Menú

Activitats. Comunicació Prèvia d'Obertura amb projecte

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

Les activitats econòmiques de baix risc són  les activitats, que per les seves característiques, poden produir alguna molèstia poc significativa o tenen una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns. Classificació de l'activitat, annex Llei 18/2020, de facilitació de les activitats econòmiques.

Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic, la persona interessada posa en coneixement de l'Ajuntament l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica  i hi adjunta el projecte i el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat i projecte tècnic.

La Comunicació d'inici de l'activitat amb projecte inclou també les activitats recreatives de restauració amb aforament menor o igual a 500 persones i la superfície construïda de l'establiment, menor o igual a 500 m2.

Preu: Ordenança Fiscal número 9

Període de tramitació

Tot l'any

Com es pot tramitar:
En línia, al Servei de Tramitació Avançada

Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital o idCAT Mòbil.

Veure l'apartat de procediment.

Requeriments

Per presentar la comunicació d'inici de l'activitat amb projecte tècnic, cal consultar la documentació que s'ha de portar, segons l'activitat estigui classificada en l'apartat "impressos del tràmit".

El titular ha de posar en coneixement de l'Administració pública competent de forma digital,  l'inici d'una activitat  i declarar, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat, que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic, que disposa d'un projecte i documentació tècnica i d'un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

Procediment

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament, ja que per llei esteu obligats a relacionar-vos, per mitjans electrònics, amb les administracions públiques, per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. (podeu consultar el següent enllaç Obligats legals)

Cal que abans, els serveis administratius de Llicències, us calculin la carta de pagament. Per fer el càlcul cal enviar l'imprés de Comunicació emplenat al correu electrònic activitats@vilanova.cat

Els serveis administratius de Llicències us enviarà al vostre correu electrònic la carta de pagament, que caldrà abonar abans de fer el tràmit telemàtic.

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó "tramitar en línia", i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés de comunicació, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida per aquest tràmit.

Una vegada s'ha presentat la comunicació d'inici d'activitat a l'Ajuntament, aquesta ja es pot exercir sota la responsabilitat del titular, llevat que sigui necessari comptar amb altres autoritzacions, llicències o comprovacions per part  de l'administració local o d'altres administracions diferents a la municipal.  Si el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació detecti qualsevol inexactitud, falsetat o omisió ho posarà en coneixement de la persona titular.
 

Observacions

Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, serà necessari, també i prèviament, tramitar la declaració responsable alimentària. 

Si es tracta de restaurants, bars, bar-restaurant, bars musicals, discoteques, etc.  s'ha de presentar també un projecte acústic i certificac acústic amb mesures sonomètriques.  Així com la declaració responsable d'assegurancça de responsabilitat civil.

L'Ajuntament podrá incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.

En les activitats que correspongui será necessari que previ al tràmit de la Comunicació es presentin les autoritzacions, declaracions responsables, sol.lcitiuds, ... en materia de sanitat, incendis, soroll, etc.

Qui el pot demanar?

La persona titular de l'activitat (persona física o jurídica)

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2136, 2139, 2147, 2138)

Temps mitjà de resolució

no hi ha resolució

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració