Menú

Inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Per accedir a un habitatge amb protecció oficial, cal estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

Una vegada inscrites, poden participar en els processos d'adjudicació aquelles persones que compleixin els requisits exigits i hi estiguin inscrits abans de l'inici del procediment d'adjudicació en qüestió.
La inscripció en el Registre té una vigència d'un any. Transcorregut aquest termini, rebreu una notificació per si us voleu tornar a inscriure.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
Presencialment

Totes les tramitacions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible fer-ho, cal que contacteu amb l'OFICINA LOCAL D'HABITATGE:

Via telemàtica

Des del botó TRAMITAR EN LÍNIA que trobareu a continuació, podeu tramitar en línia  aquesta sol·lciitud.

Requeriments

S'hi pot inscriure qualsevol persona que compleixi els següents requisits:  
a) Ser major d'edat o estar emancipat legalment.
b) No disposar d'habitatge o tenir necessitat d'habitatge, d'acord amb el que preveu l'article 8 del Decret 106/2009 de 19 de maig.
c) Estar empadronat/da en un municipi de Catalunya (com a mínim la persona que figura com a sol·licitant).
d) Complir el límit d'ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial per a les persones adjudicatàries d'aquests habitatges.
e) No trobar-se en les circumstàncies d'exclusió previstes a la normativa vigent.
f) No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment.

Els requisits exigits per ser inscrit en el Registre s'han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d'inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona empadronada a Vilanova i la Geltrú que compleixi els requisits indicats.

Temps mitjà de resolució

Variable en funció de l'acreditació del compliment dels requisits per part de la persona sol·licitant.

Procediment

La inscripció s'ha de realitzar preferiblement a través d'internet: 
INSCRIPCIÓ INTERNET: la persona sol·licitant pot inscriure's directament a través del web http://www.registresolicitants.cat, però caldrà que, posteriorment, presenti a l'Oficina Local d'Habitatge l'imprès de sol·licitud generat i degudament signat.  Si disposeu de certificat de signatura digital, ho podreu aportar telemàticament, si no, en paper,al registre general de l'Ajuntament, adreçant-lo a l'OLH.


Un cop tramitada la petició, la persona interessada rebrà per correu la resolució de la inscripció en el registre.

Les persones inscrites en el Registre tindran l'opció de participar en els procediments d'adjudicacions d'habitatges de protecció oficial (HPO) del municipi, sempre que compleixin els requisits específics de la convocatòria i hi estiguin inscrits abans de l'inici del procediment d'adjudicació en qüestió.
El/la sol·licitant queda obligat/da a notificar qualsevol canvi que es produeixi en relació a les dades facilitades en el moment de la seva inscripció.

Documentació necessària

Cal presentar: 
• Imprès de sol·licitud i declaració responsable degudament emplenats i signats per totes les persones majors d'edat que hi figurin a la sol·licitud, fent especial menció atenció a l'apartat Dades del sol·licitant a efectes notificació (pàgina 2).
• DNI /o NIE de totes les persones majors d'edat que figurin a la sol·licitud.
• Llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable. 
• Certificat d'empadronament a Vilanova i la Geltrú, amb la indicació de la data d'alta de la persona sol·licitant (ho proporciona el propi ajuntament)
• Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència
• Altra documentació addicional que cal aportar, en funció de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d'aportar fotocòpia del conveni regulador i de la sentència que l'aprova; en el cas de persones amb alguna minusvalidesa, documentació que ho acrediti, etc.

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Ajuda a la tramitació en línia

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració