Menú

Obres Menors. Comunicació prèvia

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Es poden tramitar amb Comunicació Prèvia obres de reforma menors, sense afectació estructural, en habitatges i locals dins de sòl urbà

No es poden tramitar en règim comunicat les obres que suposin l'afectació estructural de l'edifici, els canvi d'ús, ni tampoc aquelles obres que afectin als edificis inclosos en el Pla Especial i Catàleg Històric, Artístic i Natural de Vilanova i la Geltrú, així com qualsevol obra en finques situades en àmbits no urbans.

Tampoc es poden tramitar en règim comunicat les obres d'adequació de locals de pública concurrència, com ara bars, restaurants, tallers mecànics, gimnàs, ....  En aquest cas consulteu al departament de Llicències el tràmit administratiu.

Les obres hauran d'ajustar-se al planejament urbanístic vigent.

En concret es poden tramitar en règim comunicat les següents obres:

 1. Renovació de la cuina i/o bany.
 2. Reparar o substituir paviments, cel rasos, instal·lacions interiors i fusteria interior
 3. Repicar, enguixar i pintar parets i sostres
 4. Canvi de distribució interior d'habitatges i locals sense afectar l'estructura
 5. Reparar o substituir claveguera interior
 6. Substituir impermeabilització a cobertes planes i inclinades
 7. Reformes interiors a vestíbuls comunitaris i escales que no disminueixin dimensions ni afectin rampes.
 8. Substituir canaló de recollida d'aigües pluvials
 9. Tala d'arbres (sempre que no es tracti de masses arbòries o vegetació arbustiva)
 10. Neteja i desbrossat de solars urbans  
 11. Reparar i pintar tanques
 12. Instal·lació de plaques solars o fotovoltàiques sempre i quan no sigui un edifici inclòs dins de l'àmbit del Nucli Antic o inclòs en el Pla Especial i Catàleg Històric Artístic. En aquest cas caldrà sol·licitar llicència d'obres (veure el tràmit Obres. Instal·lacions i Rases de Serveis, Plaques Solars i Aparells de Climatització Llicència)

 

Preu: Veure Ordenances Fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Veure apartat Procediment

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2150)

Requeriments

L'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, estableix que l'horari de treball serà entre les 8 i les 20 hores dels dies laborables

Quan l'execució de l'obra suposi una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar l'autorització al departament de Serveis Viaris

Procediment

 1. Enviar correu electrònic a llicencies@vilanova.cat, amb el model omplert i signat de Comunicació Prèvia d'Obres Menors, el pressupost detallat de les obres i la resta de documentació necessària, atenent el tipus d'obra.
 2. Abonar l'autoliquidació que els serveis administratius de Llicències us hauran enviat per correu electrònic.
 3. Accedir al registre d'entrada telemàtic a través del botó tramitar en línia, on caldrà penjar tota la documentació requerida, inclòs el justificant de pagament de l'autoliquidació.
 4. El projecte ha de ser en format PDF i tots els plànols han de disposar d'escala gràfica. 
 5. La resta de documents poden ser en aquests formats: pdf, jpg, jpeg, gif, png.
 6. Cada document annexat podrà tenir una mida màxima de 12 Mb. No s'admeten formats comprimits.  En el cas que calgui presentar un document de mida més gran caldrà presentar-lo a traves del serveiSTATransfer
 7. Tots els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin hauran d'incloure, en el moment de fer el registre d'entrada telemàtic, el correu electrònic de notificació, així com complimentar el consentiment de notificacions electròniques.
 8. Passats 10 dies hàbils des de la presentació, (sense comptar dissabtes, diumenges ni festius), es podran iniciar les obres, sempre i quan no es comuniqui al titular la disconformitat amb la Comunicació presentada, i aquesta s'ajusti a la normativa urbanística, a les ordenances municipals, així com les condicions de establertes a la mateixa comunicació.
 9. El termini per a fer les obres és de 6 mesos des del registre d'entrada de la Comunicació

Qui el pot demanar?

La persona interessada pel tràmit o un/a representant degudament autoritzat/da

Temps mitjà de resolució

Es podran iniciar les obres un cop transcorreguts 10 dies hàbils des de la presentació de la Comunicació Prèvia, sempre i quan no es comuniqui al titular la invalidesa de la Comunicació, i aquesta s'ajusti a la normativa urbanística vigent

Silenci administratiu

Positiu

Documentació necessària

Per a totes les Comunicacions Prèvies:

 1. Model de Comunicació Prèvia i document de Condicions omplert i signat
 2. Fotocòpia del NIF o DNI del sol·licitant
 3. Pressupost
 4. Fotografies
 5. Autoliquidació i justificant de pagament
 6. Referència cadastral de l'immoble (rebut de l'IBI)
 7. Autorització del representant, si és el cas

* Per als següents tipus d'obres a més de la documentació genèrica també cal aportar la següent:

Obres de reforma amb canvis de distribució interior:

 1. Memòria tècnica
 2. Plànols de l'estat actual i de la nova distribució
 3. Certificat tècnic acreditatiu que no s'afecta a l'estructura

Obres en cobertes inclinades:

 1. Estudi bàsic de seguretat i salut (no cal visat)
 2. Full d'assumeix (no cal visat)

Tala d'arbres

 1. Pressupost d'una empresa de jardineria
 2. Còpia de la pòlisssa de R.Civil de l'empresa de jardineria

Instal·lar plaques solars

 1. Memòria tècnica (ha d'incloure justificació del compliment de l'Ordenança d'Instal·lacions)
 2. Plànols en planta i alçat de la instal·lació

Si aquesta instal·lació es fa en una coberta inclinada, o si per a fer la instal·lació els treballadors tener risc de caiguda, cal aportar a més:

 1. Estudi bàsic de seguretat i salut (no cal visat)
 2. Full d'assumeix (no cal visat)

Si la instal·lació té a partir de 100 m2 de superfície, cal tramitar previament l'autorització de la Servitud Aeronàutica a AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aerea). 

Per això caldrà fer la presolucitud a la web  https://sede.seguridadaerea.gob.es/SSAACiudadano/

Un cop tramitada la presolicitud a AESA, caldrà presentar a l'Ajuntament per registre telemàtic la següent documentació:

 1. Còpia de la presol·licitud tramitada a AESA
 2. Plànols de situació, emplaçament, planta i alçats, incloent elements auxiliars (format PDF)
 3. La presentació d'aquesta documentació caldrà fer-la per registre telemàtic: https://tramitacio.vilanova.cat/sta/Relec/STAValidManager?url=Relec%2FTramitaForm&showApplet=false&lang=CA&dboidSolicitud=6269004632739110606106

 

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Llicències, permisos i autoritzacions, Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració