Menú

Obres Menors. Adequar Local per a exercir una Activitat Classificada en règim de comunicació. Llicència

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Llicència d'obres menors per a adequar locals per a Activitats Classificades per la Llei 18/2020 i 20/2009 (LPCAA)  en règim de comunicació (bars, restaurants, activitats recreatives, gimnàs, tallers, ....). Inclou els canvis de distribució interior encara que no afectin l'estructura. 

En el cas d'obres de poca entitat i per a aquest tipus d'activitats, consulteu abans el tràmit que cal fer.

En la resta d'activitats no incloses en aquesta classificació i que no afectin elements estructurals, es pot tramitar una Comunicació Prèvia d'Obres Menors (veure tràmit).

Un cop acabades les obres d'adequació de l'establiment cal presentar la documentació del Régim de Comunicació per a l'Obertura de l'Activitat. 

En el cas de les activitats classificades en l'annex I i II, segons LPCAA i LEPAR, la tramitació de la llicència d'obres i d'activitats es farà en expedients indepentdents però de forma simultània.

Preu: Veure Ordenances Fiscals 5 i 10

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

veure apartat Procediment

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Els obligats legals han de fer el tràmit de forma telemàtica. Consulteu els obligats legals aquí: Obligats legals 

Si no sou obligat legal, la tramitació serà preferenment telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat Procediment. Tot i això, si no us es possible fer el tràmit telemàtic, es pot demanar Cita Concertada per a fer el tràmit de manera presencial.  Per a demanar la cita cal trucar al 938140000 extensió 2150 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores o bé enviar un correu electrònic a llicencies@vilanova.cat indicant la informació següent: nom i cognoms, DNI, telèfon mòbil, descripció i adreça de les obres

Oficina de Llicències urbanístiques
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2150)

Requeriments

D’acord amb l'article 24 de l'Ordenança reguladora de soroll i vibracions, l'horari de treball estarà comprès entre les 8 i les 20 h. dels dies laborables.

Quan les obres comportin una ocupació o afectació de la via pública, caldrà tramitar la corresponent autorització al departament de Serveis Viaris

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o representant legalment acreditat

Temps mitjà de resolució

1 mes en el tràmit d'obres menors i 2 mesos en el tràmit d'obres majors.

Procediment

 1. Omplir i signar el formulari de sol·licitud de Llicència d’Obres Menors Adequació Local (veure apartat impresos del tràmit”)  Cal incloure les dades personals, dades de l’obra i marcar les creus que correspongui segons l’obra a fer i documentació aportada.
 2. Fer el registre d’entrada telemàtic mitjançant el botó Tramitar. Cal identificar-se amb signatura electrònica o amb IdCAT Mòbil. Caldrà adjuntar el formulari de sol·licitud omplert i signat així com la resta de documentació requerida segons les obres a fer (veure apartat “documentació necessària)
 3. El projecte ha de ser en format PDF i els plànols han de disposar d’escala gràfica. La resta de documents poden ser en pdf, jpg, jpeg, gif o png.  No s’admeten formats comprimits. No fragmenteu una unitat documental.
 4. Cada document annexat pot tenir una mida màxima de 12 Mb. En el cas que sigui de mida superior, caldrà presentar-lo a través del servei STATransfer, i afegir el justificant de transferència al registre d’entrada telemàtic.
 5. Els obligats legals i les persones físiques que ho desitgin, hauran de complimentar el consentiment de notificacions electròniques, on ha de figurar el correu electrònic de notificació.
 6. Un cop fet el registre d’entrada, en pocs dies, heu de rebre l’autoliquidació, la qual caldrà abonar segons les formes de pagament previstes. Cal presentar el justificant d’abonament per registre d’entrada a:  https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=17682 No es concedirà la llicència d’obres si no s’ha abonat prèviament l’autoliquidació.
 7. La sol·licitud i el projecte seran analitzats pels Serveis Tècnics Municipals que han d'emetre el corresponent informe.
 8. Si cal aportar nova documentació o fer alguna esmena s'enviarà el requeriment que correspongui.
 9. La resolució es notificarà al sol·licitant o el seu representant.
 10. Un cop concedida la llicència, hi ha un termini de 6 mesos per a fer les obres.

Observacions

Tenir en compte que quan l'activitat que es vulgui instal.lar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis i estiguin incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, acitvitats, infraestructures i edificis, caldrà sol.licitar prèviament l'informe d'incendis.

(veure tràmit Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis)https://seuelectronica.vilanova.cat/tramits/detall?id=124

L'informe favorable d'incendis 'sha de presentar juntament amb la documentació de la llicència d'obres menors. No es podrà atorgar la llicència si no es disposa d'aquest informe.

 

 

 

 

Documentació necessària

 1. Full de sol.licitud específica de llicències d'obres menors d'adequació de local per exercir una activitat.
 2. Fotocòpia del NIF o CIF
 3. Referència cadastral de la finca (rebut de l'IBI)
 4. Pressupost
 5. Projecte d'obres signat per la propietat.
 6. Projecte d'activitats.
 7. Estudi acústic si escau (ordenança municipal de soroll i vibracions)
 8. Informe favorable d'incendis, en cas que l'activitat estigui classificada per la Llei 3/10.
 9. Full d'assumeix del tècnic competent
 10. Fotografies
 11. Omplir i signar el document de Bones Pràctiques en el cas que l'obra suposi la manipulació d'elements que continguin amiant.
 12. Document d'acceptació dels residus de l'obra per un gestor de residus autoritzat, en el cas que el volum de residus generats a l'obra sigui superior a 10 m3 de runa. En el document ha de constar: codi del gestor, domicili de l'obra i l'import de fiança dipositada.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració