Menú

Ajuts i subvencions: Subvenció per al pagament del lloguer. CONVOCATÒRIA MITMA 2020

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Són subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.
La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatoria, i no és renovable, és a dir, cal demanar de nou la subvenció cada any, en cas que es torni a obrir convocatoria.
La quantia de la subvenció es calcula segons l'import del lloguer i els ingressos acreditats, éssent el màxim a percebre 2.400 euros anuals.

Període de tramitació

Anualitat 2020

Termini de la sol·licitud

Fins el 3 de juliol de 2020

Com es pot tramitar:
Tramitable al Servei de Tramitació Avançada

Des del botó TRAMITAR EN LÍNIA que trobareu a continuació, podeu presentar l'imprès de sol·licitud d'aquest tràmit i tota la documentació requerida. Per fer-ho heu de tenir certificat digital o idCAT Mòbil.  Si no el teniu, podeu obtenir-lo aquí.

Per correu electrònic

Per adreçar-vos directament al gestor del tràmit: vcanales@vilanova.cat

 
Per telèfon

Per consultes sobre el vostre tràmit: 93.814.00.00 (ext. 2063)

Presencialment

Totes les tramitacions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figuren a l'apartat SERVEI DE TRAMITACIÓ AVANÇADA. En cas que no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, cal que contacteu amb l'OLH:

Oficina Local d'Habitatge
Plaça de la Vila, 8 Edifici nou, 1r pis
Tel.: 938169031 / 938140000 (Ext. 2060)

Requeriments

Els requisits per poder optar a l'ajut es detallen a la Resolució de la convocatòria (veure Normatives relacionades). També podeu consultar-los en el web de la Generalitat de Catalunya.

Procediment

Cal que la persona interessada empleni l'imprès de sol·licitud i presenti a través del portal de l'Oficina Virtual de Tramits degudament signat i acompanyat de la documentació que s'indica en el mateix imprès. 

També es pot fer el tràmit presencialment, demanant cita concertada trucant al 93 814 00 00 (EXT 2063)

 

Observacions

La notificació dels actes de tramitació i de resolució es farà per mitjà de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Oficina Local d'Habitatge de Vilanova i la Geltrú, al web habitatge.gencat.cat i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler.

Qui el pot demanar?

Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya (en aquest cas, a Vilanova i la Geltrú) i compleixin els requisits de la convocatòria.

Temps mitjà de resolució

Entre 3 i 6 mesos, des del tancament de la convocatòria.

Silenci administratiu

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, degudament motivada, és de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Negatiu

Documentació necessària

  1. L'imprès de sol·licitud, degudament emplenat i signat.
  2. El full de transferència bancària normalitzat, on s'indica el nº de compte bancari on es cobrarà la prestació (ha d'anar segellat pel banc).
  3. El contracte de lloguer.
  4. Les persones sol·licitants que autoritzin expressament l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Certificat o volant de convivència. Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2018. Certificats ATUR del SOC i SEPE. Certificats de prestacions o pensions emesos per l'INSS o òrgan gestor. Certificats de discapacitat de l'Institut de Treball, Afers Socials i Família. Títol de família nombrosa vigent. Títol de família monoparental vigent.
  5. Altra documentació original, que caldrà aportar segons cada cas, per acreditar una situació específica: Llibre de família, documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres processos equivalents, acreditació de la condició de víctima de violència de gènere o de víctima de terrorisme o de ser persona jove extutelada, etc . (Per a més detall, sobre la documentació requerida, consulteu el següent enllaç).

 

 

 

 

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració