Menú

Activitats. Comunicació Prèvia Ambiental Municipal (annex III LPCAA)

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.
Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'annex III, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de carácter temporal associades a obres d'infraestructures públiques  o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal.lacions similars a l'annex II de l'esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d'acivitats estables.


 

Preu: Veure Ordenança Fiscal 9

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

La comunicació prèvia ambiental es presenta un cop finalitzades les obres i les instal.lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta.

Com es pot tramitar:
En línia a STA

S'ha de generar i pagar una autoliquidació com a pas previ a la tramitació.

En el camp "Observacions" s'ha d'indicar la descripció de l'activitat i els m2 edificats.

En cas que no es pugui generar l'autoliquidació perquè no es pugui triar l'opció que correspon al tràmit, caldrà sol.licitar-la al departament de llicències d'acivitats activitats@vilanova.cat

No requereix identificació digital


Veure l'apartat de procediment.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

Per presentar la comunicació prèvia d'inici d'activitat (LPCAA), cal consultar la documentació que s'ha de portar, segons l'activitat estigui classificada, consular l'apartat "impressos del tràmit."

El titular ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent de forma digital,  l'inici d'una activitat  i declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat, que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic, que disposa d'un certificat tècnic i documentació tècnica justificativa de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

Qui el pot demanar?

La persona titular de l'activitat (persona física o jurídica)

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Temps mitjà de resolució

No hi ha resolució. Les comunicacions presentades d'acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada en el registre d'entrada general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Procediment

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament, ja que per llei esteu obligats a relacionar-vos, per mitjans electrònics, amb les administracions públiques, per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. (podeu consultar el següent enllaç Obligats legals)

Com a pas previ a la presentació del tràmit cal que genereu  i pagueu l'autoliquidació.  Aquest pas el podeu fer en l'enllaç que trobareu en la pestanya "com es pot tramitar". Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó "tramitar amb vàlid", i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés de comunicació, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida per aquest tràmit.

Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions necessàries, sense perjudici que per a iniiciar l'activitat s'ha de disposar dels títols administratius habilitatns o controls inicials que, d'acord amb la noramtiva sectorial no ambiental, són preceptius.


La presentació de la comunicació faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades i documents aportats junt amb la comunicación prèvia ambiental, detecti qualsevol inexactitud, falsetat o omissió de carácter esencial, elevarà proposta a l'òrgan municipal competent per tal que prèvia audiencia a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efectes la comunicació prèvia presentada per no adequar-se a la legalitat.

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Observacions

Per tal de saber la classificació de l'activitat dins dels annexos cal consultar la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Taules annexes I.1, I.2, I.3, II, III.

La presentació de la comunicació faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades i documents aportats junt amb la comunicación prèvia ambiental, detecti qualsevol inexactitud, falsetat o omissió de carácter esencial, elevarà proposta a l'òrgan municipal competent per tal que prèvia audiencia a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efectes la comunicació prèvia presentada per no adequar-se a la legalitat.

Documentació necessària

Per presentar la comunicació prèvia ambiental municipal, annex III, activitats LPCAA, consular l'apartat "impressos del tràmit."
 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració