Menú

Alta al Padró Municipal d'habitants per omissió

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud d'alta de ciutadans espanyols o estrangers que resideixen de forma continuada a VNG i no consten inscrits al padró

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment

A les oficines indicades

Podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2750 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça atencio@vilanova.cat

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900 Preu trucada del 010: 0,15€ per a l'establiment de trucada i 0,18€ per minut

Procediment

Quan els indiquin, cal presentar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, totes les persones que s'han d'empadronar amb la documentació corresponent.

Observacions

Quan es sol·licita l'alta en una adreça on consten empadronades altres persones, cal que vingui amb el/la titular del contracte de lloguer o amb l'escriptura de propietat i l’últim rebut pagat de qualsevol subministrament d’aigua, electricitat, gas (del mes en curs o de l’anterior).

Qui el pot demanar?

L'interessat/ada o la persona autoritzada (amb poders notarials), el representant legal per als menors i/o incapacitats

Temps mitjà de resolució

Immediat

Documentació necessària

- En cas d'habitatge de propietat: Escriptura de propietat.
- En cas d'habitatge de lloguer: Contracte de lloguer i factura justificativa del pagament de subministrament d'un servei de l'habitatge: aigua, gas, electricitat, etc. com a màxim dels tres darrers mesos.
- En cas d'empadronar-se en un habitatge on ja hi consti algú del nucli familiar empadronat, caldrà a més l'autorització de la persona ja empadronada, juntament amb el seu  DNI original i en vigor.
- Els majors d'edat: (Nacionalitat Espanyola) Document Nacional d’identitat (DNI) original en vigor, (Membres de la Unió Europea) Targeta d’estranger (TIE) original en vigor, expedida per les autoritats espanyoles o, en el seu defecte, passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència acompanyat del Certificat d’inscripció en el Registre Central d’estrangers, en el que constarà el número del NIE, (Estrangers no comunitaris) Targeta d’estranger (TIE) en vigor, expedida per les autoritats espanyoles o passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència
- Els menors sense DNI: Llibre de família o passaport, original i en vigor.
- En cas de separació o divorci: resolució judicial.
- En cas de tutela o acolliment: resolució judicial.

Autorització: poders notarials i la documentació identificativa original i en vigor, en cas d'enfermetat, certificat mèdic que especifiqui que no es pot personar a l'OAC

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Atenció a la ciutadania
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració