Menú

Subvencions adreçades a infants, adolescents i joves per a la participació en activitats d'educació en el lleure a l'estiu 2022

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

A Vilanova i la Geltrú hi ha un ampli ventall d’entitats que organitzen activitats d’educació en el lleure per a infants i adolescents durant l’estiu.

L’ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú té la voluntat de continuar treballant per a la cohesió social del municipi, mitjançant una línia de subvencions destinada a facilitar la participació i inclusió d’infants i adolescents en les activitats d’educació en el lleure a l’estiu 2022.

Hi ha la possibilitat de subvencionar activitats d’estiu per infants/adolescents sempre i quan la família ho sol·liciti i acrediti uns requisits determinats. Hi ha tres modalitats de subvenció: 

  • tipus 1: per cobrir part del cost de l’activitat de lleure que consti a la publicació elaborada per l'Ajuntament
  • tipus 2: per cobrir part del cost del servei de menjador que s’ofereix dins d’aquesta activitat
  • tipus 3: per a cobrir part del monitoratge de suport per a participants amb diversitat funcional.

Període de tramitació

Del 25 d'abril al 8 de maig de 2022 (ambdós inclosos)

Termini de sol·licitud

Inici: 25/04/2022 0:01 h     Fi: 08/05/2022 23:59 h

Com es pot tramitar:  Fora de termini
En línia a STA

Per Internet (en línia i amb sistema Vàlid). Per identificar-se cal certificat digital o idCAT Mòbil. Cal emplenar la sol·licitud en línia i adjuntar la documentació requerida.

 

Requereix identificació mitjançant idCat Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

A l'Oficina d'Atenció Ciutadana

Tramitable presencialment

Procediment

A partir del 25 d'abril es poden sol·licitar subvencions, un cop feta la preinscripció a l’activitat, presentant la  documentació requerida mitjançant aquest tràmit: podeu accedir amb certificat digital o amb idCAT mòbil (si disposeu de telèfon mòbil i DNI o NIE).

Si es necessita ajut per tramitar  en línia es podrà sol·licitar participar a les sessions grupals de suport que es realitzaran al TOC  (carrer de Sant Sebastià, 11)  mitjançant:

  • WhatsApp 681 28 21 66,
  • correu electrònic a infancia@vilanova.cat
  • o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 extensió 3034 a la Regidoria d’Infància i Joventut de dilluns a divendres de 10 a 14 h .

En el cas que aquestes opcions no siguin possibles i calgui presentar-la en paper cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana  ( Plaça de la Vila, 8) en horari de 8 a 14.30 els dilluns, dimecres i dijous i els divendres i de 8 a 16.30 h dimarts.

La resolució provisional de les subvencions es publicarà el 7 de juny al web municipal (www.vilanova.cat/infancia) i a l'E-Tauler.

El període per aportar documentació o presentar reclamacions serà del 8 al 21 de juny.

Observacions

 


 

Qui el pot demanar?

REQUISITS GENERALS PER SOL·LICITAR SUBVENCIONS:
1. Pare/mare o tutor/a legal amb NIF o NIE vigent
2. Persones empadronades a Vilanova i la Geltrú
3. Inscripció en una activitat de lleure inclosa a la publicació d’activitats d’estiu de l’Ajuntament
4. No tenir deutes amb l'Ajuntament i estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat social.
5. No rebre altres subvencions
REQUISITS ESPECÍFICS Tipus 1 i 2 activitats i menjador:
1. Persones beneficiàries de les subvencions menors de 18 anys, fins 21 anys en cas de discapacitat
2. La unitat de convivència no ha de superar el llindar màxim de renda publicat a la convocatòria ni posseir cap altre immoble, excepte l’habitatge habitual
REQUISITS ESPECÍFICS Tipus 3 suport al monitoratge:
1. Persones beneficiàries menors de 21 anys i amb grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

Documentació necessària

Tipus 1 i 2 activitats i menjador:

1. Sol·licitud de la subvenció degudament complimentada (dins aquest mateix tràmit quan estigui actiu)

2. Preinscripció a una activitat d'estiu (inclosa a la publicació digital elaborada per l'Ajuntament). Document que facilita l'entitat.

3. Acreditació de la situació socioeconòmica de la unitat familiar de convivència:

3.1. Ingressos econòmics de totes les persones majors de 16 anys: darrera nómina treballador/a per compte aliena/ autoliquidació trimestral (model 131) i darrera quota RETA, Autònom/a /certificat OTG en cas d'atur / resum ingressos anuals en cas de rebre pensió/ divorci o separació, fotocòpia sentència on s'especifiquin acords econòmics i guarda i custòdia de l'infant/adolescent / altres ingressos, acreditació corresponent o declaració responsable

3.2. Despeses d'habitatge: darrer rebuts pagat (hipoteca o lloguer) o declaració jurada.

3.3. Si és el cas, certificat de grau de discapacitat de la persona sol·licitant o familiars

3.4. Si és el cas, carnet família nombrosa o família monoparental.

3.5. Si és el cas, acreditació acolliment familiar.

3.6. Si és el cas, acreditació de la situació de violència de gènere.

 

Tipus 3: monitoratge de suport:

1. Sol·licitud de la subvenció degudament complimentada (dins aquest mateix tràmit quan estigui actiu)

2. Preinscripció a un màxim de dues activitats d'estiu (incloses a la publicació digital elaborada per l'Ajuntament). Document que facilita l'entitat.

3. Certificat del grau de discapacitat de la persona beneficiària o la resolució de qualificació del grau de dependència: dictàmens emesos pel Departament de Treball, Afers Socials i Família (igual o major a 33%). Excepcionalment, en cas de que no disposi de valoració i estigui en seguiment d’un servei especialitzat públic: Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP),  Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA), Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), i Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) podrà aportar un informe emès per aquest servei indicant el tipus de suport que  requereix.

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Esport, Infància
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració