Menú

Obres Menors. Llicència.
Afectacions Estructurals. Obres en edificis inclosos al PE i Catàleg Històric-Artístic. Instal·lar Ascensors. Obres en Vestíbuls Comunitaris. Piscines. Tanques. Pèrgoles. Obres en sectors no urbans.

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Obres de reforma menors que requereixen projecte tècnic en habitatges i locals o que, per les seves característiques, no es poden tramitar en règim de Comunicació Prèvia.

Inclou les següents obres:

 1. Obres menors amb petites afectacions a l'estructura de l'edifici
 2. Construir piscines
 3. Instal·lar ascensors sense afectació estructural
 4. Instal·lar pèrgoles
 5. Obres menors que afectin a edificis inclosos en el Pla Especial i Catàleg Històric-Artístic de Vilanova i la Geltrú
 6. Retirar envans pluvials, cobertes o altres elements que continguin amiant. (Cal adjuntar el document de Bones Pràctiques signat (veure documents relacionats)
 7. Reformes de vestíbuls i escales comunitàries que modifiquin les seves dimensions, que afectin a elements estructurals, façanes o rampes.
 8. Modificar obertures a les façanes amb afectació estructural
 9. Obres menors a sectors no urbans
 10. Construir tanques

Preu: Veure Ordenances Fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Veure apartat Procediment

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2150)

Requeriments

D’acord amb l'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, l'horari de treball de les obres estarà comprès entre les 8 i les 20 h. dels dies laborables.

Quan les obres comportin una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Viaris

Procediment

 1. Enviar correu electrònic a llicencies@vilanova.cat amb el model de sol·licitud de Llicències d'Obres Menors omplert i signat, projecte i pressupost.
 2. Abonar l'autoliquidació que els serveis administratius de Llicències us hauran enviat per correu electrònic.
 3. Accedir al registre d'entrada telemàtic a través del botó tramitar en línia, on caldrà penjar tota la documentació requerida, inclòs el justificant de pagament de l'autoliquidació.
 4. El projecte ha de ser en format PDF i tots els plànols han de disposar d'escala gràfica. En determinats casos es podrà requerir una còpia en paper.
 5. La resta de documents poden ser en aquests formats: pdf, jpg, jpeg, gif, png.
 6. Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 12 Mb. No s'admeten formats comprimits.  En el cas que calgui presentar un document de mida més gran caldrà presentar-lo a traves del serveiSTATransfer
 7. Tots els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin hauran d'incloure, en el moment de fer el registre d'entrada telemàtic, el correu electrònic de notifificació, així com complimentar el consentiment per a les notificacions electròniques.
 8. La sol·licitud i el projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics Municipals que han d'emetre el corresponent informe.
 9. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena en la documentació aportada, s'enviarà el requeriment al sol·licitant o al seu representant.
 10. La resolució que correspongui (favorable, desfavorable, en suspens, ...), es notificarà al sol·licitant o el seu representant.
 11. Un cop concedida la llicència hi ha un termini de 6 mesos per a fer les obres

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

 1. Full de sol.licitud específica de llicències d'obres menors
 2. Fotocòpia del NIF o CIF
 3. Referència cadastral de la finca (rebut de l'IBI)
 4. Autoliquidació
 5. Pressupost
 6. Projecte signat per la propietat. En el cas que el titular vulgui disposar d'una còpia segellada per l'ajuntament s'hauran de presentar dues còpies.
 7. Full d'assumeix del tècnic competent
 8. Fotografies
 9. Omplir i signar el document de Bones Pràctiques en el cas que l'obra suposi la manipulació d'elements que continguin amiant.
 10. Document d'acceptació dels residus de l'obra per un gestor de residus autoritzat, en el cas que el volum de residus generats a l'obra sigui superior a 10 m3 de runa. En el document ha de constar: codi del gestor, domicili de l'obra i l'import de fiança dipositada.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Llicències, permisos i autoritzacions, Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració