Menú

Activitats. Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència, comunicació prèvia o declaració responsable vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que transmet el corresponent títol que l'habilitava per exercir l'activitat.

No es pot fer aquesta transmissió quan l'activitat sigui objecte d'un procediment d'inspecció o comprovació i control, d'un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats.

Preu: Ordenança Fiscal número 9 (les activitats es classifiquen segons la Llei 18/20 que deroga en part la Llei 16/15)

Període de tramitació

No n'hi ha

Termini de la sol·licitud

la comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió

Com es pot tramitar:
En línia a STA

S'ha de generar i pagar una autoliquidació com a pas previ a la tramitació.

En el camp "Observacions" s'ha d'indicar la descripció de l'activitat i els m2 edificats.

No requereix identificació digital


Tramitació mitjançant el Servei de Tramitació Avançada. Requereix l'ús de certificat digital o idCAT Mòbil.

Veure l'apartat de procediment.

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Requeriments

Per presentar la comunicació de canvi de titularitat de l'activitat cal consultar la documentació que s'ha de portar, en l'apartat "impressos del tràmit".

El titular ha de posar en coneixement de l'Administració pública el canvi de nom de l' activitat mitjançant la presentació d'una comunicació prèvia en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu i/o documentació tècnica conforme l'activitat no ha sofert cap modificació respecte la llicència, declaració o comunicació prèvia inicial i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.

Es necessari per poder fer el tràmit de canvi de nom que l'anterior titular signi el document de cessió de l'activitat i que faciliti al nou titular la baixa censal d'hisenda de l'activitat.  Si fa més de sis mesos que lànterior titular es va donar de baixa, no es podrà fer el tràmit de comunicació de canvi de titularitat.

Qui el pot demanar?

La persona titular de l'activitat (persona física/jurídica

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Temps mitjà de resolució

No n'hi ha. És comunicació municipal

Procediment

El tràmit s'ha de sol.licitar telemàticament, ja que per llei esteu obligats a relacionar-vos, per mitjans electrònics, amb les administracions públiques, per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. (podeu consultar el següent enllaç Obligats legals)

Com a pas previ a la presentació del tràmit cal que genereu  i pagueu l'autoliquidació.  Aquest pas el podeu fer en l'enllaç que trobareu en la pestanya "com es pot tramitar". Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Un cop abonada, cal accedir al registre telemàtic a través del botó "tramitar amb vàlid", i que és específic per a aquesta tramitació, adjuntant l'imprés de comunicació, el justificant del pagament i la resta de documentació requerida per aquest tràmit.

Una vegada s'ha presentat la comunicació de canvi de titularitat de l'activitat a l'Ajuntament, aquesta ja es pot exercir sota la responsabilitat del titular, llevat que sigui necessari comptar amb altres autoritzacions, llicències o comprovacions per part  de l'administració local o d'altres administracions diferents a la municipal.  Si el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació detecti qualsevol inexactitud, falsetat o omisió ho posarà en coneixement de la persona titular.

El titular ha d'acreditar i disposar en qualsevol moment  que l'administració li requereixi de  la documentació tècnica i administrativa necessària conforme compleix amb la normativa i que  les instal.lacions no han sofert cap modificació.  Els serveis tècnics municipals, si ho creuen convenient,  poden fer una inspecció al local per verificar les dades i documentació presentada.

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a activitats@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2160)

Observacions

En el cas de les activitats legalitzades abans de l'entrada en vigor de la Llei 3/1998, d'intervenció integral de l'administració ambiental, en que no es disposi de documentació técnica, la comunició prèvia de canvi de nom haurà d'anar acompanyada de la documentació tècnica necessària i/o certificat tècnic acreditatiu del compliment de la normativa vigent.

Documentació necessària

Veure l'apartat "impressos del tràmit"

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç, Llicències, permisos i autoritzacions
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració