Menú

Fraccionament anual dels tributs

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol.licitud de fraccionament anual dels tributs

Període de tramitació

Fins el 15 de febrer de l'any en curs

Termini de la sol·licitud

Fins el 15 de febrer de l'any en curs

Com es pot tramitar:  Fora de termini
En línia, a la Carpeta Ciutadana (requereix CIP o certificat digital)

Mitjançant Carpeta Ciutadana, amb certificat digital

Presencialment

Abans de realitzar aquesta tramitació informeu-vos trucant al telèfon 93 814 00 00 (extensió 2630) de dilluns a divendres de 9:30 a 14 hores o enviant un correu electrònic a l'adreça recaptacio@vilanova.cat

Procediment

Amb la finalitat de facilitar el pagament en període voluntari dels deutes de cobrament periòdic als obligats tributaris, s'estableix un règim especial de pagament que s'anomena "compte corrent tributari". Aquesta forma de pagament s'aplicarà única i exclusivament als tributs de cobrament periòdic següents: Taxa de guals, Taxa d'Escombraries (Domiciliàries i Industrials), Impost sobre Béns Immobles Urbana i Rústica i Impost d'Activitats Econòmiques.
El sol.licitant no pot tenir deutes pendents en via executiva, llevat que estiguin fraccionats, ajornats o suspesos i es compleixin els terminis concedits.
L'import de les quotes resultants del compte corrent tributari no podrá ser inferior a 15 € mensuals.
El pagament de les quotes mensuals es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.
El pagament dels tributs acollits al compte corrent tributari es realitzarà en onze quotes mensuals, abans de l'acabament de l'exercici. Les quotes es carregaran l'últim dia hàbil de cada mes, a partir del mes de febrer i fins al mes de desembre.

Aquesta autorització té caràcter indefinit des de la data de la sol.licitud i fins que el sol.licitant
presenti per escrit la baixa a l’Ajuntament.

Qui el pot demanar?

La persona titular dels tributs o persona degudament autoritzada

Temps mitjà de resolució

Immediat

Documentació necessària

- Sol·licitud específica degudament complimentada.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Gestió tributària i recaptació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració