Menú

Activitats. Comunicació Prèvia Ambiental Municipal (annex III LPCAA)

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.
Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'annex III, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de carácter temporal associades a obres d'infraestructures públiques  o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal.lacions similars a l'annex II de l'esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d'acivitats estables.


 

Preu: Veure Ordenança Fiscal 9

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

La comunicació prèvia ambiental es presenta un cop finalitzades les obres i les instal.lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta.

Com es pot tramitar:
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital o idCAT Mòbil.

Presencialment

Abans de realitzar aquesta tramitació informeu-vos trucant al telèfon 938140000 extensió 2130, 2139, 2138, 2147 de dilluns a divendres de 8 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l’adreça llicencies@vilanova.cat

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Per poder fer el tràmit telemàtic cal que abans, els serveis administratius de Llicències, us calculin la carta de pagament. Per fer el càlcul cal enviar l'imprés Comunicació prèvia omplert  al correu electrònic llicencies@vilanova.cat

Els serveis administratius de Llicències us enviarà al vostre correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el tràmit telemàtic.

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó que figura a sota, i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés Comunicació Prèvia, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida per aquest tràmit.

Oficina de Llicències d'Activitats
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Requeriments

Requisits previs:
1-Informe urbanístic favorable en els casos que es vulguin utilizar, per un ús concret, edificacions existents construïdes sense ús específic.
2-Obtenció de la llicència d'obres o comunicació prèvia quan procedeixi.
3-Informe i certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis (activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010)
4-Certificat tècnic conforme es compleixen tots els requeriments ambientals.
5-Cerfificacions ambiental especifiques (fums, sorolls, vibracions, residus, etc)
6-Declaració impacte ambiental en cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit.
7-Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o mar, quan procedeixi.
8-Informe Departament en matèria ramadera, pla de gestió de dejeccions.
9-Llicències relatives a utilització de bens de domini públic, si escau.
10-Disposar de polissa que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat.
11- Declaració responsable en matèria de salut alimentària.
12-Haver realitzat el pagament de la taxa associada a aquest tràmit.

Procediment

Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions necessàries, sense perjudici que per a iniiciar l'activitat s'ha de disposar dels títols administratius habilitatns o controls inicials que, d'acord amb la noramtiva sectorial no ambiental, són receptius.
La presentació de la comunicació faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.
Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades i documents aportats junt amb la comunicación prèvia ambiental, detecti qualsevol inexactitud, falsetat o omissió de carácter esencial, elevarà proposta a l'òrgan municipal competent per tal que prèvia audiencia a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efectes la comunicació prèvia presentada per no adequar-se a la legalitat.
 

Observacions

* Per tal de saber la classificació de l'activitat dins dels annexos cal consultar la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Taules annexes I.1, I.2, I.3, II, III.

*Quan es tracti de la tramitació d'un canvi de nom s'ha de tenir en compte la documentació específica per canvi de nom

Qui el pot demanar?

La persona titular de l'activitat (persona física o jurídica)

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament.

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a llicencies@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2139, 2147, 2138)

Temps mitjà de resolució

No hi ha resolució. Les comunicacions presentades d'acord al que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada en el registre d'entrada general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Documentació necessària

Per presentar la comunicació prèvia ambiental municipal, annex III, activitats LPCAA, consular l'apartat impressos del tràmit:
 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració