Menú

Activitats. Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

Comparteix:

TRÀMIT MUNICIPAL

És l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiencia dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

Preu: Ordenança municipal fiscal número 10

Període de tramitació

Es pot presentar en qualsevol moment

Termini de la sol·licitud

Prèviament a l'inici de l'activitat i a la presentació de la sol.licitud o comunicació prèvia corresponent.

Com es pot tramitar:
En línia a STA

Requereix identificació mitjançant idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital

Altres

Si teniu dubtes podeu fer la consulta a urbanisme@vilanova.cat, o bé trucant al telèfon 93 814 00 00 (ext. 2190)

Tramitable per altres mitjans (correu postal, SMS...)

Requeriments

Abans de presentar la sol.licitud s'ha d'haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit

Qui el pot demanar?

La persona física i jurídica que vol exercir l'activitat o el seu representant legal

Temps mitjà de resolució

El termini de resolució és d'un mes (1 mes). En els supòsits en què aquest s'ha d'emetre en la comunicació prèvia, el termini és de vint dies (20 dies)

Silenci administratiu

Continua la tramitació dels procediments als quals es vincula, sens perjudici que no es podrán adquirir per silenci administratiu facultats o drets contraris a l'ordenament jurídic.

Observacions

La resolución establirà, a tenor de les circumstàncies concretes de l'activitat, el termini de caducitat de l'informe, que será d'un mínim de sis mesos i un màxim de dos anys, transcorregut el qual caldrà tornar-lo a demanar.

Documentació necessària

- Sol.licitud d'acord amb el model normalitzat.
- Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.
- Memoria descriptiva de l'activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, plànols de secció i planta amb distribució i amb determinació de les  de les necessitats d'ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l'activitat respecte la disponibilitat i la suficiencia dels serveis públics municipals.
- En els casos d'activitats subjectes a la legislació d'accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoría de substàncies toxiques o molt toxiques o incloses en aquesta legislació d'accidents greus, de conformitat amb els lindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol.licitud ha de contenir la información que requereixi aquesta legislació, en especial la llei 12/2008 i el Reglament que la desenvolupa, en relació a l'anàlisi quantitatiu del risc, d'acord amb les instruccions dictades per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

Consulta tots els tràmits relacionats amb:

Comerç
T'ha sigut útil aquesta pàgina? SiNo
Les teves valoracions ens serveixen per millorar
Moltes gràcies per la teva col·laboració