Menú

Ajuts i subvencions: Subvenció per al pagament del lloguer per a persones de 36 a 64 anys

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Ajuts per al pagament del lloguer o cessió d'ús d'habitatge o habitació per a les persones que a 26/02/2024 tenen 36 anys fins a 64 anys. 
La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatoria, i no és renovable, és a dir, cal demanar-la de nou cada any.

Període de tramitació

Anualitat 2024

Termini de la sol·licitud

del 15/04/2024 (9h) fins el 10/05/2024 (14h)

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Des del botó TRAMITAR EN LÍNIA que trobareu a continuació, podeu fer la vostra sol·licitud en línia i presentar tota la documentació requerida. Per fer-ho heu de tenir certificat digital o idCAT Mòbil. Si no el teniu, podeu obtenir-lo aquí.

Totes les tramitacions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. En cas que no us sigui possible fer-ho, cal que contacteu amb l'OFICINA LOCAL D'HABITATGE:

Requereix identificació mitjançant certificat digital

Presencialment

Totes les tramitacions del servei d'Habitatge es faran preferentment de forma telemàtica. 

En cas que no us sigui possible fer el registre telemàtic, podeu fer registre presencial a l'Oficina Local d'Habitatge.

 

Servei d'habitatge
Plaça de la Vila, 8 Edifici nou, 1r pis
Tel.: 938169031 / 938140000 (Ext. 2060)

Requeriments

Els requisits per poder optar a l'ajut es detallen a la Bases Reguladoresmodificació BasesConvocatòria 2024

 També podeu consultar-los en el web de la Generalitat de Catalunya.

Qui el pot demanar?

Persones que a 26/02/2024 tenen de 36 a 64 anys, titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d'un habitatge o d'una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i compleixin els requisits de la convocatòria.

Silenci administratiu

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, degudament motivada, és de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

Negatiu

Procediment

Cal que la persona interessada presenti la seva sol·licitud a través del portal de l'Oficina Virtual de Tramits, acompanyada de la documentació que s'indica. 

En cas de dificultats per fer el tràmit on-line, poseu-vos en contacte amb l'OFICINA LOCAL D'HABITATGE (93 816 90 31)

 

Observacions

La notificació dels actes de tramitació i de resolució es farà per mitjà del web habitatge.gencat.cat i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler.

Documentació necessària

  1. L'imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.
  2. El model normalitzat de dades bancàries, degudament omplert i segellat 
  3. El contracte de lloguer o cessió d'ús a nom del sol·licitant de l'ajut
  4. Les persones sol·licitants que autoritzin expressament la consulta telemàtica de documentació no caldrà que aportin la documentació corresponent a: DNI/NIE, certificat convivència, declaració IRPF, Certificats atur del SOC i SEPE. Vida laboral. Certificats de prestacions o pensions emesos per l'INSS o òrgan gestor. Certificats de discapacitat. Títol de família nombrosa. Títol de família monoparental. Certificat de no tenir deutes amb l'Àgència tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Agència Tributària de Catalunya. Certificat Renda Garantida, Certificat Ingrès Mínim Vital. 
  5. Si no s'autoritza la consulta telemàtica caldrà l'aportació de la documentació anterior. 
  6. Altra documentació per acreditar una situació específica: Llibre de família, sentencia separació o divorci, documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres processos equivalents, acreditació de violència de gènere o de víctima de terrorisme, certificat jove extutelada, etc. 

 

 

Més sobre el tràmit

Més informació ...

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Habitatge
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració