Menú

Obres. Primera Ocupació. Comunicació

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Comunicació de primera ocupació de qualsevol edifici de nova construcció o procedent d'una gran rehabilitació o canvi d'ús

Preu: Veure ordenances fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Procediment

Emplenar el model de Comunicació de Primera Ocupació i presentar-lo adjuntant la totalitat de la documentació que s'especifica en l'apartat "Documentació necessària". Es verifica la documentació i es fa el càlcul de l'autoliquidació. Un cop pagada l'autoliquidació es presenta la Comunicació. Si durant el transcurs de l'obra s'han fet modificacions respecte del projecte original, no es pot presentar la Comunicació de Primera Ocupació, fins haver tramitat i obtingut abans la corresponent llicència de legalització d'aquestes modificacions.

Observacions

Comunicació de la finalització de les obres i del seu dret de primera utilització i ocupació

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

 1. Full de sol·licitud
 2. Fotocòpia del DNI de la persona física o del NIF de la persona jurídica que sol·licita la llicència
 3. Document signat pel titular de la llicència on autoritzi al seu representant per a la tramitació de la llicència.
 4. Rebut de l'IBI de l'edifici o del solar objecte de llicència
 5. Autoliquidació
 6. Fotocòpia de la llicència d'obres
 7. Fotocòpia de la llicència d'activitats en el cas de locals industrials o comercials
 8. Certificat final d'obra original i de les modificacions durant l'obra (annex a)
 9. Acreditació de la presentació de la declaració cadastral (model 900) a l'oficina municipal de Gestió Tributària
 10. Autorització d'indústria dels aparells elevadors (si és el cas)
 11. Certificat final d'instal·lació d'infraestructures comuns de telecomunicacions en els edificis plurifamiliars
 12. Certificat de la instal·lació dels sistemes d'estalvi d'aigua. Cal fer constar que les instal·lacions s'ajusten al projecte i que que aquestes es troben en funcionament, en compliment de l'Ordenança municipal d'estalvi d'aigua (entrada en vigor de l'ordenança 15/8/2008)
 13. Certificat del compliment de l'Ordenança municipal de soroll i vibracions amb mesures sonomètriques "in situ" (entrada en vigor de l'ordenança l'1/2/2011)
 14. Certificat de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú que justifiqui el compliment dels requisits de l'Ordenança de connexió de clavegueram.
 15. Certificat tècnic de l'eficiència energètica de l'edifici (segons Real Decreto 253/2013 de 5 d'abril)
 16. Presentació del Manual d'us i manteniment per a habitatges unifamiliars i Llibre de l'edifici pera plurifamiliars i naus industrials
 17. Plànol en suport digital i format DWG de la planta coberta de l'edifici de l'estat final de les obres de l'edifici, amb la seva situació exacta insertada en les coordenades UTM de la base cartogràfica municipal

En el cas en que ha estat preceptiva la instal·lació d'energies alternatives (entrada en vigor de l'ordenança 15/9/2005):

 1. Contracte de manteniment de la instal·lació (2 anys mínim)
 2. Certificat de les instal·lacions tèrmiques, d'acord amb el model de l'ITE que correspongui amb les especificacions tècniques de la instal·lació. Els models de certificat es poden trobar a: http://www.gencat.cat/oge/documents/installacions_termiques/index.html 

 
 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Espai públic, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració