Menú

Sol·licitud de baixa de la llicència de la zona de càrrega i descàrrega

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

TRÀMIT TELEMÀTIC DE FORMA PREFERENT

Demanar la baixa de la llicència de zona reservada de càrrega i descàrrega, perquè es deixa d'utilitzar la reserva del domini públic municipal.

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, adjuntant la sol·licitud especifica i la documentació requerida

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Presencialment

A les oficines indicades

IMPORTANT:

La tramitació es farà preferentment de forma telemàtica, seguint les instruccions que figueren a l'apartat Servei de Tramitació Avançada.

Només en el cas que no us sigui possible fer-ho d'aquesta manera, podeu fer la tramitació presencial amb Cita Concertada, trucant al 938140000 extensió 4080 de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores, o enviant un correu electrònic a l'adreça mobilitat@vilanova.cat

Oficina de Transport Públic i Mobilitat
Plaça de la Vila, 8, pis 3r
Tel. 938140000 (Ext 4125)

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física i/o jurídica titular de la llicència de la zona reservada de càrrega i descàrrega.

Temps mitjà de resolució

3 mesos

Silenci administratiu

D’ acord amb el que estableix l’ article 50.1.a ) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 42.4 i 43.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú , es fa saber que el termini per resoldre i notificar és de 3 mesos a partir del dia de la sol·licitud , i una vegada transcorreguts els terminis aban esmentat, el silenci serà negatiu.

Negatiu

Procediment

Presencialment: cal presentar la sol·licitud i la documentació requerida

Per Internet (en línia i amb certificat digital) cal emplenar la sol·licitud genèrica en línia, adjuntar la sol·licitud especifica i la documentació requerida

Observacions

1. Per tal d’atorgar la baixa sol·licitada, la persona interessada ha d’eliminar la línia groga del paviment. Cal que la persona interessada aporti fotografies en color on es mostri que no hi ha ratlles grogues a la calçada i que s'ha retirat la placa.

2. Cas que la comprovació resulti correcta, la baixa es produirà a la data de la sol·licitud. La quota de l’any en curs es prorratejarà per trimestres naturals.

3. La baixa es farà efectiva en el termini de 15 dies a partir de la recepció de la notificació i si es retorna la placa al departament de Gestió Tributària - Recaptació de l'Ajuntament. 

Documentació necessària

- Sol·licitud específica, degudament complimentada pel titular del gual.
- Fotografia en color on es mostri que no hi ha ratlles grogues a la calçada i que s'ha retirat la placa (veure apartat observacions).
- Darrer rebut pagat de les taxes corresponents a la zona de càrrega i descàrrega que es vol donar de baixa.
- En el cas de les persones físiques, DNI.
- En el cas de les persones jurídiques:
* Comunitats de Propietaris: NIF i fotocòpia de l'acta de la Comunitat on consti l'acord de donar de baixa el gual.
* Empreses: NIF i escriptura pública de poders, delegació o representació legal.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Transport públic i mobilitat
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració