Menú

Ajuts i subvencions: Subvenció per al pagament del lloguer. CONVOCATÒRIA MITMA 2022

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Són subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o a una habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a sectors de població en risc d'exclusió social majors de 36 anys.
La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatoria, i no és renovable, és a dir, cal demanar de nou la subvenció cada any, en cas que es torni a obrir convocatoria.

Període de tramitació

Anualitat 2022

Termini de la sol·licitud

Del 28 de juny al 15 de juliol

Com es pot tramitar:
En línia (requereix certificat digital)

Des del botó TRAMITAR EN LÍNIA que trobareu a continuació, podeu fer la vostra sol·licitud en línia i presentar tota la documentació requerida. Per fer-ho heu de tenir certificat digital o idCAT Mòbil. Si no el teniu, podeu obtenir-lo aquí.

Totes les tramitacions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible fer-ho, cal que contacteu amb l'OFICINA LOCAL D'HABITATGE:

Presencialment

Totes les tramitacions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible fer el registre telemàtic, podeu fer registre presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Per a resoldre dubtes i fer consultes, podeu també adreçar-vos a l'Oficina Local d'Habitatge:

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900 Preu trucada del 010: 0,15 € per a l'establiment de trucada i 0,18 € per minut
Oficina Local d'Habitatge
Plaça de la Vila, 8 Edifici nou, 1r pis
Tel.: 938169031 / 938140000 (Ext. 2060)

Requeriments

Els requisits per poder optar a l'ajut es detallen a la Resolució de la convocatòria, modificada per la DSO/1903/2022. També podeu consultar-los en el web de la Generalitat de Catalunya.

Procediment

Cal que la persona interessada presenti la seva sol·licitud a través del portal de l'Oficina Virtual de Tramits, acompanyada de la documentació que s'indica en l'imprès de sol·licitud.

En cas de dificultats per fer el tràmit on-line, poseu-vos en contacte amb l'OFICINA LOCAL D'HABITATGE (93.816.90.31)

 

Observacions

La notificació dels actes de tramitació i de resolució es farà per mitjà de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Oficina Local d'Habitatge de Vilanova i la Geltrú, al web habitatge.gencat.cat i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler.

Qui el pot demanar?

Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d'un habitatge o d'una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya (en aquest cas, a Vilanova i la Geltrú) i compleixin els requisits de la convocatòria.

Silenci administratiu

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, degudament motivada, és de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Negatiu

Documentació necessària

  1. L'imprès de sol·licitud, degudament emplenat i signat.
  2. El full de transferència bancària normalitzat, on s'indica el número de compte bancari on es cobrarà la prestació (ha d'anar segellat pel banc).
  3. El contracte de lloguer.
  4. Les persones sol·licitants que autoritzin expressament l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Certificat o volant de convivència. Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2020. Certificats ATUR del SOC i SEPE. Certificats de prestacions o pensions emesos per l'INSS o òrgan gestor. Certificats de discapacitat de l'Institut de Treball, Afers Socials i Família. Títol de família nombrosa vigent. Títol de família monoparental vigent.
  5. Altra documentació original, que caldrà aportar segons cada cas, per acreditar una situació específica: Llibre de família, documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres processos equivalents, acreditació de la condició de víctima de violència de gènere o de víctima de terrorisme o de ser persona jove extutelada, etc .
  6. Acreditació d’ingressos de l’any en curs, si escau, la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2020.

Per a més detall, sobre la documentació requerida, consulteu el següent enllaç.

 

 

 

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració