Menú

Activitats. Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries (en creació)

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

 

Preu: Ordenança fiscal municipal, número 9

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina de Llicències d'Activitats
Plaça de la Vila, 8 1r
Tel.: 938140000 (Ext. 2130)

Requeriments

Per presentar el Règim de comunicació prèvia, activitats REPAR, cal veure apartat d'impressos del tràmit: documentació per a sol.licitud de comunicació prèvia (REPAR).

Per presentar el Règim de comunicació prèvia, activitats REPAR, per canvi de nom, cal veure l'apartat d'impressos del tràmit: Documentació canvi de titularitat(REPAR)

Procediment

La comunicació s'ha de formalitzar un cop acabades les obres i instal.lacions necessàries, que ha d'estar emparades per la corresponent llicència urbanística, o en el seu defecte de la comunicació prèvia d'obres no subjectes a llicència i també per la resta de llicències sectorials necessàries. 

Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones o empreses titulars i dels tècnics que hagin lliurat les certificacions, mesuraments, anàlisis i comprovacions que, d'acord amb la normativa sectorial, són preceptius.

La comunicació no atorga als titulars de l'activitat facultats sobre el domini públics, el serveis públic o els bén col.lectius.

L'ajuntament podrà realitzar una visita de comprovació per a verificar que l'activitat es desenvolupa d'acord amb la comuniació presentada, o exercir la corresponent acció inspectora en qualsevol moment, amb independència de les actuacions de control periòdic.

Observacions

Els establiments oberts al públic on s'exerceixen  espectacles públics i activitats recreatives s'han de sotmetre a controls periòdics cada 4 anys per garantir l'adequació permanent a les determinacions legals de l'establiment, llevat que per ordenança municipal s'estableixi una altra regulació.

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració