Menú

Obres Menors. Comunicació Prèvia

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Es poden tramitar amb Comunicació Prèvia obres de reforma menors, sense afectació estructural, en habitatges i locals dins de sòl urbà

No es poden tramitar en règim comunicat les obres menors que suposin l'afectació estructural de l'edifici, els canvi d'ús, ni tampoc aquelles obres que afectin als edificis inclosos en el Pla Especial i Catàleg Històric-Artístic de Vilanova i la Geltrú, així com qualsevol obra en finques situades en àmbits no urbans.  En aquest cas cal tramitar una Llicència d'Obres Menors

Tampoc es poden tramitar en règim comunicat les obres d'adequació de locals de pública concurrència, com ara bars, restaurants, tallers mecànics, gimnàs, ....  En aquest cas cal tramitar una Llicència d'Obres Menors d'adequació de local per a Activitat Classificada

Les obres hauran d'ajustar-se al planejament urbanístic vigent.

En concret es poden tramitar en règim comunicat les següents obres:

 1. Renovació de la cuina i/o bany.
 2. Reparar o substituir paviments, cel rasos, instal·lacions interiors i fusteria interior
 3. Repicar, enguixar i pintar parets i sostres
 4. Canvi de distribució interior d'habitatges i locals sense afectar l'estructura
 5. Reparar o substituir claveguera interior
 6. Substituir impermeabilització a cobertes planes i inclinades
 7. Reformes interiors a vestíbuls comunitaris i escales que no disminueixin dimensions ni afectin rampes.
 8. Substituir canaló de recollida d'aigües pluvials
 9. Tala d'arbres (sempre que no es tracti de masses arbòries o vegetació arbustiva)
 10. Neteja i desbrossat de solars urbans  
 11. Reparar i pintar tanques
 12. Instal·lació de plaques solars o fotovoltàiques sempre i quan no sigui un edifici inclòs dins de l'àmbit del Nucli Antic o inclòs en el Pla Especial i Catàleg Històric Artístic. En aquest cas caldrà sol·licitar llicència d'obres (veure el tràmit Obres. Instal·lacions i Rases de Serveis, Plaques Solars i Aparells de Climatització Llicència)

 

Preu: Veure Ordenances Fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Veure apartat Procediment

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, es pot demanar Cita Concertada per a fer el tràmit de manera presencial.  Per a demanar la cita cal trucar al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores o bé enviar un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat indicant la informació següent: nom i cognoms, DNI, telèfon mòbil, descripció i adreça de les obres

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2150)

Requeriments

L'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, estableix que l'horari de treball serà entre les 8 i les 20 hores dels dies laborables

Quan l'execució de l'obra suposi una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar l'autorització al departament de Serveis Viaris

Qui el pot demanar?

La persona interessada pel tràmit o un/a representant degudament autoritzat/da

Temps mitjà de resolució

Es podran iniciar les obres un cop transcorreguts 10 dies hàbils des de la presentació de la Comunicació Prèvia, sempre i quan no es comuniqui al titular la invalidesa de la Comunicació, i aquesta s'ajusti a la normativa urbanística vigent

Silenci administratiu

Positiu

Procediment

 1. Omplir i signar el formulari de Comunicació Prèvia (veure apartat Impresos del Tràmit).  Cal incloure les dades personals, dades de l’obra i marcar les creus que correspongui segons l’obra a fer i documentació aportada, marcar l’apartat DECLARO i signar.
 2. Fer el Registre d’Entrada telemàtic mitjançant el botó Tramitar. Cal identificar-se amb signatura electrònica o amb IdCAT Mòbil.  Caldrà adjuntar el formulari de Comunicació omplert i signat i la resta de documents segons les obres a fer (veure apartat Documentació Necessària)
 3. Els projectes han de ser en format PDF i els plànols han de disposar d’escala gràfica. La resta de documents poden ser en pdf, jpg, jpeg, gif o png.  No s’admeten formats comprimits.  No fragmenteu una unitat documental
 4. Cada document annexat pot tenir una mida màxima de 12 Mb.  En el cas que sigui de mida superior, caldrà presentar-lo a través del servei STATransfer, i afegir el justificant de transferència al registre d’entrada telemàtic.
 5. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran de complimentar el consentiment de notificacions electròniques, on ha de figurar el correu electrònic de notificació.
 6. Un cop fet el registre d’entrada, en pocs dies, heu de rebre l’autoliquidació, la qual caldrà abonar segons les formes de pagament previstes. Cal presentar el justificant d’abonament per registre d’entrada a:  https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17682. La Comunicació Prèvia no tindrà validesa si no ha estat abonada la carta de pagament.
 7. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena, s'enviarà el requeriment que correspongui.
 8. Passats 10 dies hàbils des de la presentació,(sense comptar dissabtes, diumenges ni festius), es podran iniciar les obres, sempre i quan no es comuniqui al titular la disconformitat amb la Comunicació presentada, aquesta s'ajusti a la normativa urbanística, ordenances municipals i compleixi amb les condicions establertes a la mateixa comunicació.
 9. La validesa de la Comunicació és de 6 mesos des de la data de registre d'entrada.

Documentació necessària

Per a totes les Comunicacions Prèvies:

 1. Model de Comunicació Prèvia i document de Condicions omplert i signat
 2. Fotocòpia del NIF o DNI del sol·licitant
 3. Pressupost
 4. Fotografies
 5. Autoliquidació i justificant de pagament
 6. Referència cadastral de l'immoble (rebut de l'IBI)
 7. Autorització del representant, si és el cas

* Per als següents tipus d'obres a més de la documentació genèrica també cal aportar la següent:

Obres de reforma amb canvis de distribució interior:

 1. Memòria tècnica
 2. Plànols de l'estat actual i de la nova distribució
 3. Certificat tècnic acreditatiu que no s'afecta a l'estructura

Obres en cobertes inclinades:

 1. Estudi bàsic de seguretat i salut (no cal visat)
 2. Full d'assumeix (no cal visat)

Tala d'arbres

 1. Pressupost d'una empresa de jardineria
 2. Còpia de la pòlisssa de R.Civil de l'empresa de jardineria

Instal·lar plaques solars

 1. Memòria tècnica (ha d'incloure justificació del compliment de l' Ordenança Instal·lacions / Plànol ordenança )
 2. Plànols en planta i alçat de la instal·lació

Si aquesta instal·lació es fa en una coberta inclinada, o si per a fer la instal·lació els treballadors tenen risc de caiguda, cal aportar a més:

 1. Estudi bàsic de seguretat i salut (no cal visat)
 2. Full d'assumeix (no cal visat)

Si la instal·lació ocupa 100 m2 o més de superfície, cal tramitar previament l'autorització de la Servitud Aeronàutica a AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aerea). 

Per això caldrà fer la presolucitud a la web  https://sede.seguridadaerea.gob.es/SSAACiudadano/

Un cop tramitada la presolicitud a AESA, caldrà presentar a l'Ajuntament per registre telemàtic la següent documentació:

 1. Còpia de la presol·licitud tramitada a AESA
 2. Plànols de situació, emplaçament, planta i alçats, incloent elements auxiliars (format PDF)
 3. La presentació d'aquesta documentació caldrà fer-la per registre telemàtic: https://tramitacio.vilanova.cat/sta/Relec/STAValidManager?url=Relec%2FTramitaForm&showApplet=false&lang=CA&dboidSolicitud=6269004632739110606106

 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Llicències, permisos i autoritzacions, Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració