Menú

SIDH-Ofideute: Servei d'Intermediació en Deutes d'Habitatge

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

És un servei adreçat a les persones de Vilanova i la Geltrú que es trobin en risc de perdre el seu habitatge  per no poder pagar la hipoteca o bé el lloguer concertat amb una entitat bancària o gran tenidor.   El SIDH disposa d'una advocada experta en la matèria que estudia el cas i intermedia amb l'entitat.
S'hi poden adreçar totes les persones titulars d'una hipoteca d' habitatge habitual i també els avaladors d'altres hipoteques que es trobin en risc de perdre el seu habitatge. El servei també atén consultes i negocia sobre clàusules abusives, sobre lloguers amb entitats bancàries i grans tenidors d'habitatge i també tramita les peticions de lloguer social de persones ocupants d'habitatges d'entitats bancàries i grans tenidors.

Període de tramitació

Tot l'any.

Termini de la sol·licitud

Tot l'any

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal adjuntar l'imprès de sol·licitud d'aquest tràmit i tota la documentació requerida. Per fer-ho heu de tenir certificat digital o idCAT Mòbil.  Si no el teniu, podeu obtenir-lo aquí.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

Totes les tramitacions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible fer-ho, cal que contacteu amb l'OFICINA LOCAL D'HABITATGE:

Requeriments

-Es pot sol·licitar el servei tant si la persona encara no es troba en situació d'impagament però preveu que en un futur no podrà pagar la hipoteca, com si ja té deutes de quotes. També es pot sol·licitar en cas que ja s'hagi iniciat la reclamació judicial i fins i tot encara que ja s'hagi fixat data de subhasta. En canvi, un cop subhastat l'habitatge, ja no es podrà fer intermediació amb el banc, llevat que sigui per negociar un lloguer social.
-L'habitatge en risc de pèrdua ha de ser la residència habitual de la persona que sol·licita la intermediació, o bé, si no hi viu, acreditar-ne un motiu, com seria per exemple, en el cas de separacions o divorcis.
- Com a norma, no s'atendran els casos de persones que siguin propietàries de més d'un habitatge, però s'admeten excepcions, com per exemple, que es tracti d'una hipoteca pont per adquisició d'un nou habitatge, que siguin propietaris d'un segon habitatge com a conseqüencia de separacions o herències, etc.

- Tambés s'hi poden adreçar les persones ocupants sense títol habilitant d'habitatges propietat de bancs i grans tenidors que compleixin els criteris previstos al Decret 17/2019 per a la sol·licitud d'un lloguer social.

Qui el pot demanar?

El/la titular de la hipoteca o del contracte de lloguer. Els/les avaladors. Altres persones afectades que necessitin ajut legal per intermediar amb el banc o gran tenidor.

Temps mitjà de resolució

Variable, en funció de la resposta del banc

Procediment

Qualsevol persona que necessiti assessorament o vulgui que intermediem amb el seu banc o amb un gran tenidor, ha de dirigir-se a l'Oficina d'Habitatge, trucant al 93 816 90 25,  per demanar cita amb l'advocada del SIDH que estudiarà el seu cas i farà un informe-proposta amb les possibles vies de negociació amb l'entitat financera. Aquest informe-proposta serà adreçat a l'entitat financera per iniciar la negociació.  
Per poder ser atesos per l'advocada caldrà aportar prèviament la documentació que es detalla a sota,  per tal que l'advocada pugui estudiar el cas i fer una proposta d'intermediacio amb el banc.

Per a consultes urgents amb data de llançament es pot sol·licitar una entrevista  amb l'advocada tot i no disposar encara de la documentació complerta requerida.
 

Documentació necessària

 • Impresos del tràmit (full autorizació a intermediar i consentiment dades)
 • DNI/NIE de tots els titulars de la hipoteca.
 • DNI/NIE dels avalistes, en cas que n’hi hagi.
 • Escriptura de compravenda.
 • Escriptura del préstec o préstecs hipotecaris, en cas que en tingueu més d’un sobre el mateix habitatge.
 • Certificat de l’estat del préstec (document que ha de fer-vos l’entitat financera, indicant les dades de la hipoteca o préstecs, pagaments, deute i l’import que resta pendent de pagament)
 • Certificat d’empadronament i de convivència amb la relació de tots els membres de la unitat familiar (per als empadronats al municipi de Vilanova i la Geltrú no caldrà aportar-lo perquè el document ja l’expedeix l’Ajuntament, però en cas d’avalistes o co-titulars que estiguin empadronats fora del municipi, sí caldrà que portar-lo).
 • Acreditació d’ingressos disponibles, de tots els membres de la unitat familiar, mitjançant el document que correspongui:Declaració Renda del darrer exercici fiscal, o bé Certificat d’Imputacions de l’IRPF (expedit per l’Agència Tributària) en cas que no estigui obligat a fer la declaració/Certificat de pensions (en cas de ser pensionista)/Certificat de prestacions o subsidis d’atur/Certificat de no rebre cap prestació/Qualsevol altre document o declaració jurada sobre els ingressos disponibles que l’interessat/da consideri oportú.
 • Darrers rebuts de la hipoteca en el vostre poder (mínim el darrer que es va pagar, però si potser, porteu-ne els 3 últims pagats).
 • Nota simple expedida pel Registre de la Propietat relativa a l’habitatge (sobretot cal portar-la en cas de que l’interessat vulgui sol·licitar la dació en pagament o bé si té altres deutes a part del derivat de l’impagament del préstec hipotecari).
 • Notificacions judicials, en cas que tingueu alguna
 • Acords de separació, si és el cas.
 • Sol·licitud/s formulades per obtenir ajut/s al pagament del préstec hipotecari o resolució de concessió dels ajuts, en cas que n’hagueu demanat.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració