Menú

Obres Menors. Llicència.
Afectacions Estructurals. Obres en edificis inclosos en el PE i Catàleg Històric-Artístic. Instal·lació d'Ascensors. Vestíbuls Comunitaris. Piscines. Tanques. Pèrgoles. Sectors no urbans

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Obres de reforma menors que requereixen projecte tècnic en habitatges i locals o que, per les seves característiques, no es poden tramitar en règim de Comunicació Prèvia.

Inclou les següents obres:

- Obres menors amb petites afectacions a l'estructura de l'edifici

- Construcció de piscines

- Instal·lació d'ascensors sense afectació estructural

- Instal·lació de pèrgoles

- Obres menors que afectin a edificis inclosos en el Pla Especial i Catàleg Històric-Artístic de Vilanova i la Geltrú

- Retirada d'envans pluvials, cobertes o altres elements que continguin amiant. (Cal adjuntar a la sol·licitud el document signat de Bones Pràctiques, que figura a l'apartat documents relacionats)

- Reformes interiors de vestíbuls i escales comunitàries que modifiquin les seves dimensions, que afectin a elements estructurals, façanes o rampes.

- Modificació d'obertures a les façanes amb afectació estructural

- Obres menors a sectors no urbans

- Construcció de tanques

Preu: Veure Ordenances Fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Veure apartat procediment

Presencialment

La tramitació serà preferenment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Servei de Tramitació Avançada.

Consulteu els Obligats legals en les tramitacions telemàtiques

En el cas que no sigueu obligat legal i nou us sigui possible fer el tràmit telemàtic, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2130 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça llicencies@vilanova.cat

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Requeriments

D’acord amb l'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, l'horari de treball de les obres estarà comprès entre les 8 i les 20 h. dels dies laborables.

Quan les obres comportin una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Viaris

Procediment

 1. Abonar la carta de pagament que us haurà facilitat el Servei de Llicències 
 2. Presentar, preferentment de forma telemàtica, l'imprés de Sol·licitud de Llicència d'Obres Menors signada, a més de la resta de documentació requerida.
 3. La sol·licitud i el projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics Municipals que han d'emetre el corresponent informe.
 4. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena en la documentació aportada, s'enviarà el requeriment al sol·licitant o al seu representant.
 5. D'acord amb els informes tècnic i jurídic, la Junta de Govern Local prendrà la resolució que correspongui (favorable, desfavorable, en suspens, ...), la qual es notificarà al sol·licitant o el seu representant.
 6. Un cop concedida la llicència hi ha un termini de 6 mesos per a fer les obres

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Temps mitjà de resolució

1 mes

Documentació necessària

 1. Full de sol.licitud específica de llicències d'obres menors
 2. Fotocòpia del NIF o CIF
 3. Referència cadastral de la finca (rebut de l'IBI)
 4. Autoliquidació
 5. Pressupost
 6. Projecte signat per la propietat. En el cas que el titular vulgui disposar d'una còpia segellada per l'ajuntament s'hauran de presentar dues còpies.
 7. Full d'assumeix del tècnic competent
 8. Fotografies
 9. Omplir i signar el document de Bones Pràctiques en el cas que l'obra suposi la manipulació d'elements que continguin amiant.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Llicències, permisos i autoritzacions, Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració