Menú

Sol·licitud de no subjecció al pagament de la Taxa d'Escombraries Industrials

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Sol·licitud de no subjecció al pagament de la Taxa d'Escombraries Industrials pels titulars de les activitats que generin residus comercials la gestió dels quals es realitzi totalment mitjançant un gestor autoritzat.

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Empleneu el model de sol·licitud general, adjuntant la sol·licitud específica, i els documents acreditatius de la gestió de la totalitat dels residus

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

- La no subjecció s'ha de demanar de forma expressa a l'Ajuntament abans del 31 de març de l'exercici següent a aquell en que es pretén l'aplicació de la no subjecció.

- En el supòsit d'inici de l'activitat, la no subjecció es podrà demanar dintre del termini de pagament en voluntària de la primera liquidació. La no formalització d'aquesta sol.licitud expressa comportarà la subjecció a la taxa municipal.

Qui el pot demanar?

- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.

Procediment

De manera telemàtica amb el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l`ús de certificat digital i signatura electrònica.

Emplenar el formulari electrònic i adjuntar la documentació requerida: documents acreditatius de la gestió de la totalitat dels residus.

Observacions

Aquesta sol·licitud s'ha de renovar anualment

Documentació necessària

Sol·licitud de no subjecció per a l'exercici en curs:

- Còpia del/s contracte/s amb els gestors privats corresponents amb indicació del codi de residu i de la vigència per l'exercici pel qual es demana la no subjecció.

- Breu memòria descriptiva dels residus comercials assimilables als municipals generats per l'activitat.

Sol·licitud de no subjecció per a l'exercici anterior:

- Còpia del/s contracte/s amb els gestors privats corresponents amb indicació del codi de residu i de la vigència per l'exercici pel qual es demana la no subjecció.

- Albarans de lliurament on s'indiqui el codi de residu, la quantitat (pes o volum) que justifiquin la totalitat del període de no subjecció.

- Breu memòria descriptiva dels residus comercials assimilables als municipals generats per l'activitat.

Impostos i taxes relacionats

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Gestió tributària i recaptació
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració