de sol·licitud
 2. Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica
 3. Autorització per a fer el tràmit en el cas de que el faci un representant
 4. Autoliquidació
 5. Certificat final d'obra original i de les modificacions durant l'obra i Annex A del certificat 
 6. Acreditació de la presentació de la declaració cadastral (model 900) a l'oficina municipal de Gestió Tributària
 7. Autorització d'indústria dels aparells elevadors (si és el cas)
 8. Certificat final d'instal·lació d'infraestructures comuns de telecomunicacions en els edificis plurifamiliars
 9. Certificat final de la instal·lació dels sistemes d'estalvi d'aigua. Cal fer constar que les instal·lacions s'ajusten al projecte i que que aquestes es troben en funcionament, en compliment de l'Ordenança municipal d'estalvi d'aigua (entrada en vigor de l'ordenança 15/8/2008)
 10. Certificat del compliment de l'Ordenança municipal de sorolls i vibracions amb mesures sonomètriques "in situ" (entrada en vigor de l'ordenança l'1/2/2011)
 11. Certificat de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú de la connexió de clavegueram.
 12. Certificat tècnic de l'eficiència energètica de l'edifici (segons Reial Decret 253/2013 de 5 d'abril)
 13. Manual d'us i manteniment per a habitatges unifamiliars i Llibre de l'edifici per a plurifamiliars i naus industrials
 14. Plànol en suport digital i format DWG de la planta coberta de l'edifici de l'estat final de les obres, amb la seva situació exacta insertada en les coordenades UTM de la base cartogràfica municipal

En el cas en que ha estat preceptiva la instal·lació d'energies alternatives: plaques solars o aerotèrmia (entrada en vigor de l'ordenança 15/9/2005):

 1. Contracte de manteniment de la instal·lació (2 anys mínim)
 2. Certificat de les instal·lacions tèrmiques, d'acord amb el model de l'ITE que correspongui amb les especificacions tècniques de la instal·lació. Els models de certificat es poden trobar a: 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Presentacio-de-la-declaracio-responsable-per-a-installacions-termiques-en-edificis

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració