Menú

Activitats. Llicència ambiental. Activitats incloses en l'annex II. LPCAA

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Estan sotmeses  al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen en l'annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per tota modificació substancial que s'hi pretengui realizar un cop autoritzades.

Aquestes activitats se subdivideixen en:

1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d'impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés (Codis 11.1 i 11.2).
2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a avaluació d'impacte ambiental simplificada: aquestes activitats són les que es troben en algun d'aquests supòsits:

" En l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés. (Codi 7.9.sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents: a) que estigui situada fora de polígons industrials, b) que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial, c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea)
" Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura; zones humides conveni Ramsar, altres).

3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre's a cap procés d'avaluació d'impacte ambiental.

També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l'annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

Preu: Veure Ordenança Fiscal 9

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital o idCAT Mòbil.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

Els requeriments previs a la presentació de la sol.licitud de la llicència:

-Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
-Sol.licitar informe urbanístic respecte la compatibilitat  de l'activitat.(opcional)

Quan sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el titular pot sol.licitar la llicència de forma simultánea a la llicència d'activitats.

Qui el pot demanar?

La persona titular de l'activitat (persona física o jurídica)

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament.

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Temps mitjà de resolució

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol.licitud

Silenci administratiu

La no resolución i notificació en el termini de sis mesos, comporta la desestimació de la sol.lcitud de llicència i permet a l'interessat interposar el recurs administratiu o el contenciós administratiu que sigui procedent.

Procediment

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament, ja que per llei esteu obligats a relacionar-vos, per mitjans electrònics, amb les administracions públiques, per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. (podeu consultar el següent enllaç Obligats legals)

Cal que abans, els serveis administratius de Llicències, us calculin la carta de pagament. Per fer el càlcul cal enviar l'imprés de sol.licitud de llicència emplenat al correu electrònic activitats@vilanova.cat

Els serveis administratius de Llicències us enviarà al vostre correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el tràmit telemàtic.

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó "tramitar en línia", i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés de llicència, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida per aquest tràmit.

Una vegada s'ha presentat la sol.lilcitud de llicència se sotmetrà als tràmits següents:

  • Verificació formal de la documentació presentada.
  • Anàlisi de la suficiència i la idoneïtat del projecte bàsic amb estudi ambiental.
  • Informació pública.
  • Informes preceptius.
  • Proposta de resolució.
  • Tràmit d'audiència.
  • Resolució.
  • Notficació i comunicació.
  • Presentació certificats finals de les instal.lacions
  • Acta de comprovació favorable

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Observacions

Per tal de saber la classificació de l'activitat dins dels annexos, cal consultar la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats. Taules d'annexes I.1, I.2, I.3, II, III.

Documentació necessària

Veure apartat (impresos relacionats)

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració