Menú

Obres. Primera Ocupació. Comunicació Prèvia

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Comunicació de primera ocupació de la totalitat de l'edifici de nova construcció, d'una gran rehabilitació o un canvi d'ús de local a habitatge

Si durant el transcurs de l'obra s'han fet modificacions substancials respecte del projecte original, cal abans fer la sol·licitud i haver obtingut la llicència de legalització de les modificacions 

Preu: Veure ordenances fiscals 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Veure apartat Procediment

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, es pot demanar Cita Concertada per a fer el tràmit de manera presencial.  Per a demanar la cita cal trucar al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores o bé enviar un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat indicant la informació següent: nom i cognoms, DNI, telèfon mòbil, descripció i adreça de les obres

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2150)

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

1 mes

Procediment

 1. Omplir i signar el formulari de Comunicació de Primera Ocupació (veure impresos del tràmit”).  Cal incloure les dades personals, dades de l’obra i marcar les creus que corresponguin segons la documentació aportada.
 2. Fer el Registre d’Entrada telemàtic mitjançant el botó Tramitar. Cal identificar-se amb signatura electrònica o amb IdCAT Mòbil.  Cal adjuntar el formulari de sol·licitud així com la tota la documentació requerida (veure “documentació necessària).
 3. El plànol en format DWG de la planta coberta de l'edifici, ha de figurar amb la seva situació exacta insertada en les coordenades UTM de la base cartogràfica municipal.
 4. La resta de documents poden ser en format pdf, jpg, jpeg, gif o png.  No s’admeten formats comprimits. No fragmenteu una unitat documental. 
 5. Cada document annexat pot tenir una mida màxima de 12 Mb. En el cas de documents de mida superior, caldrà presentar el document a través del serveiSTATransfer i afegir el justificant de la transferència al registre d'entrada telemàtic
 6. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran de complimentar el consentiment de notificacions electròniques, on ha de figurar el correu electrònic de notificació.
 7. Un cop fet el registre d’entrada, en pocs dies, heu de rebre l’autoliquidació, la qual caldrà abonar segons les formes de pagament previstes. La Comunicació de Primera Ocupació no tindrà validesa si no ha estat abonada la carta de pagament i no s’ha aportat tota la documentació requerida.
 8.  Cal presentar el justificant d’abonament per registre a: https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17682  
 9. Els tècnics municipals podran fer la inspecció de l’edifici.

Documentació necessària

 1. Full de sol·licitud
 2. Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica
 3. Autorització per a fer el tràmit en el cas de que el faci un representant
 4. Autoliquidació
 5. Certificat final d'obra original i de les modificacions durant l'obra i Annex A del certificat 
 6. Acreditació de la presentació de la declaració cadastral (model 900) a l'oficina municipal de Gestió Tributària
 7. Certificat de recepció dels residus de construcció del gestor autoritzat
 8. Autorització d'indústria dels aparells elevadors (si és el cas)
 9. Certificat final d'instal·lació d'infraestructures comuns de telecomunicacions en els edificis plurifamiliars
 10. Certificat final de la instal·lació dels sistemes d'estalvi d'aigua. Cal fer constar que les instal·lacions s'ajusten al projecte i que que aquestes es troben en funcionament, en compliment de l'Ordenança municipal d'estalvi d'aigua (entrada en vigor de l'ordenança 15/8/2008)
 11. Certificat del compliment de l'Ordenança municipal de sorolls i vibracions amb mesures sonomètriques "in situ" (entrada en vigor de l'ordenança l'1/2/2011)
 12. Certificat de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú de la connexió de clavegueram.
 13. Certificat tècnic de l'eficiència energètica de l'edifici (segons Reial Decret 253/2013 de 5 d'abril)
 14. Manual d'us i manteniment per a habitatges unifamiliars i Llibre de l'edifici per a plurifamiliars i naus industrials
 15. Plànol en suport digital i format DWG de la planta coberta de l'edifici de l'estat final de les obres, amb la seva situació exacta insertada en les coordenades UTM de la base cartogràfica municipal

En el cas en que ha estat preceptiva la instal·lació d'energies alternatives: plaques solars o aerotèrmia (entrada en vigor de l'ordenança 15/9/2005):

 1. Contracte de manteniment de la instal·lació en el cas d'instal·lació de plaques solars (2 anys mínim)
 2. Certificat de les instal·lacions tèrmiques, d'acord amb el model de l'ITE que correspongui amb les especificacions tècniques de la instal·lació. Els models de certificat es poden trobar a: 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Presentacio-de-la-declaracio-responsable-per-a-installacions-termiques-en-edificis

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració