Menú

Inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

Comparteix:

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

Per accedir a un habitatge amb protecció oficial, cal estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

Una vegada inscrites, poden participar en els processos d'adjudicació aquelles persones  sol·licitants que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l'inici del procediment d'adjudicació en qüestió.
La inscripció en el Registre té una vigència de tres anys.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900
Tramitable per via telemàtica

Sol·licitud d'inscripció ON LINE

Requeriments

S'hi pot inscriure qualsevol persona que compleixi els següents requisits: 

a) Ser major d'edat o estar emancipat.
b) No disposar d'habitatge o tenir necessitat d'habitatge, d'acord amb el que preveu l'article 8 del Decret 106/2009 de 19 de maig.
c) Estar empadronada en un municipi de Catalunya (com a mínim la persona que figura com a sol·licitant).
d) Complir el límit d'ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per a les persones adjudicatàries d'aquests habitatges.
e) No trobar-se en les circumstàncies d'exclusió previstes a la normativa vigent.
f) No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment.

Els requisits exigits per ser inscrit en el Registre s'han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d'inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

Procediment

La inscripció es pot realitzar presencialment  o a través d'Iinternet: 

INSCRIPCIÓ PRESENCIAL:  l'interessat/ada ha d'emplenar el full de sol·licitud i la declaració responsable i lliurar-lo a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. No cal demanar cita prèvia.

INSCRIPCIÓ INTERNET: la persona sol·licitant pot inscriure's directament a través del web http://www.registresolicitants.cat, però caldrà que, posteriorment, imprimeixi  l'imprès de sol·licitud generat, que haurà de signar i lliurar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, per tal que facin el registre d’entrada.

Un cop tramitada la petició, la persona interessada rebrà per correu la resolució de la inscripció en el registre.

Les persones inscrites en el Registre tindran l'opció de participar en els procediments d'adjudicacions d'habitatges de protecció oficial (HPO) del municipi, sempre que compleixin els requisits específics de la convocatòria i hi estiguin inscrits abans de l'inici del procediment d'adjudicació en qüestió.
La inscripció en el Registre té una vigència de tres anys. 
El/la sol·licitant queda obligat/da a notificar qualsevol canvi que es produeixi en relació a les dades facilitades en el moment de la seva inscripció.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona empadronada a Vilanova i la Geltrú que compleixi els requisits indicats.

Temps mitjà de resolució

Variable en funció de l'acreditació del compliment dels requisits per part de la persona sol·licitant.

Documentació necessària

Cal presentar: 
• Imprès de sol·licitud i declaració responsable degudament emplenats i signats per totes les persones majors d'edat que hi figurin a la sol·licitud, fent especial menció atenció a l'apartat Dades del sol·licitant a efectes notificació (pàgina 2).
• Fotocòpia compulsada, o original i fotocòpia, del DNI /o NIE de totes les persones majors d'edat que figurin a la sol·licitud.
• Fotocòpia compulsada, o original i fotocòpia, del Llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable. 
• Certificat d'empadronament a Vilanova i la Geltrú, amb la indicació de la data d'alta de la persona sol·licitant (ho proporciona l'OAC en el moment de registre)
• Fotocòpia compulsada, o original i fotocòpia, de la documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (fotocòpia de la declaració de la renda,o  fotocòpia del certificat d'ingressos o de la pensió, etc.)
• Fotocòpia compulsada, o original i fotocòpia, de la resta de documentació addicional que cal aportar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d'aportar fotocòpia del conveni regulador i de la sentència que l'aprova; en el cas de persones amb alguna minusvalidesa, documentació que ho acrediti, etc.
 

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració