Menú

Ajut al lloguer: sol·licitud subvenció per al pagament del lloguer. CONVOCATÒRIA MIFO 2019

Comparteix:

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

Són subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.
La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatoria, i no és renovable, és a dir, cal demanar de nou la subvenció cada any, en cas que es torni a obrir convocatoria.
La quantia de la subvenció és del 40% de l'import del lloguer, amb un màxim de 2.400 euros anuals.

Període de tramitació

Anualitat 2019

Termini de la sol·licitud

Fins el 7 de juny de 2019

Com es pot tramitar:
Presencialment A les oficines indicades
Oficina Local d'Habitatge
Plaça de la Vila, 8 Edifici nou, 1r pis
Tel.: 938169031 / 938140000 (Ext. 2060)
Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC
Plaça de la Vila, 8
Tel.: 010 / 938143900

Requeriments

Els requisits per poder optar a l'ajut es detallen a la Resolució de la convocatòria (veure Normatives relacionades). També podeu consultar-los en el web de la Generalitat de Catalunya.

Procediment

Cal que la persona interessada empleni l'imprès de sol·licitud i el porti a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, degudament signat i acompanyat de la documentació que s'indica en el mateix imprès. 
Caldrà presentar originals de la documentació, per tal que en el moment de registrar la sol·licitud es puguin escanejar amb codi de verificació.

 

Observacions

La notificació dels actes de tramitació i de resolució es farà per mitjà de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Oficina Local d'Habitatge de Vilanova i la Geltrú, al web habitatge.gencat.cat i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler.

Qui el pot demanar?

Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya (en aquest cas, a Vilanova i la Geltrú) i compleixin els requisits de la convocatòria.

Temps mitjà de resolució

Entre 3 i 6 mesos, des del tancament de la convocatòria.

Silenci administratiu

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, degudament motivada, és de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Negatiu

Documentació necessària

  1. L'imprès de sol·licitud, degudament emplenat i signat.
  2. El full de transferència bancària normalitzat, on s'indica el nº de compte bancari on es cobrarà la prestació (ha d'anar segellat pel banc).
  3. DNI/NIF/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència.
  4. Tots els rebuts de lloguer de 2019, pagats fins a la data.
  5. Acreditació dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral:  amb la Declaració IRPF ANY 2017 o certificat d'imputacions de l'IRPF de l'any 2017, en cas que no estiguin obligats a fer la declaració de renda,  que no caldrà aportar si es signa autorització de consulta telemàtica (vegeu punt 7). En cas que el sol·licitant o algun altre membre hagi variat substancialment els seus ingressos, caldrà que aporti comprovants originals dels seus ingressos actuals i que empleni el full de declaració responsable d'ingressos.
  6. El contracte de lloguer original.
  7. Les persones sol·licitants que autoritzin expressament l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Certificat o volant de convivència. Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l'exercici 2017. Certificats ATUR del SOC i SEPE. Certificats de prestacions o pensions emesos per l'INSS o òrgan gestor. Certificats de discapacitat de l'Institut de Treball, Afers Socials i Família. Títol de família nombrosa vigent. Títol de família monoparental vigent.
  8. Altra documentació original, que caldrà aportar segons cada cas, per acreditar una situació específica: Llibre de família, documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres processos equivalents, acreditació de la condició de víctima de violència de gènere o de víctima de terrorisme o de ser persona jove extutelada, etc . (Per a més detall, sobre la documentació requerida, consulteu el següent enllaç).

 

 

 

 

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració