Menú

Activitats. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Les activitats incloses en aquest grup són les activitats que, amb carácter general, per les seves característiques no produeixen molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones o els béns. Classificació de les activitats, annexos, Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat ecòmica.

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic, la persona interessada posa en coneixement de l'Ajuntament l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica  i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

 

Preu: Veure Ordenança Fiscal 9 (les activitats es classifiquen segons la Llei 18/20 que deroga en part la Llei 16/15)

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

S'ha de generar i pagar una autoliquidació com a pas previ a la tramitació.

En el camp "Observacions" s'ha d'indicar la descripció de l'activitat i els m2 edificats.

No requereix identificació digital


Veure l'apartat de procediment.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

Per presentar la comunicació d'inici de l'activitat amb certificat tècnic, cal consultar la documentació que s'ha de portar, segons l'activitat estigui classificada en l'apartat "impressos del tràmit".

El titular ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent de forma digital,  l'inici d'una activitat  i declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat, que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

Qui el pot demanar?

La persona titular de l'activitat (persona física/jurídica)

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Temps mitjà de resolució

No n'hi ha, és una comunicació d'inici d'activitat

Procediment

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament, ja que per llei esteu obligats a relacionar-vos, per mitjans electrònics, amb les administracions públiques, per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. (podeu consultar el següent enllaç Obligats legals)

Com a pas previ a la presentació del tràmit cal que genereu  i pagueu l'autoliquidació.  Aquest pas el podeu fer en l'enllaç que trobareu en la pestanya "com es pot tramitar". Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó "tramitar amb vàlid", i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés de comunicació, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida per aquest tràmit.

Una vegada s'ha presentat la comunicació d'inici d'activitat a l'Ajuntament, aquesta ja es pot exercir sota la responsabilitat del titular, llevat que sigui necessari comptar amb altres autoritzacions, llicències o comprovacions per part  de l'administració local o d'altres administracions diferents a la municipal.  Si el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació detecti qualsevol inexactitud, falsetat o omisió ho posarà en coneixement de la persona titular.

El titular ha d'acreditar i disposar en qualsevol moment  que l'administració li requereixi de  la documentació tècnica i administrativa necessària conforme compleix amb la normativa.

Observacions

- L'Ajuntament podrá incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.

-En les activitats que correspongui será necessari que previ al tràmit de la Comunicació es presentin les autoritzacions, declaracions responsables, sol.lcitiuds, ... en materia de sanitat, incendis, soroll, etc.

Documentació necessària

Veure apartat (impresos del tràmit)

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració