Menú

Llicència municipal per exercir la venda no sedentària en els mercats de marxants

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de la llicència. De caràcter discrecional per a l'exercici de la venda en qualsevol dels mercadals de la ciutat: Mercat del Centre i Mercat de Mar.

Preu: Veure Ordenança Fiscal 19

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia i adjuntar els impresos sol·licitats 

  • DNI.
  • Justificant d'Hisenda on constin els epígrafs corresponents a l'activitat que es vol desenvolupar.
  • Justificant d'estar d'alta de la Seguretat Social.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

Requisits:
1. Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita al registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d'incloure l'activitat a prestar. El seu objecte social haurà d'incloure l'exercici de la venda no sedentària.
2. Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a més, que estan en possessió dels permisos de  residència i de treball que estableix la normativa específica vigent.
3. Estar donats d'alta en l'epígraf corresponent de l'Impost d'Activitats Econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d'estar-ne exempts, estar donats d'alta en el cens d'obligats tributaris tant estatals com autonòmics i locals.
4. Estar donats d'alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social. Respecte als possibles empleats, no es consideren per compte aliè els familiars als quals es refereix l'article 1.3e) de l'Estatut del Treballadors (sempre que convisquin amb l'empresari, el cònjuge, els descendents, els ascendents i restants parents per consanguinitat o afinitat fins el segon grau inclòs en el seu cas, per adopció)sense perjudici de la seva inclusió en el règim de treballadors autònoms si es donen les condicions previstes a la normativa de la Seguretat Social.
5. Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.
6. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d'aliments, si s'escau, per a la venda d'aquells productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.
7. Disposar d'assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 600.000 EUR.
8. Quan es tracti de cooperatives, s'haurà d'acreditar que tots els socis treballadors estant adscrits al mateix Règim de la Seguretat Social (General o Especial de treballadors autònoms), d'acord amb el que s'estableixi en els estatuts socials de la cooperativa.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona acreditada per a la venda no sedentària. Vegeu Article 5 del Reglament regulador dels mercadals de Vilanova i la Geltrú

Temps mitjà de resolució

El procediment de selecció per l'atorgament de les autoritzacions, així com per cobrir les vacants que es puguin produir entre les ja atorgades, no pot ésser automàtic i es realitzarà en règim de concurrència competitiva, prèvia convocatòria pública

Procediment

Cal indicar el tipus de producte a vendre, el mercat elegit i els metres lineals de parada. Per a més informació, vegeu el Reglament regulador dels mercadals.

Per Internet (en línia i amb certificat digital) cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, i adjuntar la documentació requerida escanejada:

  • DNI.
  • Justificant d'Hisenda on constin els epígrafs corresponents a l'activitat que es vol desenvolupar.
  • Justificant d'estar d'alta de la Seguretat Social.

Documentació necessària

A la instància abans citada cal adjuntar la següent documentació :

  • DNI.
  • Justificant d'Hisenda on constin els epígrafs corresponents a l'activitat que es vol desenvolupar.
  • Justificant d'estar d'alta de la Seguretat Social.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions, Mercats
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració